Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Autor: Opcina Vinica

Osnovna škola Vinica posjetila Estoniju u sklopu projekta Erasmus+ projekta Mythomania In Open Air Museums

U sklopu Erasmus+ projekta Mythomania In Open Air Museums koji je u tijeku u Osnovnoj školi Vinica,  u nedjelju, 18. rujna, učenice Magdalena Pajtak, Anesa Stanko, Karla Hohnjec i učenik Franjo Rački, u pratnji učiteljica Adriane Telebar i Petre Majhen, krenuli su prema Estoniji gdje su sudjelovali u mobilnosti.

Prvi radni dan započeo je programom dobrodošlice i pozdravom domaćina iz škole Tallinna Mahtra Põhikool. Nakon programa sudionici projekta krenuli su u razgledavanje škole i prisustvovali su nastavi engleskog i estonskog jezika, zatim su imali icebraking aktivnosti tijekom kojih su se bolje upoznali, kroz izradu stripa i figurica. Po završetku radionica posjetili su i razgledali centar Tallinna, staru povijesnu jezgru, luku, bivši zatvor, tv postaju, botanički vrt, plažu, razne povijesne spomenike, kazališta i crkve.

Sudionici projekta posjetili su Vikinško selo gdje su upoznali njihov način života, običaje, nastambe, oružje, odjeću, brodove, sveto mjesto Vikinga Saula blue te su izrađivali talismane a nagrada je bila  pravi vikinški ručak. Po povratku u Tallinn posjetili su Proto Invention Factory koja se nalazi u 110 godina staroj zgradi tj. u prostoru bivše tvornice za proizvodnju podmornica. Nakon dobivenih uputa i povijesnih činjenica samostalno su istražili i isprobali sve dostupne izume uz pomoć tehnologija.

Tijekom trećeg dana posjetili su Stari grad gdje su upoznali staru povijesnu jezgru i saznali mnoge zanimljivosti i legende vezane uz grad, najstariju ljekarnu na svijetu, staru preko 300 godina te su saznali da je marcipan prvi put napravljen u Tallinnu.

Posjetom dvorcu Rakvere koji se nalazi 98 kilometara od Tallinna, prisustvovali su izradi baruta kojeg su isprobali, vidjeli su nekadašnju prostoriju za mučenje i prošli kroz sobu strave, isprobali su pucanje lukom i strijelom te ostale srednjovjekovne igre i rekvizite.

Posljednji dan učenici su imali vrijeme za izradu uspomena u obliku fotografija uz pomoć photo bootha te su pogledali rezultate rada učenika, tj. nastale videozapise. Slijedio je ples i oproštaj od domaćina i cijele Erasmus+ ekipe. Sudionici iz Hrvatske krenuli su prema zračnoj luci puni dojmova. Oko ponoći sigurno su stigli na svoje krajnje odredište, dragu Vinicu.

Obavijest o dostupnim zajmovima i jamstvima za osiguranje likvidnosti uslijed porasta troškova energije, utjecaja kriza i za pripremu sjetve

Pozivaju se poduzetnici i poljoprivrednici čiji je kontinuitet proizvodnje ugrožen nepredvidivim i dalekosežnim utjecajem kriza da razmotre mogućnost financiranja potreba za obrtnim sredstvima (nabava repromaterijala za sjetvu, hrane za stoku, osiguranje likvidnosti uslijed visokog rasta troškova energenata i dr.) putem dostupnih kredita i uz jamstvene sheme uz državne potpore koje možete pročitati u prilogu.

Isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena – informacija

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 2022. godine donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena (Narodne novine, broj 104/22). U okviru sveobuhvatnog paketa mjera za ublažavanje porasta cijena energenata na standard građana, ovom Odlukom uređuje se isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, zatečenim u isplati mirovine za mjesec ožujak 2022., i to:

 • korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2022. godine ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja
 • korisnicima  mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva (države kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor socijalnom osiguranju i države u kojima se primjenjuju uredbe Europske unije koordinaciji sustava socijalne sigurnosti), ako im ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna
 • korisnicima  mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2022. godine ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna.

Jednokratno novčano primanje isplatit će se ovisno o iznosu ukupnog mirovinskog primanja:

 • do 1.850,00 kuna isplatit će se jednokratno novčano primanje u iznosu od 1.200,00 kuna
 • od 1.850,01 do 2.350,00kuna – 900,00 kuna
 • od 2.350,01do 3.350,00 kuna – 600,00 kuna 
 • od 3.350,01 do 4.360,00kuna – 400,00 kuna.

Korisnici hrvatske i inozemne mirovine te korisnici hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) do 30. studenoga 2022. dostaviti dokaz o iznosu inozemne mirovine za kolovoz 2022. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja.

Dokaz može biti:

 • potvrda banke ili izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi iznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za kolovoz 2022.
 • potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za kolovoz 2022. u neto iznosu.

Dokaz o iznosu mirovine za kolovoz 2022. korisnici mogu dostaviti putem online obrasca (dostupan na mrežnoj stranici HZMO-a), odnosno poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta uz Tiskanicu za dostavu podataka o visini inozemne mirovine. Tiskanica se može preuzeti na internetskim stranicama HZMO-a, u područnim ustrojstvenim jedinicama HZMO-a ili kupiti u prodavaonicama Narodnih novina. (Tiskanicu dostavljamo u prilogu)

Korisnici mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu trebaju do 30. studenoga 2022. na online obrascu ili Tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine označiti polje – Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu te tiskanicu potpisati i dostaviti HZMO-u.

Korisnicima hrvatske mirovine jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u listopadu 2022., a korisnicima hrvatske i inozemne mirovine te korisnicima hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u prosincu 2022.

INFORMACIJA – e-Novorođenče

Općina Vinica potpisala je s Ministarstvom pravosuđa i uprave Sporazum kojim se uključila u sustav e- Novorođenče koji omogućava, između ostalog, podnošenje zahtjeva Općini Vinica radi ostvarenja prava na novčanu pomoć pri rođenju djeteta.

Usluga e- Novorođenče omogućava:

 • podnošenje zahtjeva JLS radi ostvarenja prava na novčanu pomoć pri rođenju djeteta
 • upis djeteta u maticu rođenih
 • upis djeteta u evidenciju državljanstva
 • dojavu podataka o djetetu OIB sustavu
 • dostavu statističkih podataka DZZS
 • prijavu prebivališta djeteta
 • prijavu djeteta na obvezno zdravstveno osiguranje
 • podnošenje zahtjeva za dobivanje jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete HZZO
 • podnošenje zahtjeva za uvećanje osobnog odbitka PU

Slijedom navedenog, roditelji od 01.10.2022. godine mogu zahtjev za novčanu pomoć pri rođenju djeteta podnijeti prijavom u sustav e- Građani, kroz uslugu e- Novorođenče u svega nekoliko klikova.

Temeljem odredbi Odluke o pravu na jednokratnu novčanu potporu za novorođenče Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 27/09., 45/09., 60/13. i 15/18.)“ osiguravaju se sredstva jednokratne novčane potpore za svako novorođenče u slijedećim iznosima:

 • 5.000,00 kn za 1. (prvo) dijete u obitelji
 • 6.000,00 kn za 2. (drugo) dijete u obitelji
 • 7.000,00 kn za 3. (treće) dijete u obitelji
 • za svako  slijedeće dijete u obitelji naknada se uvećava za 1.000,00 kn

Prednost podnošenja zahtjeva za ostvarenjem prava na novčanu pomoć po rođenju djeteta putem usluge e- Novorođenče je što roditelji više ne moraju osobno dolaziti dostavljati zahtjev i potrebnu dokumentaciju, već to mogu učiniti na jednom mjestu prilikom same prijave djeteta.

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO KOMUNALNI RADNIK- RADNIK NA ODRŽAVANJU JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA


REPUBLIKA HRVATSKA
Varaždinska županija
OPĆINA VINICA
Jedinstveni upravni odjel
KLASA:112-01/22-01/03
URBROJ: 2186-11-22-2
Vinica, 20. rujna 2021.


Temeljem članaka 17. i 19. te članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinica objavljuje


N A T J E Č A J

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vinica, na radno mjesto
– Komunalni radnik- radnik na održavanju javnih i zelenih površina – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rok u trajanju od 3 (tri) mjeseca
Potrebno stručno znanje:
– Završena osnovna škola
Ostala znanja i vještine :
– Osposobljenost za rukovanje motornim ručnim i leđnim kosilicama i motornom pilom
– Položen vozački ispit B kategorije
– Rukovanje traktorom i priključcima
Kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete za prijam u službu :
– punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo
– zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijama u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz pisanu prijavu kandidati obavezno prilažu:
– životopis
– presliku osobne iskaznice ili putovnice
– presliku domovnice,
– presliku dokaza o stručnoj spremi (svjedodžba završnog razreda osnovne škole ili svjedodžba posljednjeg završenog razreda srednje škole ili drugi dokaz o završenom školovanju )
– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO
– potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu na traženim poslovima (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu i sl. – preslike)
– presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
(ne starije od 6 mjeseci)
– izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te će o tome biti obaviješteni pisanim putem.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju propisane uvjete provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, provjere praktičnog rada i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Općine Vinica (www.vinica.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava i način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Vinica objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu OPĆINA VINICA, Vinička 5, Marčan, 42207 Vinica, s naznakom : „Natječaj za prijam u službu“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima postupka kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Vinica

Obavijest o treninzima

Obavještavamo vas da kreću treninzi koji se odnose na gimnastiku, nogomet te grupni treninzi.

Trenerica Ana Marija Galeković održavat će treninge po sljedećem rasporedu:

 • u Gimnastičkom klubu Vinica utorkom i četvrtkom od 16:00 do 17:00
 • u Nogometnom klubu Vinica utorkom i četvrtkom od 17:15 do 18:30
 • grupni treninzi u Kinodvorani Općine Vinica utorkom i četvrtkom od 20:00 do 21:00

Upisi su u tijeku i sve zainteresirane pozivamo da nam se priključe!

Za dodatne informacije, slobodno kontaktirajte trenericu Anu Mariju ili Općinu Vinica.

Veselimo se susretu!

Dječji vrtić Vinica proslavio 2.rođendan

Prvim sunčanim danom jeseni u dvorištu Dječjeg vrtića Vinica održala se proslava 2. rođendana.

Zamjenica ravnateljice Ksenija Humek, pozdravila je prisutne, čestitala rođendan te je veselje i slavlje moglo početi. Uz zamjenicu ravnateljice, na proslavi bile su i tete iz vrtića te općinski djelatnici.

Rođendan je proslavljen predstavom vrtičkih skupina „Bubamarci“ i „Ježići“ te je premijerno otpjevana himna dječjeg vrtića Vinica, uz pomoć vrijednih odgojiteljica.

Načelnik Općine Vinica, dr.sc. Branimir Štimec prof., okušao se u rezanju torte i zaželio još mnogo rođendana dječjem vrtiću Vinica.

Novi prijenosni pH/ mjerač temperature za vino Udruzi vinogradara VINEA

Za uspješan rad i predstavljanje Općine Vinica, Udruga vinogradara VINEA Vinica od strane načelnika dr.sc. Branimira Štimca, prof. nagrađena je s novim prijenosnim Ph/ mjeračem temperature za vino.

„Nekad u viničkim krajevima nije bilo problema s kiselinom u mladim vinima, ali sada je došao i kod nas taj problem jer kiselina zna jako pasti. Uz pomoć  metra, korigirat će se razina kiseline u moštu i mladim vinima. Novi uređaj  nije na usluzi samo Udruzi vinogradara VINEA, već i svim mještanima Općine Vinica.“, poručuje predsjednik Udruge Stjepan Kovačić.

JAVNI NATJEČAJ za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta “ZAŽELI biti zaposlena žena”

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:111-01/22-01/04
URBROJ: 2186-11-22-1
Vinica, 22. rujna 2022.

Na temelju Odluke o financiranju projektnog prijedloga „Zaželi- program zapošljavanja žena- Faza III“ (UP.02.1.1.16) Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-19 od 12. kolovoza 2022. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,  Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi- program zapošljavanja žena- Faza III“, Naziv projekta: ZAŽELI biti zaposlena žena, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0170, te članka 46. Statuta Općine Vinica (Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj 30/20. i 09/21.), općinski načelnik Općine Vinica raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  

za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta

„ZAŽELI biti zaposlena žena“

Kodni br. UP. 02.1.1.16.0170

Općina Vinica raspisuje javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u sklopu projekta „ZAŽELI biti zaposlena žena“

– radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju

Osnovni podaci Projekta „ZAŽELI biti zaposlena žena“:

Broj traženih radnica: 3 žene


Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme – 6 mjeseci sklapanjem ugovora o radu

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Smjena: prijepodne

Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Vinica

Poslovi koji će se obavljati su pomoć u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, odnosno:

 • pomoć u dostavi namirnica,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
 • briga o higijeni,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
 • pružanje podrške korisnicima kroz druženje i razgovore te uključivanje u društvo,
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Na natječaj se mogu prijaviti:

Ciljana skupina: nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ-a) s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem

Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljane skupine koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama:

 • žene starije od 50 godina,
 • žene s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice,
 • žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • liječene ovisnice,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine,
 • beskućnice

Uz prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidatkinje moraju priložiti:

 • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja),
 • presliku osobne iskaznice,
 • preslika dokaza o završenoj školi,
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
 • potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva),
 • vlastoručno potpisanu izjavu podnositeljice da je suglasna sa svim uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja.

Za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina potrebno je dostaviti:

 • žene starije od 50 godina– osobna iskaznica
 • žene s invaliditetom– nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrdu o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • žrtve trgovanja ljudima– uvjerenje/potvrdu centra za socijalnu skrb iz koje je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • žrtve obiteljskog nasilja– uvjerenje/potvrdu centra za socijalnu skrb iz koje je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • azilantice- odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,- rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci– potvrda o otpuštanju
 • pripadnice romske nacionalne manjine– Izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • beskućnice– rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno korištenje usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Natječaj će se objaviti na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na službenim stranicama Općine Vinica.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave ovog natječaja, odnosno zaključno do 30. rujna 2022. godine.

 Prijave se podnose putem pošte (preporučeno) ili osobnim dolaskom na adresu poslodavca: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na natječaj  – „ZAŽELI biti zaposlena žena“

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti dolaskom u Općinu Vinica ili na sljedeći kontakt: tel: 042/722-233 , e-mail: snjezana.kovacic@vinica.hr

Za kandidatkinje prijavljene na natječaj koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti. Ako kandidatkinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukla prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidatkinje će biti obaviještene u zakonskom roku.

         OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                    Dr.sc. Branimir Štimec, prof.

Skip to content