Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Autor: Opcina Vinica

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu općine 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

    Varaždinska županija

        OPĆINA VINICA

        N A Č E L N I K

Klasa : 940-01/20-01/07

Urbroj: 2186/011-03-20-1

Vinica,  29.  prosinca 2020.

                    Na temelju članka 9. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“  broj 7/10.) te Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju  natječaja za prodaju  nekretnina u vlasništvu Općine Vinica od  09.prosinca  2020. godine,  načelnik Općine  objavljuje  

N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina  u vlasništvu Općine Vinica  

prikupljanjem pisanih ponuda

1.    Predmet prodaje su slijedeće nekretnine:  

a) Stan u Marčanu, Vinička 7 A,  III.kat desno, potkrovlje,  stan broj 7,  koji se sastoji  od tri  sobe, kuhinje, ostave, predsoblja, kupaonice, i WC-a , ukupne površine  71, 10 m2,  suvlasnički dio 7110/57570,  etažno vlasništvo (E 7) ),  a koji dio je neodvojivo povezan sa suvlasništvom cijele nekretnine  upisane pod A u z.k.ul. 1552, k.o. Marčan.

Pravo prvokupa  nad stanom ima sadašnji  korisnik.

Početna  cijena : 93.800,00 kn

b) Nekretnine  u Marčanu,  Vinička ulica  36, k.o. Marčan,    koje se sastoje  od : 

 •  kuće površine  64,38 m2,   gospodarske zgrada površine 60 m2  i   dvorišta površine 652,62 m2,   na čkbr. 10/1 i 7/1 u k.o. Marčan

   Početna  cijena :  93.950,00 kn

 •  pripadajućeg  poljoprivrednog  zemljišta  koje čine  čkbr. 459/4 (oranica sa  9 čhv),   čkbr. 459/7 (oranica  sa 445 čhv),   čkbr. 459/8 (šuma sa 632 čhv), čkbr. 460/1 (voćnjak sa 385 čhv),  čkbr. 461/4 (  oranica sa 20 čhv) , čkbr. 461/5 (oranica sa 1 čhv), sve u 1/1  udjela te čkbr. 462/3 ( šuma sa 644 m2) u ½ dijela udjela u vlasništvu ,

   Ukupna  početna  cijena  pripadajućeg zemljišta  :  37.070,68 kn

 c) nekretnina  u Vinici, Gorička  22,  čkbr. 458/17,  k.o. Vinica,koja se sastoji od :

 • kuće (47 m2) , dvorišta (287 m2) i vinograda (686 m2) , u 1/1  udjela

     Početna cijena  : 58.500,00 kn

d) Nekretnina u Vinici, Gorička 13,  koja se sastoji od   :

 • čkbr. 276/2, kuća sa dvorištem sa 71 čhv
 • čkbr. 277/1,  vrt kod kuće  sa 27 čhv
 • čkbr. 277/2, vrt kod kuće sa 81 čhv

     upisanih  u z.k.ul.66, k.o. Vinica u 2/56 dijela te

 • čkbr. 276/1 , kuća i dvor  u Vinici sa  40 čhv
 • čkbr. 276/3, vrt u Vinici sa 19 čhv

upisanih u z.k.ul.2548, k.o. Vinica  u 1/14 dijela

Početna cijena : 56.906,84 kn   

2.    Pravo podnošenja ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe koje prema propisima  u   

Republici Hrvatskoj mogu biti stjecatelji vlasništva

3 .   Ponuda se podnosi u pisanom obliku i obavezno sadrži :

–  ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, adresu i OIB , odnosno    naziv pravne osobe  s adresom i naznakom odgovorne osobe

– presliku osobne iskaznice  za fizičke osobe /presliku rješenja o upisu u sudski registar ili izvoda  iz sudskog  registra za pravne osobe ( ne stariji od 6 mjeseci) / presliku rješenja ili obrtnice  za obrtnike

–  oznaku nekretnine iz  točke  1. ovog natječaja za koju se podnosi pisana ponuda  s brojem katastarske čestice  i oznakom katastarske općine

–  iznos ponuđene cijene

–  dokaz o uplati jamčevine

–  broj računa i naziv banke za povrat jamčevine u slučaju da ponuda ne bude odabrana kao najpovoljnija

– izjavu ponuditelja  da u svemu prihvaća uvjete natječaja

– ugovorenu kupoprodajnu cijenu Kupac je  u pravilu dužan uplatiti jednokratno, ukoliko ugovorom nije određena mogućnost plaćanja  u maksimalno 60 obroka.

4. Sve nekretnine koje su predmet natječaja  prodaju se u stanju u kojem se nalaze  te se neće uvažavati eventualne primjedbe  o stanju ili opremljenosti istih.  Natjecatelji mogu razgledati predmetne nekretnine  u roku za podnošenje ponuda uz prethodnu najavu na tel. 042/ 722 233  na koji se mogu obratiti i za ostale informacije.

5.   Na ime jamčevine ponuditelji su dužni uplatiti iznos  od 10 %  početne cijene  nekretnine. Jamčevina se uplaćuje   na žiro-račun  Općine Vinica  IBAN HR09 23900011848600004 s pozivom na broj  7820 – OIB,  s naznakom „ jamčevina za sudjelovanje u natječaju“.  

Najpovoljnijem ponuditelju – kupcu,  jamčevina se uračunava u  cijenu dok se  ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju,  jamčevina vraća. Ponuditelj koji uspije u natječaju, a naknadno odustane  od zaključenja ugovora , nema pravo na povrat  uplaćene jamčevine.

6.   Rok za podnošenje pisanih ponuda:   15. siječnja 2021. godine do  12,00 sati. Pisane ponude dostavljaju se na adresu :

OPĆINA VINICA, MARČAN, VINIČKA 5, 42207 VINICA,  s naznakom „ Ne otvaraj – ponuda

za natječaj“

Nepravovremene i nepotpune te neodređene ponude neće  se razmatrati.

7. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude  je najviša ponuđena cijena. 

8. Pravo prvokupa za nekretninu pod 1.a)  ima  sadašnji korisnik stana, a pravo prvokupa nad ostalim nekretninama imaju vlasnici ili suvlasnici susjednih parcela.

9.Otvaranje ponuda nije javno no  svaki od ponuditelja  na pisani zahtjev može  dobiti presliku zapisnika o otvaranju ponuda. Svi ponuditelji će  pisanim putem biti obaviješteni  o donesenoj odluci, a s najpovoljnijim ponuditeljem za svaku od nekretnina biti će zaključen Ugovor o kupoprodaji.

 Sve troškove vezane uz sklapanje ugovora ( porez, troškove ovjere  i sve druge eventualne troškove vezane uz predmet natječaja)   snosi kupac.

10. Općina Vinica   zadržava pravo poništenja natječaja  u cijelosti ili dijela natječaja bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i eventualno drugih  posljedica, kao i ne prihvaćanja pojedinih zaprimljenih ponuda.

                                                                                                Načelnik Općine Vinica

                                                                                                  Marijan Kostanjevac

OPĆINA VINICA SE TAKOĐER UKLJUČUJE U PRIKUPLJANJU DONACIJA ZA STRADALA PODRUČJA

Snažan potres pogodio je Banovinu, Petrinju, Sisak, Glinu i okolna mjesta. Svi mi itekako suosjećamo sa svim stradalnicima i patnjom koje su doživjeli u ovom strašnim i razornom potresu i spremni smo se kao Općina uključiti u svaki vid ponoći. Odmah nakon potresa puno ljudi zvalo je i pitalo kako i na koji način mogu pomoći, što je za svaku pohvalu. Međutim, sve Vas molimo da se sve vrste pomoći (donacija materijalne i novčane pomoći kao i volonterski rad ) isključivo prikupljaju i organiziraju u koordiniranoj akciji sa Crvenim križem. Vjerujemo također da će biti otvoren poseban račun za pomoć na koji svatko moći uplatiti novčani prilog, a što se ostalog tiče na vrijeme ćete biti obaviješteni. Molimo sve one koji su se javili da ne pokreću nikakve zasebne akcije pogotovo ne odlaska na spomenuta područja. Naši vatrogasci i viničke udruge biti će uključeni u akciju prikupljanja pomoći koja je specificirana od strane Crvenog križa, izjavili su načelnik Stožera civilne zaštite Miroslav Kelemenić i načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac.
Mole se svi mještani koji su voljni pomoći donacijom potrebnih namirnica za Petrinju i okolna mjesta, a sve prema uputama Crvenog kriza i Stožera civilne zaštite da tu učine danas, 30.12.2020.g, u vremenu od 09:00 – 12:00 te od 15: 00 do 17:00 sati
na slijedećim punktovima:

 1. Vatrogasni dom Gornje Ladanje
 2. Vatrogasni dom Vinica
 3. Zgrada Općine Vinica
 4. Vatrogasni dom Donje Vratno

U VINICI OBILJEŽEN DAN OSNIVANJA 7. GARDIJSKE BRIGADE „PUMA“

Prije točno 28. godina osnovana je naša slavna ratna 7. gardijska brigada „PUMA“, a jednu od preteča odnosno okosnica brigade činili su pripadnici 5. bojne 1. A brigade „TIGROVI“. Upravo zato danas u Vinici, gdje je osnovana i 5. bojna 1. A brigade, položeno je cvijeće i zapaljene su svijeće u čast svih poginulih pripadnika 7. gardijske i 5. bojne 1. A brigade. Polaganju cvijeća i paljenju svijeća bili su prisutni predstavnici 7. gardijske brigade, 5. bojne 1. A brigade, predstavnici Udruge viničkih branitelja na čelu sa predsjednikom Ivanom Krajcerom, načelnikom Općine Vinica, Marijanom Kostanjevcom te danas profesionalni pripadnici motorizirane 7. bojne gardijske brigade.

Nakon polaganja, uslijedila je molitva za sve pokojne i nestale branitelje te pripadnike  gardijske brigade. Sve ovakve obljetnice su tužne jer se prisjećamo naših dragih i nažalost poginulih pripadnika brigade, ali ovo su dani ponosa i slave jer ono što su odradili pripadnici gardijske brigade ulazi u anale Domovinskog rata. Film koji je snimljen u čast svih pripadnika naše brigade biti će trajni spomen, promicanje istine o Domovinskom ratu i svih uspjeha brigade, zato sve pripadnike brigade trebamo nositi u svojim srcima i rado se na njih prisjećati, počevši od pokojnog generala Koradea, pa sve do svakog pripadnika 7. gardijske brigade „PUMA“, izjavio je načelnik Marijan Kostanjevac.

AKTUALNO

Općinsko vijeće Općine Vinica usvojilo Proračun za 2021. godinu

Općinsko vijeće Općine Vinica na sjednici održanoj 09. prosinca 2020.  godine usvojilo je Proračun Općine Vinica za 2021. godinu u iznosu od 20.584.935,00 kn  koji je obuhvatio  i novog  proračunskog korisnika –  Dječji vrtić Vinica.  Proračun kao i sve ostale Odluke  podržali su jednoglasno svi  prisutni vijećnici.

Kako je naglasio načelnik Općine Marijan Kostanjevac, kao legitimni predlagatelj proračuna, „proračunom  za slijedeću godinu  su  unatoč neizvjesnoj  situaciji uvjetovanoj  koronakrizom, obuhvaćeni svi bitni segmenti, uvršteni su svi prioritetni projekti  za koje znamo kako će se zatvoriti financijska konstrukcija te ga smatram realnim, konstruktivnim i razvojnim, a ne  listom želja punom populizma “. 

Na sjednici   su  se osim Projekcije Proračuna za 2022 .i 2023. godine, donijete Odluke o izvršavanju Proračuna za 2021. godinu te programa vezanih uz proračun. Na dnevnom redu našle su se i ostale bitne  odluke kao npr.  Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vinica.       

– Zbog aktualne situacije   vezane uz pandemiju bolesti COVID -19   te potrebe pridržavanja epidemioloških mjera  i preporuka HZJZ-a  ova je sjednica održana  u elektronskom obliku iako osobno smatram da  se o tako važnim temama poput proračuna ili prostornog plana ne bi  trebalo   raspravljati  online već uživo.  Zahvaljujem svim  članicama i članovima Općinskog vijeća što su Proračun za 2021. godinu  jednoglasno podržali i usvojili izjavio je Marijan Kostanjevac, načelnik Općine Vinica.

SPOMEN NA GODIŠNJICU SMRTI PRVOM HRVATSKOM PREDSJEDNIKU

U župnoj crkvi Sv. Marka ev. u Vinici, danas je vinički župnik prečasni Valent Posavec služio misu zornicu u spomen na 21.-u godišnjicu smrti prvog hrvatskog predsjednika i predsjednika Hrvatske demokratske zajednice dr. Franje Tuđmana. Misi zornici prisustvovao je ograničeni broj ljudi zbog epidemioloških mjera, a prečasni se u svojoj propovjedi osvrnuo na ulogu, značaj, važnost, mudrost, odvažnost i hrabrost što su svakako najveće odlike prvog Hrvatskog predsjednika. Zahvaljujući njegovom vizionarstvu i državotvornosti dobili smo konačno vlastitu državu, što nitko pa i njegovi najveći kritičari i oponenti ne mogu osporiti.

Izaslanstvo Hrvatske demokratske zajednice Općine Vinica na čelu s predsjednikom Marijanom Kostanjevcom kod spomenika su položili cvijeće i zapalili svijeću, ujedno i u ime svih članova i simpatizera HDZ-a Općine Vinica.

Zbog nemogućnosti dolaska predstavnika i predsjednika županijske organizacije Hrvatske demokratske zajednice gosp. Stričaka, mi smo tu i u njihovo ime. Pokojni prvi predsjednik najveći je sin hrvatskog naroda jer i prije njega su neki pokušavali osamostaliti Hrvatsku i Hrvate, ali na žalost nisu u tome uspjeli. Upravo zbog toga, svaka godišnjica smrti prvom hrvatskom predsjedniku uvelike dokazuje kako je upravo on bio jedan i jedini, te najveći i najzaslužniji u stvaranju države nam Hrvatske, izjavio je tom prigodom načelnik Općine i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Općine Vinica Marijan Kostanjevac.

NOVI NASADI SEZONSKOG CVIJEĆA KRASE VINIČKE GREDICE

NOVI NASADI SEZONSKOG CVIJEĆA KRASE VINIČKE GREDICE

Kao i svake godine tako i ove, učenici i djelatnici Srednje škole “Arboretum Opeka” pobrinuli su se da cvjetne gredice ispred viničke općinske zgrade “zasjaje” jesenskim bojama i prigodnim ugođajem. Učenici i djelatnici škole uklonili su dosadašnje cvijeće, osmislili novi izgled i zasadili nove maćuhice koje su iz njihovog vlastitog uzgoja. Rezultat je to dobre višegodišnje suradnje Općine Vinica i Srednje škole ‘Arboretum Opeka’, a prostor pred Općinom je zahvaljujući tome ponovo u novom ruhu.

Novi jesenski ugođaj vlada i na ostalim općinskim gredicama te su ovih dana djelatnici javnih radova na području Općine Vinica dovršili jesensko uređivanje općinskih površina i tako zasadili te uredili cvjetne gredice prigodnim sezonskim cvijećem. Cvjetne gredice kod kapelice Sv. Ane, Sv. Roka, na Trgu Matije Gupca, kod Marjinog zdenca u Marčanu, na Pilišću u Gornjem Ladanju i na svim ostalim javnim površinama diljem Općine, zasađene su raznobojnim maćuhicama koje se krasiti iste sve do kasnog proljeća.

– Zahvaljujem učenicima te zaposlenicima što su ponovno uredili naše gredice te ističem kako je to rezultat višegodišnje izuzetno dobre suradnje Općine Vinica i SŠ Arboretum Opeka. Lijepo je danas vidjeti prostor pred našom Općinom u osvježenom i punom sjaju, kao i sve ostale općinske javne površine o kojima Općina vodi posebnu brigu i skrb, izjavio je načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac.

Načelnik na sastanku sa ministrom Darkom Horvatom

Načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac sastao se jučer sa Darkom Horvatom, ministrom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Sastanak u ministarstvu održan je na inicijativu načelnika, a tema sastanka bila je vezana uz potencijalne projekte koji su u djelokrugu resornog ministarstva. Prilikom posjete i radnog sastanka ministar i prisutni suradnici dali su punu potporu Općini i općinskim projektima, a ministar je naglasio kako će sve situacije koje se tiču resornog ministarstva biti rješavane brzo i učinkovito u interesu općine. Načelnik je zahvalio ministru na dosadašnjoj suradnji i naglasio da istu očekuje i dalje te tom prilikom pozvao ministra u radni posjet općini. Važno je spomenuti kako je ministar Horvat zaslužan za rješavanje dugogodišnjeg problema vatrogasnog vozila koje je zahvaljujući ministru Horvatu i premijeru Plenkoviću konačno prešlo u vlasništvo DVD-u Vinica.

-Vjerujem kako će sada konačno biti ispravljena nepravda kojom se Općina Vinica kroz resor ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja sustavno zakidala u protekle 3 godine pri čemu smo obzirom na vrijednost prijavljenih projekata ostali bez minimalno 1,5 milijuna kuna , izjavio je načelnik Marijan Kostanjevac.

Donacija jabuka za Dječji vrtić Vinica

Dječjem vrtiću Vinica danas je Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Marina Kovačića iz Vinice uručilo donaciju svojih poljoprivrednih proizvoda. OPG Marin Kovačić posjeduje 1 ha voćnjaka konzumnih jabuka koje su ove godine prvi puta rodile pa je vlasnik odlučio donacijom jabuka iznenaditi i razveseliti mališane viničkog vrtića. 

Osim plasmana svježih jabuka (zastupljene sorte su gala, zlatni delišes, idared, braeburn, jonagold i topaz) na tržište, OPG planira slijedećih godina povećati nasade jabuka te proširiti proizvodnju na preradu jabuka, prvenstveno na proizvodnju prirodnog jabučnog soka, jabučnog octa te čipsa od jabuka.

 U prisustvu načelnika Općine Vinica Marijana Kostanjevca, ravnateljica vrtića Kristina Posavi preuzela je  donaciju jabuka te zahvalila OPG- u na inicijativi.

Načelnik je tom prilikom u ime svih malih korisnika vrtića zahvalio Marinu Kovačiću i njegovom poljoprivrednom gospodarstvu na donaciji naglasivši kako je to lijepa i hvalevrijedna gesta koja zaslužuje svaku pohvalu.

Ova donacija najmanje je što naš OPG može učiniti za viničku vrtičku djecu, jabuka ima dovoljno pa poručujem mališanima da ih što prije pojedu jer slijedi nova pošiljka jabuka, naglasio je Marin Kovačić.

Skip to content