Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 406-09/21-01/06
URBROJ: 2186/011-21-1
Vinica, 03.studeni 2021.god.

Na temelju članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 4. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (Službeni vjesnik Varaždinske županije 28/06., 24/07. i 30/12.), načelnik Općine Vinica objavljuje

NATJEČAJ
za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta Općine Vinica – ZIMSKE SLUŽBE

 1. Naručitelj:
  Općina Vinica
  Marčan, Vinička 5, 42207 VINICA
  OIB: 19913793314
 2. Vrsta djelatnosti za koju se sklapa ugovor o obavljanju djelatnosti:
  Komunalna djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Vinica u zimskim
  uvjetima – ZIMSKA SLUŽBA.
 3. Vrijeme na koje se sklapa ugovor:
  4 (četiri) godine.
 4. Upute ponuditeljima/dokumentacija o nabavi/preuzimaju se na web stranici Općine Vinica
  www.vinica.hr ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinica.
 5. Način, mjesto i rok za podnošenje ponuda:
  Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili osobno. Krajnji rok za dostavu ponuda je 19.
  studeni 2021. godine do 13:00 sati na adresu Općina Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica, uz
  naznaku „Održavanje nerazvrstanih cesta-zimska služba – ne otvaraj” .
 6. Općina Vinica pridržava pravo poništenja javnog natječaja.

Načelnik Općine Vinica

                                                                                                       Dr.sc. Branimir Štimec, prof.

Skip to content