Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni pozivi i natječaji

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE NASTALE USLIJED PRIRODNE NEPOGODE OD TUČE NA PODRUČJU OPĆINE VINICA

JAVNI POZIV
ZA PRIJAVU ŠTETE NASTALE USLIJED PRIRODNE NEPOGODE OD TUČE
NA PODRUČJU OPĆINE VINICA

Područje Općine Vinica dana 25.svibnja ove godine bilo je zahvaćeno olujnim nevremenom s jakom tučom, a koje je nanijelo velike štete na poljoprivredi, građevinskim objektima i infrastrukturi.

Župan Varaždinske županije Odlukom (KLASA: 320-18/22-01/3, URBROJ: 2186-02/1-22-20 od 31. svibnja 2022.godine) proglasio je prirodnu nepogodu od tuče za područja Gradova Varaždin i Lepoglava te za Općine: Bednja, Donja Voća, Vinica, Petrijanec, Maruševec, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Sveti Đurđ.

Stoga pozivamo sve ovlaštenike da najkasnije do 08. lipnja 2022. godine na propisanom Obrascu PN podnesu prijavu štete od prirodne nepogode – tuče:

Uz Obrazac PN , obavezno se dostavlja slijedeća dokumentacija :
– Ispunjeni obrazac Izjave o neposjedovanju osiguranja
– Preslika posjedovnog lista ili obrazac B Upisnika OPG-a za 2022.godinu
– Preslika iskaznice
– Broj tekućeg ili žiro računa prijavitelja na koji će se izvršiti isplata u slučaju odobravanja iste

Potpune prijave štete podnose se u pravilu elektronskom poštom na: opcina.vinica@vinica.tcloud.hr ili osobno u Jedinstveni upravni odjel, radnim danom u vremenu od 12,00 do 14,00 sati ili poštom na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica.

NAPOMENA:

U obrazac PN obavezno se za imovinu na kojoj je nastala šteta unose svi brojevi katastarskih čestica po katastarskim općinama, zasijana kultura na svakoj od čestica te se zasijana kultura iskazuje u m2 odnosno ha.

Podaci za dugogodišnje nasade (voćnjake i vinograde) iskazuju se u broju stabala ili trsova.

 

Javni poziv za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili razredbenog ispita i upis na studijske programe u akademskoj godini 2022./2023.

Javni poziv otvoren je do 22. srpnja 2022. godine

U svrhu sufinanciranja troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe u akademskoj godini 2022./2023.,Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni poziv za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe u akademskoj godini 2022./2023. za djecu smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djecu nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djecu HRVI iz Domovinskog rata, djecu dragovoljaca iz Domovinskog rata, djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru, HRVI iz Domovinskog rata i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

Navedeni javni poziv otvoren je u razdoblju od 24. svibnja do 22. srpnja 2022. godine.

Tekst Javnog poziva i pripadajući obrazac zahtjeva dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja u dijelu Aktualni javni pozivi, u Ministarstvu hrvatskih branitelja te u Područnim odjelima Ministarstva u županijama.

OBAVIJEST O RASPISANOM NATJEČAJU ZA PRIJAM U SLUŽBU- VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE I UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 112-01/22-01/02
URBROJ: 2186-11-22-2
Varaždin, 03. svibnja 2022.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18,112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon) pročelnica, Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinica raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam službenika u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vinica

U Jedinstveni upravni odjel Općine Vinica prima se službenik za obavljanje poslova radnog mjesta :

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE I UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:
– magistar struke ili stručni specijalist javne uprave ili pravnog smjera
– najmanje 1 (jedna) godina iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni ispit

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete za prijam u službu:
– punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo
– zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položeni državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku godine dana od prijma u službu.
Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje prepreke u smislu članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj u područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i provjere praktičnog rada te intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Na web stranici Općine Vinica (www.vinica.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, te će na istoj web-stanici i na oglasnoj ploči Općine Vinica objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz pisanu prijavu kandidati obavezno prilažu:
– životopis
– presliku osobne iskaznice ili putovnice
– presliku domovnice
– presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju
– elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu na traženim poslovima (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu – preslike)
– presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu
– presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.
Kandidat koji je ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Nepravodobne i neuredne prijave na oglas neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na oglas ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas, te će o tome biti obaviješteni pisanim putem.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 10 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica, s naznakom „Natječaj – Viši stručni suradnik za opće i upravno-pravne poslove“.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

PROČELNICA
Jedinstvenog upravnog odjela

ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 402-02/22-01/01
URBROJ: 2186-11-22-50
Vinica, 29. travnja 2022.

 

            Na temelju članka 23. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 19/22) te na temelju Izjave o izuzimanju od svih radnji u postupku po „Javnom natječaju za financiranje projekata udruga koje djeluju na području Općine Vinica“ (KLASA:402-02/22-01-1, URBROJ: 22-39 od datuma 11.travnja 2022. godine), pročelnica Općine Vinica, dana 29. travnja 2022.godine donosi

ODLUKU

O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

 I

            Na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih po Javnom natječaju za financiranje projekata udruga koje djeluju na području Općine Vinica objavljenog 08. ožujka 2022. godine, utvrđujem

 1. Športsko ribolovni klub Vinica, Vinička 5, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 86130357248, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-4 do 22-6 – odobrava se iznos od 10.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 90%
 2. Košarkaški klub „Opeka“, Varaždinska 14/1, Donje Vratno, 42 207 Vinica, OIB: 35469087800, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-7- odobrava se iznos od 5.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 18 %
 3. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Varaždin, klub Vinica, Kninska cesta 2, 42 000 Varaždin, OIB:93653558505, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-8- odobrava se iznos od 10.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 52%
 4. Kulturno umjetničko društvo Vinica, Vinička 5, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 49148856737, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-9 do 22-17, odobrava se iznos od 25.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 59%
 5. Udruga za šport i rekreaciju „Kapla“, Stjepana Radića 23, Gornje Ladanje, 42 207 Vinica, OIB: 19790818034, KLASA:402-02/22-01/01, URBROJ:22-18- odobrava se iznos od 10.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 90%
 6. Nogometni klub Vinica, Vinička 7b, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 66643087057, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-19- odobrava se iznos od 70.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 70%
 7. Košarkaški klub „Vinica“, Vinička 5, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 60431356190, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-20 do 22-25- odobrava se iznos od 15.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 29%
 8. Udruga mladih UMAMI, Vinička 5, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 47192575100, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-26 do 22-28- odobrava se iznos od 8.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 19%
 9. Biciklistički akademski sportski klub Vinica, Bosanska ulica 39, 42 000 Varaždin, OIB: 44296188286, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ: 22-29- odobrava se iznos od 4.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 13%
 10. Gimnastički klub Vinica, Vinička 10, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 77424970578, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-30- odobrava se iznos od 20.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 36%
 11. Udruga za njegovanje puhačke glazbe, Josipa Dumbovića 2, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 13625732468, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-31- odobrava se iznos od 30.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 100%
 12. Udruga bivših hrvatskih vojnika Varaždinske županije, S.S. Kranjčevića 1/II, 42 000 Varaždin, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-32- odobrava se iznos od 1.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 40%
 13. Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije, Zvonka i Vladimira Milkovića 11a, 42 000 Varaždin, OIB: 70313565455, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ: 22-33- odobrava se iznos od 3.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 30%
 14. Odbojkaški klub Vinica, Vinička 5, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 11775351100, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-34 do 22-36- odobrava se iznos od 10.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 7%
 15. Plivački klub za osobe s invaliditetom VIDRA, Lj. Gaja 11a, Poljana Biškupečka, 42 000 Varaždin, OIB: 77412176951, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ: 22-37- odobrava se iznos od 3.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 15%
 16. Društvo sportskih igara učenika, Trg Lj. Gaja 12, 49 000 Krapina, OIB: 85688406662, KLASA:402-02/22-01/01, URBROJ: 22-38- odobrava se iznos od 3.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 20%

II

            Udruge kojima je odobreno djelomično financiranje programa ili projekata, obvezne su dostaviti izmijenjeni Obrazac proračuna sukladno dodijeljenim financijskim sredstvima u roku 8 dana. Novi Obrazac proračuna postaje sastavni dio Ugovora.

III

            Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija manjim brojem bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje.

            Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih sredstava.

IV

            Prigovori se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinica u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice donosi pročelnica, na temelju prethodnog mišljenja posebnog povjerenstva.

V

            Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedu natječajnog postupka. Temeljem odluke pročelnice po prigovoru odluka o dodjeli financijskih sredstava je konačna.

VI

            Nakon dostave novih Obrazaca proračuna, udruge će se pozvati na potpisivanje Ugovora.

VII

            Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                                           PROČELNICA   

                                                                                                       Snježana Kovačić

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU NABAVE RADOVA: RADOVI OBORINSKE ODVODNJE NA NC ULICA SV. ANE U VINICI

REPUBLIKA HRVATSKA
Varaždinska županija
OPĆINA VINICA
Povjerenstvo za provedbu postupaka
jednostavne nabave
KLASA : 406-03/22-02/01
URBROJ: 2186-11-22-2
Vinica, 27. travnja 2022.


POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
u postupku nabave radova:
RADOVI OBORINSKE ODVODNJE NA NC ULICA SV. ANE U VINICI

Naručitelj OPĆINA VINICA, Marčan, Vinička 5, 42207 VINICA, OIB: 19913793314, pokrenuo je postupak nabave za radove OBORINSKA ODVODNJA U ULICI SV. ANE U VINICI, a koji se sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16.) smatraju jednostavnim radovima te Naručitelj nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom obzirom da je procijenjena vrijednost predmeta nabave (bez PDV-a) manja od 500.000,00 kn.
Na temelju članka 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave pozivamo zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima:

I. OPIS PREDMETA NABAVE :
1. Predmet nabave :

Radovi oborinske odvodnje na NC Ulica Svete Ane u Vinici
CPV – 45232130-2 (Radovi na izgradnji cjevovoda za oborinsku odvodnju)

2. Količina predmeta nabave : Opseg i količina predmeta nabave opisani su u Troškovniku radova koji je prilogu ovog poziva (PRILOG II). Ukoliko ponuditelj propusti ponuditi neku stavku u troškovniku njegova ponuda bit će odbijena.

3. Procijenjena vrijednost nabave: 310.000 kn bez PDV-a odnosno 387.000,00 kn
4. Evidencijski broj predmeta nabave iz Plana nabave : EV 03/22

II. UVJETI NABAVE :

1. Način izvršenja – jednokratno, temeljem ugovora
2. Rok izvršenja : 30 dana od dana sklapanja Ugovora
3. Kriterij za odabir ponude : najniža cijena ponude uz obvezu ispunjenja svih uvjeta i zahtjeva traženih Pozivom i mogućnost obročnog plaćanja ugovorenih radova

4. Uvjeti i dokazi sposobnosti koje ponuditelj mora ispunjavati:

a) Izvadak iz sudskog , obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za radove koji su predmet nabave
b) Potvrda Porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od 30 dana od dana početka postupka nabave ovog predmeta kojom se dokazuje da je ponuditelj ispunio sve obveze plaćanja poreza te mirovinskog i zdravstvenog osiguranja
c) Uvjerenje ili izjava o nekažnjavanju za odgovornu osobu za zastupanje te za pravnu osobu kojom se dokazuje da nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje kaznene djelo iz članka 251. Zakona o javnoj nabavi, ne starija od 3 mjeseca od primitaka poziva za dostavu ponude (PRILOG III)
d) Podaci o solventnosti i bonitetu (BON-1, BON-2) iz kojih je vidljivo da ponuditelj nije bio u blokadi u proteklih 6 mjeseci te da prosječno raspolaže sredstvima na računu u minimalno u iznosu procijenjene vrijednosti nabave.
e) Izjava o dostavi jamstava (PRILOG IV)

Dokazi sposobnosti mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici. Izjave koje se prilažu moraju biti ovjerene od strane odgovorne osobe i s valjanim pečatom ponuditelja u originalu. Nakon donošenja zaključka o prijedlogu za odabir najpovoljnije ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, Naručitelj može najpovoljnijeg ponuditelja pozvati na dostavu izvornika ili ovjerenih preslika tražene dokumentacije.

III. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE :
a) Ponudbeni list – pravilno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja (PRILOG I)
b) Troškovnik – pravilno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja (PRILOG II)
e) Dokazi sposobnosti iz točke II.4. ovog poziva
Ponuda se piše neizbrisivom tintom ili pisačem te mora biti uvezena tako da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, a stranice se označavaju na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.
Sve tražene dokumente koji se dostavljaju u ponudi, ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici.
IV. NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku koji se nalaze u privitku ovog Poziva, a koje je potrebno u cijelosti ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja.
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva .
1. Rok za dostavu ponude : Ponude se dostavljaju najkasnije do 06. svibnja 2022. godine do 13,00 sati, bez obzira na način dostave.
2. Način dostave ponude : Ponuda se predaje neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili dostavlja preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti na prednjoj strani naznačeno:


OPĆINA VINICA, Marčan, Vinička 5, 42207 VINICA
PONUDA ZA NABAVU
Radovi oborinske odvodnje na NC Ulica Svete Ane u Vinici
N E O T V A R A J

a na poleđini: naziv i adresa ponuditelja. Ponuda se može dostaviti i u elektronskom obliku na e-mail : opcina.vinica@vinica.tcloud.hr . U slučaju dostave elektronskom poštom, troškovnik, izjave i dokazi iz točke II.4 moraju biti skenirani.

3. Otvaranje ponuda: Otvaranje ponuda provode predstavnici naručitelja i nije javno. Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati te će se kao zakašnjela ponuda vratiti ponuditelju koji ju je dostavio.
Naručitelj će o postupku otvaranja i pregleda ponuda sastaviti zapisnik o otvaranju , pregledu i ocjeni ponuda .

V. BITNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O NABAVI
Odabrani ponuditelj u obvezi je izvršiti predmet nabave sukladno roku, kvaliteti, uvjetima i pojedinačnim cijenama navedenim u ponudi te troškovniku.
1. Jamstva
a) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
b) Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

VI. OSTALO
1.Osoba zadužena za kontakt : Željko Pajtak, tel. 042 722 233, e mail : zeljko.pajtak@vinica.hr

2. Obavijest o rezultatima nabave: Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz cjelokupni predmet nabave iz ovog Poziva i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti postupak ukoliko niti jedna ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako prelazi osigurana sredstva, odnosno u drugim opravdanim slučajevima prema odluci Naručitelja.
Na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda od strane ovlaštenih predstavnika , naručitelj će odabrati najpovoljniju ponudu najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja svim ponuditeljima na dokaziv način.
Protiv odluke o odabiru ili odluke o poništenju nije moguće izjaviti žalbu.
Na ovaj postupak ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi. Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema Ponuditeljima.


Naručitelj
Općina Vinica


Prilozi :
1. Ponudbeni list (PRILOG I)
2. Troškovnik radova (PRILOG II)
3. Izjava o nekažnjavanju (PRILOG III)
3. Izjava ponuditelja o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka (PRILOG IV)

ODLUKA O ISPUNJAVANJU PROPISANIH UVJETA NATJEČAJA

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA
Povjerenstvo za provjeru
ispunjavanja propisanih uvjeta
natječaja

KLASA:402-02/22-01/01
URBROJ:2186-11-22-47
Vinica, 14. travnja 2022. godine

Na osnovu članka 16. i 17. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 19/22), te Rješenja o izboru članova Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja (KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:2186-11-22-2 od dana 08. ožujka 2022.), Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja donosi

ODLUKU

o ispunjavanju propisanih uvjeta natječaja

I

            Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja dana 13. travnja 2022. godine je u postupku administrativne kontrole utvrdilo da slijedeće prijave ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

 1. ŠARANSKE NOĆI- ŠRK Vinica
 2. ŠKOLA RIBOLOVA- ŠRK Vinica
 3. KUP OPĆINE VINICA- ŠRK Vinica
 4. REDOVNA TRENAŽNA AKTIVNOST I NATJECANJE- KK “OPEKA”, DONJE VRATNO
 5. PROMICANJE ISTINE O DOMOVINSKOM RATU- UDVDR, OGRANAK VARAŽDIN- KLUB VINICA
 6. NASTUP NA FOLKLORNOJ MANIFESTACIJI “POKUPLJE U SRCU LASINJE”- KUD VINICA
 7. SUSRET VOKALNIH PJEVAČKIH SKUPINA “NEK POPEVKA ZLEČI SVE”- KUD VINICA
 8. NASTUP NA FOLKLORNOJ MANIFESTACIJI “PETROVA 2022.” – KUD VINICA
 9. MEĐUNARODNA SMOTRA FOLKLORA “VINIČKA JESEN 2022.” – KUD VINICA
 10. IZDACI ZA SEKCIJU VEZILJA “FIJOLICE”- KUD VINICA
 11. IZDACI ZA TAMBURAŠKU SEKCIJU KUD-A “VINICA”- KUD VINICA
 12. IZDACI ZA PJEVAČKU SEKCIJU “LELUJA”- KUD VINICA
 13. NASTUP NA FOLKLORNOJ MANIFESTACIJI “IDE JESEN IDE NOVO PRELO”- KUD VINICA
 14. GOSTOVANJE NA MANIFESTACIJI “GAJARSKY JARMAK 2022.” – KUD VINICA
 15. SEOSKE IGRE 2022.g. – UDRUGA ZA ŠPORT I REKREACIJU KAPLA
 16. NOGOMET U VINICI- NK VINICA
 17. TREĆA MUŠKA LIGA SJEVER- KK VINICA
 18. ŠKOLA KOŠARKE- KK VINICA
 19. LIGA DJEČAKA U11- KK VINICA
 20. LIGA PREDKADETI U15- KK VINICA
 21. LJETNA ŠKOLA KOŠARKE- KK VINICA
 22. 24. MEMORIJALNI TURNIR “MLADEN KASUN”- KK VINICA
 23. SPORTSKI DAN U VINICI- UDRUGA MLADIH  “UMAMI” VINICA
 24. LJETO S UMAMIJEM- UDRUGA MLADIH  “UMAMI” VINICA
 25. OBOJIMO NAŠE OSJEĆAJE- UDRUGA MLADIH  “UMAMI” VINICA
 26. ŽELIM VOZITI BICIKL- BASK VINICA
 27. VOLIM GIMNASTIKU U VINICI- GIMNASTIČARSKI KLUB VINICA
 28. 20 GODINA PUHAČKE GLAZBE U VINICI- UDRUGA ZA NJEGOVANJE PUHAČKE GLAZBE VINICA
 29. PROMICANJE KULTURE TE ODRŽAVANJE SJEĆANJA NA STRADALE BRANITELJE U DOMOVINSKOM RATU- UDRUGA BIVŠIH HRVATSKIH VOJNIKA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
 30. RANA INTERVENCIJA U DJETINJSTVU – OPĆINA VINICA- UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
 31. TURNIR ODBOJKE NA PIJESKU “JANA KUP”- OK VINICA
 32. NATJECANJE U ČETVRTOJ HRVATSKOJ ODBOJKAŠKOJ LIGI, REGIJA SJEVER- OK VINICA
 33. NATJECANJE U TREĆOJ HRVATSKOJ ODBOJKAŠKOJ LIGI, REGIJA SJEVER- OK VINICA
 34. XXI. AQUAE VIVAE SPORTSKIH IGARA UČENIKA 2022.- DRUŠTVO SPORTSKIH IGARA UČENIKA

II

            Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja dana 13. travnja 2022. godine je u postupku administrativne kontrole utvrdilo da slijedeća prijava ne ispunjavaj formalne uvjete natječaja:

 1. OBUKA NEPLIVAČA ZA DOJENČAD, DTUR I OSI TE DJECU BEZ TEŠKOĆA I STARIJU POPULACIJU PO HALLIWICK KONCEPTU- PLIVAČKI KLUB ZA OSOBE S INVALIDITETOM VIDRA- ne ispunjava kriterij iz članka 17. stavka 1. podstavka 2. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 19/22)

III

            Sve udruge čije prijave su odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici moraju biti obaviještene u roku od najviše osam dana od dana donošenja odluke, nakon čega imaju narednih osam dana od dana prijema obavijesti, podnijeti prigovor pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinica koji će u roku od osam dana od primitka prigovora odlučiti o istome.

            U slučaju prihvaćanja prigovora od strane pročelnice, prijava će biti upućena u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena.

IV

            Sve udruge čije prijave su ispunile propisane uvjete natječaja, upućuju se u daljnju proceduru, odnosno u ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata.

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja

propisanih uvjeta natječaja

Dr.sc. Branimir Štimec, prof.
Vinička 61, Marčan
42 207 Vinica
OIB: 34780676526

OPĆINA VINICA
OPĆINSKO VIJEĆE
Vinička 5, Marčan
42 207 Vinica


IZJAVA
o izuzimanja od svih radnji u postupku po „Javnom natječaju za financiranje projekata udruga koje djeluju na području Općine Vinica“


Temeljem Mišljenja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa danog na sjednici Povjerenstva održanoj 8. travnja 2022. godine u predmetu M-166/22, izjavljujem da se izuzimam od svih radnji u postupku provedbe natječaja za financiranje projekata udruga koje djeluje na području Općine Vinica.
Za provođenje radnji po tom natječaju, donošenju odluke o udrugama koje se financiraju iz Proračuna Općine Vinica i potpisivanju ugovora s udrugama ovlašćujem pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinica Snježanu Kovačić.
Ovu izjavu dajem u svrhu očuvanja vlastitog integriteta, vjerodostojnosti i nepristranosti, jačanja povjerenja građana u tijela javne vlasti te transparentnosti provedbe postupka dodjele financijskih sredstava udrugama koje djeluju na području Općine Vinica, s obzirom da sam predsjednik Biciklističkog akademskog sportskog kluba Vinica, čiji se rad već godinama sufinancira iz Proračuna Općine Vinica.


U Vinici, 11. travnja 2022. godine

NAČELNIK OPĆINE VINICA
dr. sc. Branimir Štimec, prof.

ODLUKA O DODJELI NAGRADA NAJUSPJEŠNIJIM STUDENTIMA

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA
Načelnik

KLASA:061-05/22-01/1
URBROJ:2186-11-22-6
Vinica, 08. travnja 2022. godine

Na temelju članka 9. Odluke o nagradama najuspješnijim studentima („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/14), a prema rang listi koju je utvrdilo Povjerenstvo za dodjelu nagrada najuspješnijim studentima, načelnik Općine Vinica dana 08. travnja 2022.godine donosi

Odluku o dodjeli
nagrada najuspješnijim studentima

I

Novčana nagrada u iznosu od 5.000,00 kuna dodijeliti će se slijedećim studentima:
1. Neven Boltek
2. Paola Majer

II

Novčane nagrade dobitnicima biti će uručene na Svečanoj sjednici povodom Dana Općine Vinica, u četvrtak 21. travnja 2022. godine u 18:00 sati.

III

Svi kandidati koji su podnijeli prijave na Natječaj, mogu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinica zatražiti i izvršiti uvid u svu natječajnu dokumentaciju.

IV


Na Odluku o dodjeli nagrada najuspješnijim studentima, nezadovoljni kandidati mogu podnijeti pismeni prigovor u roku od osam dana od dana dostave Odluke. O opravdanosti navoda u prigovoru odlučuje Odbor za statutarno- pravna pitanja i njegova je odluka konačna.


NAČELNIK OPĆINE VINICA
dr. sc. Branimir Štimec, prof.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA VLASNIKA STAMBENE JEDINICE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE RASELJENIH OSOBA IZ UKRAJINE U POJEDINAČNOM SMJEŠTAJU

Na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite MUP objavljen je Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

Poveznica za Javni poziv:  https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/javni-poziv-za-dostavu-ponuda-vlasnika-stambene-jedinice-za-stambeno-zbrinjavanje-raseljenih-osoba-iz-ukrajine-u-pojedinacnom-smjestaju/5518

Na navedenoj stranici nalaze se i obrasci “Ponuda smještaja za raseljene osobe” i “Potvrda o nadzoru stambene jedinice”.

Svi zainteresirani koji raspolažu smještajnim kapacitetima mogu ispuniti ponudu te ostaviti Općini Vinica, a dodatne informacije možete zatražiti pozivom na broj 042/722-233.

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA TURISTIČKE ZAJEDNCE PODRUČJA SJEVER ZAGORJA

Na temelju članka 18. stavka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) te članka 22. točke 6. Statuta Turističke zajednice područja Sjever Zagorja („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 17/22) Turističko vijeće Turističke zajednice područja Sjever Zagorja raspisuje sljedeći

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice područja Sjever Zagorja
broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na puno radno vrijeme na određeno (4 godine)

Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete sukladno odredbi članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), te odredbi članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22) kako slijedi:

1. da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
2. da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1., ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
3. znanje jednog stranog jezika,
4. znanje rada na osobnom računalu,
5. da izradi prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice područja Sjever Zagorja, na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica,
6. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, dužan je u roku
od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.
Osim uvjeta iz prethodnog stavka, kandidat za direktora mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20).

Prijava na natječaj mora sadržavati:

– ime i prezime kandidata, OIB,
– adresu,
– broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
– naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
– specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
– potpis kandidata.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

– životopis;
– presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja određenog ovim natječajem;
– dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme odnosno jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu – izvornik ili presliku elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema i izvornik ili preslika potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju;
– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni
ispit;
– dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja,
certifikata, svjedodžbe ili indeksa);
– dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili potpisana izjava da poznaje rad na osobnom računalu);
– potpisanu izjavu da protiv kandidata nije donesena pravomoćna sudska presuda ili rješenje o prekršaju te nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje sukladno članku 21. stavak 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20),
– prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice područja Sjever Zagorja.
Napomena: U skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje pojedinog uvjeta, prilažu se u neovjerenoj preslici, a izvornik će kandidat predočiti prije otpočinjanja s radom.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. 04.2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u
Natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršiti će tročlano Povjerenstvo za provedbu natječaja, kojeg imenuje Turističko vijeće.

Povjerenstvo će provesti intervju s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja. Kandidat će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem i putem elektronske pošte.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Na temelju provedenih intervjua, Povjerenstvo predlaže kandidata/e za izbor, te prijedlog kandidata podnosi Turističkom vijeću.

Turističko vijeće donosi Odluku od izboru kandidata i imenuje izabranog kandidata za direktora Turističke zajednice područja Sjever Zagorja na mandat od četiri (4) godine.

Nakon donošenja Odluke o izboru kandidata, o rezultatima natječaja kandidati s kojima je obavljen intervju bit će obaviješteni elektroničkom poštom.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na
muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Turistička zajednica područja Sjever Zagorja
Dravska 1a, Cestica
42208 Cestica

S naznakom „Natječaj za radno mjesto direktora – ne otvaraj“

Krajnji rok za dostavu prijava je 19.04.2022. do 15:00 sati.

Skip to content