Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni pozivi i natječaji

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO KOMUNALNI RADNIK- RADNIK NA ODRŽAVANJU JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA


REPUBLIKA HRVATSKA
Varaždinska županija
OPĆINA VINICA
Jedinstveni upravni odjel
KLASA:112-01/22-01/03
URBROJ: 2186-11-22-2
Vinica, 20. rujna 2021.


Temeljem članaka 17. i 19. te članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinica objavljuje


N A T J E Č A J

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vinica, na radno mjesto
– Komunalni radnik- radnik na održavanju javnih i zelenih površina – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rok u trajanju od 3 (tri) mjeseca
Potrebno stručno znanje:
– Završena osnovna škola
Ostala znanja i vještine :
– Osposobljenost za rukovanje motornim ručnim i leđnim kosilicama i motornom pilom
– Položen vozački ispit B kategorije
– Rukovanje traktorom i priključcima
Kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete za prijam u službu :
– punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo
– zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijama u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz pisanu prijavu kandidati obavezno prilažu:
– životopis
– presliku osobne iskaznice ili putovnice
– presliku domovnice,
– presliku dokaza o stručnoj spremi (svjedodžba završnog razreda osnovne škole ili svjedodžba posljednjeg završenog razreda srednje škole ili drugi dokaz o završenom školovanju )
– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO
– potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu na traženim poslovima (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu i sl. – preslike)
– presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
(ne starije od 6 mjeseci)
– izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te će o tome biti obaviješteni pisanim putem.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju propisane uvjete provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, provjere praktičnog rada i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Općine Vinica (www.vinica.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava i način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Vinica objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu OPĆINA VINICA, Vinička 5, Marčan, 42207 Vinica, s naznakom : „Natječaj za prijam u službu“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima postupka kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Vinica

JAVNI NATJEČAJ za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta “ZAŽELI biti zaposlena žena”

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:111-01/22-01/04
URBROJ: 2186-11-22-1
Vinica, 22. rujna 2022.

Na temelju Odluke o financiranju projektnog prijedloga „Zaželi- program zapošljavanja žena- Faza III“ (UP.02.1.1.16) Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-19 od 12. kolovoza 2022. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,  Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi- program zapošljavanja žena- Faza III“, Naziv projekta: ZAŽELI biti zaposlena žena, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0170, te članka 46. Statuta Općine Vinica (Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj 30/20. i 09/21.), općinski načelnik Općine Vinica raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  

za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta

„ZAŽELI biti zaposlena žena“

Kodni br. UP. 02.1.1.16.0170

Općina Vinica raspisuje javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u sklopu projekta „ZAŽELI biti zaposlena žena“

– radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju

Osnovni podaci Projekta „ZAŽELI biti zaposlena žena“:

Broj traženih radnica: 3 žene


Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme – 6 mjeseci sklapanjem ugovora o radu

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Smjena: prijepodne

Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Vinica

Poslovi koji će se obavljati su pomoć u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, odnosno:

 • pomoć u dostavi namirnica,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
 • briga o higijeni,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
 • pružanje podrške korisnicima kroz druženje i razgovore te uključivanje u društvo,
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Na natječaj se mogu prijaviti:

Ciljana skupina: nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ-a) s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem

Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljane skupine koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama:

 • žene starije od 50 godina,
 • žene s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice,
 • žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • liječene ovisnice,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine,
 • beskućnice

Uz prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidatkinje moraju priložiti:

 • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja),
 • presliku osobne iskaznice,
 • preslika dokaza o završenoj školi,
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
 • potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva),
 • vlastoručno potpisanu izjavu podnositeljice da je suglasna sa svim uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja.

Za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina potrebno je dostaviti:

 • žene starije od 50 godina– osobna iskaznica
 • žene s invaliditetom– nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrdu o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • žrtve trgovanja ljudima– uvjerenje/potvrdu centra za socijalnu skrb iz koje je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • žrtve obiteljskog nasilja– uvjerenje/potvrdu centra za socijalnu skrb iz koje je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • azilantice- odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,- rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci– potvrda o otpuštanju
 • pripadnice romske nacionalne manjine– Izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • beskućnice– rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno korištenje usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Natječaj će se objaviti na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na službenim stranicama Općine Vinica.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave ovog natječaja, odnosno zaključno do 30. rujna 2022. godine.

 Prijave se podnose putem pošte (preporučeno) ili osobnim dolaskom na adresu poslodavca: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na natječaj  – „ZAŽELI biti zaposlena žena“

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti dolaskom u Općinu Vinica ili na sljedeći kontakt: tel: 042/722-233 , e-mail: snjezana.kovacic@vinica.hr

Za kandidatkinje prijavljene na natječaj koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti. Ako kandidatkinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukla prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidatkinje će biti obaviještene u zakonskom roku.

         OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                    Dr.sc. Branimir Štimec, prof.

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE NASTALE USLIJED PRIRODNE NEPOGODE ZBOG SUŠE NA PODRUČJU OPĆINE VINICA

Župan Varaždinske županije Odlukom (KLASA: 320-18/22-01/50, URBROJ: 2186-02/1-22-31 od 02.rujna 2022.godine proglasio je prirodnu nepogodu zbog suše za područja Gradova Ludbreg, Varaždinske Toplice I Novi Marof te za Općine: Donja Voća, Cestica, Vinica, Petrijanec, Sračinec,  Maruševec, Vidovec, Mali Bukovec, Veliki Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ, Breznica, Breznički Hum i Visoko.

Pozivamo sve ovlaštenike da najkasnije do 12. rujna 2022. godine na propisanom Obrascu PN podnesu prijavu štete od prirodne nepogode – suše:

Uz Obrazac PN , obavezno se dostavlja slijedeća dokumentacija :
– Ispunjeni obrazac Izjave o neposjedovanju osiguranja
– Preslika posjedovnog lista ili obrazac B Upisnika OPG-a za 2022.godinu
– Preslika iskaznice
– Broj tekućeg ili žiro računa prijavitelja na koji će se izvršiti isplata u slučaju odobravanja iste

Potpune prijave štete podnose se u pravilu elektronskom poštom na: opcina.vinica@vinica.tcloud.hr ili osobno u Jedinstveni upravni odjel, radnim danom u vremenu od 12,00 do 14,00 sati ili poštom na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica.

NAPOMENA:

U obrazac PN obavezno se za imovinu na kojoj je nastala šteta unose svi brojevi katastarskih čestica po katastarskim općinama, zasijana kultura na svakoj od čestica te se zasijana kultura iskazuje u m2 odnosno ha.

Podaci za dugogodišnje nasade (voćnjake i vinograde) iskazuju se u broju stabala ili trsova.

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode od tuče

Varaždinska županija objavila je  „Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode od tuče“ na web stranici gdje možete preuzeti sve potrebne dokumente za predaju zahtjeva.

Poveznica na web stranicu: https://www.varazdinska-zupanija.hr/pozivi/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-poljoprivrednicima-za-ublazavanje-i-djelomicno-uklanjanje-posljedica-prirodne-nepogode-od-tuce.html

JAVNI POZIV za dodjelu novčanih potpora učenicima srednjih škola s područja Općine Vinica

 


REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA
Načelnik

KLASA: 602-02/22-01/06
URBROJ:2186-11-22-1
Vinica, 19. kolovoza 2022. godine

Na temelju članka 4. Odluke o pružanja novčane potpore učenicima srednjih škola Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 109/21), načelnik Općine Vinica objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu novčanih potpora učenicima srednjih škola s područja Općine Vinica

1. Općina Vinica utvrđuje potpore u iznosu od 200,00 kn mjesečno učenicima srednjih škola koji su u svom osnovnoškolskom obrazovanju imali prosjek ocjena 4,5 i više kroz svih 8 razreda te isti prosjek ostvaruju kroz srednjoškolsko obrazovanje.
Potpora se dodjeljuje za razdoblje od 01.09.2022. do 30.06.2023. godine.

2. Učenici će ostvariti pravo na mjesečnu novčanu potporu pod slijedećim uvjetima:
-da oni, kao i njihovi roditelji/staratelji/zakonski skrbnici imaju prebivalište na području Općine Vinica
-da su upisani u redovne obrazovne programe
-da su u svom osnovnoškolskom obrazovanju imali prosjek ocjena 4,5 i više kroz svih 8 razreda te isti prosjek ostvaruju kroz srednjoškolsko obrazovanje

3. Radi ostvarenja prava na novčanu potporu učenici uz prijavu dostavljaju slijedeću dokumentaciju:
-ispunjen obrazac prijave
-potvrdu škole o redovitom upisu u školsku godinu s naznakom obrazovnog programa i razreda
-presliku osobne iskaznice
-preslike osobnih iskaznica roditelja/ staratelja/ zakonskih skrbnika ili preslike uvjerenja o prebivalištu
-broj žiro računa učenika/učenice na koji će se isplaćivati potpora (preslika kartice ili ugovora o otvorenom žiro računu)
-potvrdu škole o ostvarenom prosjeku ocjena (za učenike 1. razreda srednje škole-prosjek ocjena svih osam razreda osnovne škole, a za učenika 2. i viših razreda srednje škole- prosjek ocjena svih osam razreda osnovne škole i prethodnih razreda srednje škole; prosjek se može dokazati kopijama svjedodžba)

Napomena: Učenici koji su u školskoj godini 2021./2022. ostvarili pravo na novčanu potporu mogu dostaviti  svjedodžbu za šk.god. 2021./2022., ispunjen obrazac prijave i potvrdu škole o redovitom upisu u školsku godinu s naznakom obrazovnog programa i razreda, uz uvjet da nisu mijenjani osobni dokumenti ( preslika osobne iskaznice, preslika osobnih iskaznica roditelja/ staratelja/ zakonskih skrbnika ili preslika uvjerenja o prebivalištu, broj žiro računa učenika/učenice na koji će se isplaćivati potpora).

Učenici koji nisu u mogućnosti dostaviti potvrdu škole o redovitom upisu u školsku godinu s naznakom obrazovnog programa i razreda do 29. kolovoza, istu moraju dostaviti do 15. rujna 2022. godine.

4. Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom zaprimaju se zaključno do 29. kolovoza 2022. godine, a mogu se dostaviti, osobno ili poštom na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5 ili skenirane, elektronskom poštom na opcina.vinica@vinica.tcloud.hr .

Nepotpune prijave te prijave dostavljene van roka neće se uzeti u obzir. Podnositelji prijava odnosno njihova kućanstva moraju imati podmirene sve obveze prema Općini Vinica.

NAČELNIK OPĆINE VINICA
dr. sc. Branimir Štimec, prof.

 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE NASTALE USLIJED PRIRODNE NEPOGODE OD TUČE NA PODRUČJU OPĆINE VINICA

JAVNI POZIV
ZA PRIJAVU ŠTETE NASTALE USLIJED PRIRODNE NEPOGODE OD TUČE
NA PODRUČJU OPĆINE VINICA

Područje Općine Vinica dana 25.svibnja ove godine bilo je zahvaćeno olujnim nevremenom s jakom tučom, a koje je nanijelo velike štete na poljoprivredi, građevinskim objektima i infrastrukturi.

Župan Varaždinske županije Odlukom (KLASA: 320-18/22-01/3, URBROJ: 2186-02/1-22-20 od 31. svibnja 2022.godine) proglasio je prirodnu nepogodu od tuče za područja Gradova Varaždin i Lepoglava te za Općine: Bednja, Donja Voća, Vinica, Petrijanec, Maruševec, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Sveti Đurđ.

Stoga pozivamo sve ovlaštenike da najkasnije do 08. lipnja 2022. godine na propisanom Obrascu PN podnesu prijavu štete od prirodne nepogode – tuče:

Uz Obrazac PN , obavezno se dostavlja slijedeća dokumentacija :
– Ispunjeni obrazac Izjave o neposjedovanju osiguranja
– Preslika posjedovnog lista ili obrazac B Upisnika OPG-a za 2022.godinu
– Preslika iskaznice
– Broj tekućeg ili žiro računa prijavitelja na koji će se izvršiti isplata u slučaju odobravanja iste

Potpune prijave štete podnose se u pravilu elektronskom poštom na: opcina.vinica@vinica.tcloud.hr ili osobno u Jedinstveni upravni odjel, radnim danom u vremenu od 12,00 do 14,00 sati ili poštom na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica.

NAPOMENA:

U obrazac PN obavezno se za imovinu na kojoj je nastala šteta unose svi brojevi katastarskih čestica po katastarskim općinama, zasijana kultura na svakoj od čestica te se zasijana kultura iskazuje u m2 odnosno ha.

Podaci za dugogodišnje nasade (voćnjake i vinograde) iskazuju se u broju stabala ili trsova.

 

Javni poziv za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili razredbenog ispita i upis na studijske programe u akademskoj godini 2022./2023.

Javni poziv otvoren je do 22. srpnja 2022. godine

U svrhu sufinanciranja troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe u akademskoj godini 2022./2023.,Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni poziv za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe u akademskoj godini 2022./2023. za djecu smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djecu nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djecu HRVI iz Domovinskog rata, djecu dragovoljaca iz Domovinskog rata, djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru, HRVI iz Domovinskog rata i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

Navedeni javni poziv otvoren je u razdoblju od 24. svibnja do 22. srpnja 2022. godine.

Tekst Javnog poziva i pripadajući obrazac zahtjeva dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja u dijelu Aktualni javni pozivi, u Ministarstvu hrvatskih branitelja te u Područnim odjelima Ministarstva u županijama.

OBAVIJEST O RASPISANOM NATJEČAJU ZA PRIJAM U SLUŽBU- VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE I UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 112-01/22-01/02
URBROJ: 2186-11-22-2
Varaždin, 03. svibnja 2022.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18,112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon) pročelnica, Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinica raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam službenika u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vinica

U Jedinstveni upravni odjel Općine Vinica prima se službenik za obavljanje poslova radnog mjesta :

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE I UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:
– magistar struke ili stručni specijalist javne uprave ili pravnog smjera
– najmanje 1 (jedna) godina iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni ispit

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete za prijam u službu:
– punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo
– zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položeni državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku godine dana od prijma u službu.
Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje prepreke u smislu članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj u područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i provjere praktičnog rada te intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Na web stranici Općine Vinica (www.vinica.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, te će na istoj web-stanici i na oglasnoj ploči Općine Vinica objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz pisanu prijavu kandidati obavezno prilažu:
– životopis
– presliku osobne iskaznice ili putovnice
– presliku domovnice
– presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju
– elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu na traženim poslovima (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu – preslike)
– presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu
– presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.
Kandidat koji je ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Nepravodobne i neuredne prijave na oglas neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na oglas ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas, te će o tome biti obaviješteni pisanim putem.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 10 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica, s naznakom „Natječaj – Viši stručni suradnik za opće i upravno-pravne poslove“.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

PROČELNICA
Jedinstvenog upravnog odjela

ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 402-02/22-01/01
URBROJ: 2186-11-22-50
Vinica, 29. travnja 2022.

 

            Na temelju članka 23. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 19/22) te na temelju Izjave o izuzimanju od svih radnji u postupku po „Javnom natječaju za financiranje projekata udruga koje djeluju na području Općine Vinica“ (KLASA:402-02/22-01-1, URBROJ: 22-39 od datuma 11.travnja 2022. godine), pročelnica Općine Vinica, dana 29. travnja 2022.godine donosi

ODLUKU

O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

 I

            Na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih po Javnom natječaju za financiranje projekata udruga koje djeluju na području Općine Vinica objavljenog 08. ožujka 2022. godine, utvrđujem

 1. Športsko ribolovni klub Vinica, Vinička 5, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 86130357248, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-4 do 22-6 – odobrava se iznos od 10.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 90%
 2. Košarkaški klub „Opeka“, Varaždinska 14/1, Donje Vratno, 42 207 Vinica, OIB: 35469087800, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-7- odobrava se iznos od 5.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 18 %
 3. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Varaždin, klub Vinica, Kninska cesta 2, 42 000 Varaždin, OIB:93653558505, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-8- odobrava se iznos od 10.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 52%
 4. Kulturno umjetničko društvo Vinica, Vinička 5, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 49148856737, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-9 do 22-17, odobrava se iznos od 25.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 59%
 5. Udruga za šport i rekreaciju „Kapla“, Stjepana Radića 23, Gornje Ladanje, 42 207 Vinica, OIB: 19790818034, KLASA:402-02/22-01/01, URBROJ:22-18- odobrava se iznos od 10.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 90%
 6. Nogometni klub Vinica, Vinička 7b, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 66643087057, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-19- odobrava se iznos od 70.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 70%
 7. Košarkaški klub „Vinica“, Vinička 5, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 60431356190, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-20 do 22-25- odobrava se iznos od 15.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 29%
 8. Udruga mladih UMAMI, Vinička 5, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 47192575100, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-26 do 22-28- odobrava se iznos od 8.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 19%
 9. Biciklistički akademski sportski klub Vinica, Bosanska ulica 39, 42 000 Varaždin, OIB: 44296188286, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ: 22-29- odobrava se iznos od 4.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 13%
 10. Gimnastički klub Vinica, Vinička 10, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 77424970578, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-30- odobrava se iznos od 20.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 36%
 11. Udruga za njegovanje puhačke glazbe, Josipa Dumbovića 2, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 13625732468, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-31- odobrava se iznos od 30.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 100%
 12. Udruga bivših hrvatskih vojnika Varaždinske županije, S.S. Kranjčevića 1/II, 42 000 Varaždin, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-32- odobrava se iznos od 1.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 40%
 13. Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije, Zvonka i Vladimira Milkovića 11a, 42 000 Varaždin, OIB: 70313565455, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ: 22-33- odobrava se iznos od 3.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 30%
 14. Odbojkaški klub Vinica, Vinička 5, Marčan, 42 207 Vinica, OIB: 11775351100, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ:22-34 do 22-36- odobrava se iznos od 10.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 7%
 15. Plivački klub za osobe s invaliditetom VIDRA, Lj. Gaja 11a, Poljana Biškupečka, 42 000 Varaždin, OIB: 77412176951, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ: 22-37- odobrava se iznos od 3.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 15%
 16. Društvo sportskih igara učenika, Trg Lj. Gaja 12, 49 000 Krapina, OIB: 85688406662, KLASA:402-02/22-01/01, URBROJ: 22-38- odobrava se iznos od 3.000,00 kuna, u postotku sufinanciranja programa/ projekta od 20%

II

            Udruge kojima je odobreno djelomično financiranje programa ili projekata, obvezne su dostaviti izmijenjeni Obrazac proračuna sukladno dodijeljenim financijskim sredstvima u roku 8 dana. Novi Obrazac proračuna postaje sastavni dio Ugovora.

III

            Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija manjim brojem bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje.

            Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih sredstava.

IV

            Prigovori se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinica u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice donosi pročelnica, na temelju prethodnog mišljenja posebnog povjerenstva.

V

            Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedu natječajnog postupka. Temeljem odluke pročelnice po prigovoru odluka o dodjeli financijskih sredstava je konačna.

VI

            Nakon dostave novih Obrazaca proračuna, udruge će se pozvati na potpisivanje Ugovora.

VII

            Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                                           PROČELNICA   

                                                                                                       Snježana Kovačić

Skip to content