Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni pozivi i natječaji

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE VINICA

REPUBLIKA HRVATSKA
Varaždinska županija
OPĆINA VINICA
Povjerenstvo za dodjelu
javnih priznanja

Na temelju članka 12. stavak 1. Odluke o kriterijima za proglašenje počasnog građanina Općine Vinica, obliku i izgledu povelje Općine Vinica, vrstama općinskih nagrada i drugih javnih priznanja te uvjetima i postupku za dodjeljivanje („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 09/03.), Povjerenstvo za dodjeljivanje nagrada i javnih priznanja Općine Vinica objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga kandidata
za dodjelu javnih priznanja Općine Vinica

I. Pravo podnošenja prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Vinica imaju fizičke i pravne osobe, ustanove i udruženja građana s područja Općine Vinica

II. Javna priznanja Općine Vinica su :
• Počasni građanin Općine Vinica
• Općinska nagrada za životno djelo
• Općinska nagrada za iznimna dostignuća
• Općinska nagrada za doprinos ugledu i promicanju Općine Vinica

III Kriteriji za dodjelu javnih priznanja

• Počasnim građaninom Općine Vinica može biti proglašen građanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji nema prebivalište na području Općine Vinica, a koji je svojim djelovanjem, zaslugama, postupcima te ugledom znatno doprinio promicanju, značaju i ugledu Općine Vinica te njenom razvoja i unapređenju, a javno priznaje dodjeljuje se u obliku Povelje počasnog građanina Općine Vinica
• Općinska nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku Diplome pojedincima za djelo ostvareno na bilo kom području djelovanja u zemlji koje je od značaja za promicanje i ugled Općine Vinica te njen razvoj
• Općinska nagrada za iznimna dostignuća dodjeljuje se u obliku Diplome fizičkim ili pravnim osobama, udrugama, ustanovama i sl. koji su svojim djelovanjem u proteklom razdoblju znatnije doprinijeli promicanju i razvoju Općine Vinica.
• Općinska nagrada za doprinos ugledu i promicanju Općine Vinica dodjeljuje se u obliku Plakete fizičkim ili pravnim osobama, udrugama, ustanovama i sl. koje su svojim djelovanjem znatnije doprinijeli ugledu i promicanju Općine Vinica u zemlji i inozemstvu.

IV. Prijedlozi kandidata za dodjelu javnog priznanja dostavljaju se na adresu :

OPĆINA VINICA
Vinička ul. 5, Marčan,
42207 Vinica
„Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja“

Rok za dostavu prijedloga je 31.ožujka 2022. godine.
• Uz prijedlog za pojedinca potrebno je dostaviti kratak životopis , opis rada i ostvarenih rezultata i postignuća uz obrazloženje razloga predlaganja te pisanu suglasnost predložene osobe na kandidaturu
• Uz prijedlog za pravnu osobu, udrugu, ustanovu i sl. potrebno je dostaviti osnovne podatke o osnivanju i ustroju, djelatnosti, ostvarenim rezultatima uz obrazloženje razloga predlaganja te pisanu suglasnost odgovorne osobe u pravnoj osobi na kandidaturu.

Povjerenstvo
za dodjelu javnih priznanja
Općine Vinica

NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADA NAJUSPJEŠNIJIM STUDENTIMA

REPUBLIKA HRVATSKA
Varaždinska županija
OPĆINA VINICA
OPĆINSKI NAČELNIK
Vinica, 14. ožujka 2022.

Na temelju članka 9. stavak 2. Odluke o nagradama najuspješnijim studentima ( „Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/14.), Općinski načelnik Općine Vinica objavljuje

N A T J E Č A J
za dodjelu nagrada najuspješnijim studentima

I. Predmet natječaja: Dodjela nagrada najuspješnijim studentima s prebivalištem na području Općine Vinica,

II. Povodom Dana Općine, Općina Vinica dodijelit će 3 nagrade najuspješnijim redovitim studentima, svaka u iznosu od 5.000,00 kn

III. Nagrade će se dodijeliti prema kriterijima iz Odluke o nagradama najuspješnijim studentima (dostupna na www.vinica.hr,) a kandidati moraju zadovoljavati slijedeće uvjete:
– da su državljani RH
– da imaju prebivalište na području Općine Vinica u trajanju najmanje 2 godine
– da im je prosjek ocjena svih položenih ispita tekućeg studija, uključujući i prethodno završene razine studija, iznad 4,49
– da su redovno upisani u drugu ili višu godinu studija i da nemaju zaostajanja tijekom studija.

IV. Uz prijavu koja se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Vinica ili na www.vinica.hr kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:
a) presliku važeće domovnice ili putovnice
b) presliku važeće osobne iskaznice ili potvrdu nadležne PU Varaždinske o duljini prebivališta na području Općine
c) potvrdu visokog učilišta o upisu u tekuću akademsku godinu (2021/22.) u statusu redovitog studenta iz koje je vidljiva godina studija, naziv i vrsta studija, trajanje studija (broj semestara) i godina upisa prve godine.
d) ovjereni prijepis ocjena svih godina tekućeg studija, a studenti diplomskih studija dostavljaju i ovjereni prijepis ocjena prethodno završene razine studija
e) studenti na studijima u inozemstvu dokumente pod c) i d) dostavljaju i prevedene na hrvatski jezik i ovjerene kod sudskog tumača.

V. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine Vinica, Marčan, Vinička 5, zaključno do 31.03. 2022. godine.

Općinski načelnik
Dr. sc. Branimir Štimec, prof.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE VINICA


REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA
NAČELNIK

KLASA: 402-02/22-01/01
URBROJ:2186-11-22-1
Vinica, 08.03.2022.

Na temelju odredbi članka 33. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14,70/17, 98/19), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Narodne novine«, broj 26/15, 37/21) i članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Vinica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 19/22), općinski načelnik Općine Vinica raspisuje


Javni natječaj za financiranje projekata udruga koje
djeluju na području Općine Vinica


 1.
Javni natječaj objavljuje se u svrhu dodjele financijskih sredstava za programe i projekte udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge koje svojim aktivnostima doprinose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateških i planskim dokumentima Općine Vinica.

2.
U sklopu ovog natječaja organizacije civilnog društva svoje prijave mogu podnijeti za programe/projekte kratkoročne, manje opsežne, uglavnom jednokratne aktivnosti u koje je uključen manji broj korisnika te za koje se provode na području Općine Vinica ili za potrebe korisnika s prebivalištem na području Općine Vinica. Trajanje programa/projekta definirano je početkom i krajem programa/projekta.
Trajanje programa/projekta može biti najdulje do 31.12.2022. godine.

3.
U Proračunu Općine Vinica za 2022. godinu osigurana su financijska sredstva za financiranje prioritetnih programa/projekta udruga u ukupnom iznosu od 752.000,00 kuna.
Programi i projekti udruga od općeg interesa na području Općine Vinica za čije se financiranje osiguravaju sredstva u Proračunu Općine Vinica za 2022. godinu jesu oni koji ostvaruju javne potrebe građana i pridonose razvitku i općem napretku Općine, a odnose se na:
I. Kultura i kulturne manifestacije
-zaštita i promicanje tradicijske baštine i običaja viničkog kraja
-poticanje i afirmacija kulturnog stvaralaštva djece i mladih
-poticanje i afirmacija kulturnog amaterizma
-očuvanje kulturne baštine
-rad udruga na području plesne, glazbene, dramske i likovne umjetnosti
II. Promicanje i poticanje na bavljenje sportom
-organizacija provedbe programa u području sporta
-organizacija redovnih programa
-sudjelovanje na općinskim manifestacijama
-promocija izvan Općine
III. Ostali programi
-unapređenje kvalitete života socijalno ugroženih mještana invalida i nemoćnih osoba
-unapređenje kvalitete života djece i mladih
-unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi
-unapređenje kvalitete života hrvatskih branitelja
-organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti
-sigurnost djece i mladih, te prevencija nasilja među djecom i mladima
-prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih
-osposobljavanje za korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija
-promocija lokalne zajednice, tradicije i baštine,
-aktivnije sudjelovanje žena, djece i mladih u društvu
-zaštita okoliša, prirode i zdravlja
-promocija poljoprivrede i lokalne gastronomije.

4.
Za programe/projekte najmanji i najveći iznosi koji se mogu odobriti iznose:
1. Kultura i kulturne manifestacije
Najmanji iznos: 1.000,00 kn Najveći iznos: 50.000,00 kn
2. Promicanje i poticanje na bavljenje sportom
Najmanji iznos: 1.000,00 kn Najveći iznos: 200.000,00 kn
3. Ostali programi
Najmanji iznos: 1.000,00 kn Najveći iznos: 50.000,00 kn

5.
Prihvatljivim prijaviteljima smatra se udruga osnovana sukladno Zakonu o udrugama koja udovoljava sljedećim općim uvjetima:
1. da je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske
2. da djeluje na području Općine Vinica najmanje godinu dana od trenutka objave Natječaja te čije je primarno djelovanje usmjereno na područje Općine Vinica, a čije se djelovanje mora dodijeliti i korisnicima koji nemaju registrirano sjedište na području Općine Vinica ako svojim djelovanjem obuhvaćaju i korisnike s područja Općine Vinica ili provode programe na području Općine Vinica
3. da je upisana u registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija RH te vodi transparentno financijsko poslovanje sukladno propisima u računovodstvu neprofitnih organizacija
4. da djeluje u prioritetnim područjima navedenim točkom 3. ovog javnog natječaja
5. da se djelovanje ne financira temeljem posebnih propisa
6. da je osigurala organizacijske, ljudske i prostorne resurse za provođenje prijavljenog projekta/programa
Jedna organizacija civilnog društva može prijaviti najviše jedan (1) program/projekt.

6.
Pravo prijave nemaju:
1. ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici organizacija civilnog društva koje nisu registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u registar udruga Republike Hrvatske kao i u Registar neprofitnih organizacija,
2. organizacije civilnog društva čiji je jedan od osnivača politička stranka,
3. znanstveno-istraživački programi, osim akcijskih istraživanja pod uvjetom da je istraživanje jedna od programskih aktivnosti, a ne glavna svrha programa,
4. programi velikih razmjera za koje je potrebna znatna financijska potpora, osim u slučaju ako je većina sredstava osigurana iz drugih izvora
5. programi s pretežno religijskom svrhom,
6. programi koji se isključivo temelje na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata i/ili kupnji opreme,
7. programi usmjereni isključivo na zadovoljavanje temeljnih potreba poslovanja organizacije civilnog društva (npr. kupnja opreme, pokrivanje troškova redovnog poslovanja),
8. programi čija je jedina svrha korist članicama/članovima organizacije civilnog društva

7.
Kriteriji za dodjelu financijskih sredstava su:
1. dostava pravovremene, cjelovito popunjene i ovjerene te potpune prijave
2. kvaliteta i sadržaj ponuđenog programa/projekta
3. dostupnost programa/projekta korisnicima
4. neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu te doprinos razvoju civilnog društva na području Općine
5. financijska održivost programa/projekta
6. realan odnos troškova i očekivanih rezultata po programu/projektu
7. urednost u dostavljanju završnog izvještaja o realizaciji programa/projekta udruge
8. program/projekt je usklađen s prioritetima iz točke 3. i 4. ovog javnog natječaja
9. sudjelovanje u manifestacijama u kojima je Općina (su) organizator
Prednost pri dodjeli sredstava imat će udruga koja će organizirati barem jedan program/projekt u kojem će sudjelovati članovi svih udruga sa sjedištem na području Općine Vinica.

8.
Korisnik podnosi Prijavu za financiranje programa i projekata na propisanom obrascu koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.
Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije popunjavaju se putem računala te se dostavljaju u papirnatom ili elektroničkom obliku.
Prijava se podnosi elektronskim putem (na službenu e-mail adresu Općine Vinica), preporučeno poštom ili osobno (predaja na urudžbeni zapisnik), uz napomenu (npr. naziv natječaja).
Svi propisani obrasci trebaju biti potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni službenim pečatom.
Podnositelj prijave koja se podnosi u elektronskom obliku, dužan je na zahtjev davatelja financijskih sredstva dati na uvid svu potrebnu izvornu dokumentaciju i obvezne priloge u izvorniku.

9.
Obvezna natječajna dokumentacija obuhvaća:
1. temeljni dokument za raspisivanje i provedbu natječaja,
2. tekst javnog natječaja,
3. upute za prijavitelje,
4. obrasce za prijavu programa ili projekta:
4.1. obrazac opisa programa ili projekta
4.2. obrazac proračuna programa ili projekta
5. popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
6. obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta
7. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
8. obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta,
9. obrasce za izvještavanje:
9.1. obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
9.2. obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta.
Kod prijave na Javni natječaj potrebno je popuniti obrasce 4.1., 4.2. i 7.

10.
Rok za podnošenje prijava je od 08.03. do 11.04.2022. godine

11.
Prijave programa/projekta koje ne udovoljavaju formalnim uvjetima javnog natječaja (zakašnjele prijave, prijave koje ne sadrže svu propisanu dokumentaciju ili prijave podnesene na neki drugi način odnosno suprotno uvjetima iz ovog javnog natječaja) neće biti upućene u stručno ocjenjivanje o čemu će udruge biti pismeno obaviještene. Utvrđivanje udovoljavaju li dostavljene prijave propisane uvjete javnog natječaja zadatak je povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja te provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog natječaja. Ocjenu prijava koje su ispunile propisane uvjete javnog natječaja izvršit će povjerenstvo za ocjenjivanje prijava.

12.
Odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga donijet će općinski načelnik, temeljem prijedloga povjerenstva za ocjenjivanje prijava. Obavijest o rezultatima bit će objavljena na internetskoj stranici Općine Vinica i od dana objave se Odluka smatra dostavljenom svim prijaviteljima te od dana objave teče rok za podnošenje prigovora.

13.
Općina Vinica i udruga kojoj su dodijeljena financijska sredstva na temelju Odluke o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga u 2022. godini sklapaju ugovor o financijskoj potpori, najkasnije u roku od 30 dana od dana objave rezultata javnog natječaja

14.
Pisani prigovor na Odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga može podnijeti udruga koja je sudjelovala u javnom natječaju u roku 8 radnih dana od dana objave odluke na internetskoj stranici Općine, a podnijeti prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu natječajnog postupka.
Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija s manjim brojem bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje.
Prigovor se podnosi općinskom načelniku.
O prigovoru odlučuje općinski načelnik.
Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva, može se na njihov zahtjev u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja omogućiti uvid u zbirnu ocjenu njihovog programa ili projekta uz pravo i obvezu Općine da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale program ili projekt.

15.
Općina Vinica zadržava pravo poništenja javnog natječaja ukoliko za to postoje opravdani razlozi, bez obveze snošenja troškova nastalih podnositeljima programa/projekata.

16.
Ovaj natječaj objavljuje se na internetskoj stranici Općine Vinica.


NAČELNIK OPĆINE VINICA
dr. sc. Branimir Štimec, prof.

 

Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje hrvatskih branitelja u 2022. godini

U cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje u 2022. godini, koji je otvoren od 15. veljače do 17. ožujka 2022.

U cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje u 2022. godini, koji je otvoren od 15. veljače do 17. ožujka 2022. godine.

Tekst javnog poziva, kao i pripadajući obrasci i popratna dokumentacija, dostupni su na mrežnoj  stranici Ministarstva hrvatskih branitelja u dijelu Aktualni javni pozivi , u Ministarstvu hrvatskih branitelja te u Područnim odjelima  Ministarstva u županijama.

JAVNI POZIV BRANITELJIMA ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OBRAZOVANJA

U cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja  u 2022. godini koji će biti otvoren u razdoblju od 19. siječnja do 17. veljače 2022. godine.

Tekst javnog poziva, kao i pripadajući obrazac zahtjeva, dostupni su na mrežnoj  stranici Ministarstva hrvatskih branitelja u dijelu Aktualni javni pozivi, u Ministarstvu hrvatskih branitelja te u Područnim odjelima  Ministarstva u županijama.

ODLUKA O ZADOVOLJAVANJU UVJETA I KRITERIJA ZA OSTVARIVANJE NOVČANE POMOĆI UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA

KLASA: 602-02/22-01/01
URBROJ:2186-11-03-22-29
Vinica, 27. siječnja 2022. godine

Na temelju Rješenja o izboru članova Povjerenstva za dodjelu novčane potpore studentima od dana 30. prosinca 2021. godine, te članka 6. Odluke o pružanja novčane potpore učenicima srednjih škola Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 109/21), Povjerenstvo za dodjelu novčanih potpora učenicima srednjih škola, dana 27. siječnja 2022. godine. donosi


Odluku
o zadovoljavanju uvjeta i kriterija za ostvarivanje novčane
pomoći učenicima srednjih škola


I.


Dana 04. siječnja 2022. godine, načelnik Općine Vinica dr.sc. Branimir Štimec, prof. objavio je Javni poziv za dodjelu novčanih potpora učenicima srednjih škola s područja Općine Vinica (KLASA: 602-03/22-01/01, URBROJ: 2186-11-03-22-1).

II.


Povjerenstvo za dodjelu novčanih potpora učenicima srednjih škola, dana 25. siječnja 2022. godine pogledalo je sve pristigle prijave stigle na objavljeni Javni poziv, te utvrdilo koji učenici zadovoljavaju sve potrebne uvjete i kriterije.
Učenici koji zadovoljavaju uvjete su slijedeći:
1. Rukelj Lovro
2. Dubovečak Leonarda
3. Ivačić Martina
4. Patrčević Valerija
5. Leskovar Laura
6. Kostanjevec Renato
7. Bek Emil
8. Tot Helena
9. Rožmarić Karla
10. Šincek Dorian
11. Šincek Dorotea
12. Šipek Filip
13. Šipek Eva
14. Milec Paola
15. Brlek Rebeka
16. Vauda Mateja
17. Erjavec Rajna
18. Mihalić Doroteja
19. Mihalić Paulina
20. Lazar Patrik
21. Ivančić Mihael
22. Ivančić Anamarija
23. Sodar Marin
24. Kovačić Ivan
25. Kušinec Barbara
26. Štromar Emma
27. Drašković Mihaela


III.


Naknada će se uplaćivati za razdoblje od siječnja do lipnja 2022. godine u iznosu od 200,00 kuna na žiro račun učenika srednjih škola nabrojanih u stavku II. ove Odluke.

IV.


Svaki učenik može u roku od 8 dana od dana objave liste učenika koji su zadovoljili uvjete, podnijeti pisani prigovor načelniku Općine Vinica, a odluka načelnika po prigovoru je konačna.

V.


Nakon proteka roka za podnošenje prigovora (8 dana), ova Odluka postaje konačna.

POVJERENSTVO ZA DODJELU NOVČANE POTPORE UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA

 

OBAVIJEST O UVJETIMA I KRITERIJIMA PRUŽANJA NOVČANE NAGRADE AKADEMSKIM GRAĐANIMA OPĆINE VINICA NAKON ZAVRŠETKA STUDIJA

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA

KLASA: 602-04/22-01/01
URBROJ:2186-11-22-1
Vinica, 05.01.2022. godine

OBAVIJEST

         Na temelju Odluke o uvjetima i kriterijima pružanja Novčane nagrade akademskim građanima Općine Vinica nakon završetka studija (“Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 109/21), Općina Vinica dodjeljuje nagradu akademskim građanima Općine Vinica nakon završetka studija prema uvjetima iz navedene odluke. Odluka je stupila na snagu 25.12.2021. godine te se primjenjuje na sve koji su nakon toga datuma završili studij.
Nagrada akademskim građanima Općine Vinica koji završe studij utvrđuje se u iznosu od 500,00 kn jednokratno nakon završetka studija.
Nagrada se dodjeljuje osobama koje nakon završetka obrazovanja nose titule:
– magistar/magistra,
– magistar/magistra inženjer/inženjerka
– doktor/ica struke
– stručni/a specijalist/ica struke
– stručni/a specijalist/ica inžinjer/ka
– diplomiran/a.
Odluka i Prijavnica se nalaze u privitku ove obavijesti.

JAVNI POZIV ZA DODJELU NOVČANIH POTPORA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA OPĆINE VINICA

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA
Načelnik

KLASA: 602-03/22-01/01
URBROJ:2186-11-03-22-1
Vinica, 04.01.2022. godine

      Na temelju članka 4. Odluke o pružanja novčane potpore učenicima srednjih škola Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 109/21), Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu novčanih potpora učenicima srednjih škola s područja Općine Vinica

1. Općina Vinica utvrđuje potpore u iznosu od 200,00 kn mjesečno učenicima srednjih škola koji su u svom osnovnoškolskom obrazovanju imali prosjek ocjena 4,5 i više kroz svih 8 razreda te isti prosjek ostvaruju kroz srednjoškolsko obrazovanje.
Potpora se dodjeljuje za razdoblje od 01.01. do 30.06. unutar jedne školske godine.

2. Učenici će ostvariti pravo na mjesečnu novčanu potporu pod slijedećim uvjetima:
-da oni, kao i njihovi roditelji/staratelji/zakonski skrbnici imaju prebivalište na području Općine Vinica
-da su upisani u redovne obrazovne programe
-da su u svom osnovnoškolskom obrazovanju imali prosjek ocjena 4,5 i više kroz svih 8 razreda te isti prosjek ostvaruju kroz srednjoškolsko obrazovanje

3. Radi ostvarenja prava na novčanu potporu učenici uz prijavu dostavljaju slijedeću dokumentaciju:
-ispunjen obrazac prijave
-potvrdu škole o redovitom upisu u školsku godinu s naznakom obrazovnog programa i razreda
-presliku osobne iskaznice
-preslike osobnih iskaznica roditelja/ staratelja/ zakonskih skrbnika ili preslike uvjerenja o prebivalištu
-broj žiro računa učenika/učenice na koji će se isplaćivati potpora (preslika kartice ili ugovora o otvorenom žiro računu)
-potvrdu škole o ostvarenom prosjeku ocjena (za učenike 1. razreda srednje škole-prosjek ocjena svih osam razreda osnovne škole, a za učenika 2. i viših razreda srednje škole- prosjek ocjena svih osam razreda osnovne škole i prethodnih razreda srednje škole; prosjek se može dokazati kopijama svjedodžba)

4. Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom zaprimaju se zaključno do 21. siječnja 2022. godine, a mogu se dostaviti, osobno ili poštom na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5 ili skenirane, elektronskom poštom na opcina.vinica@vinica.tcloud.hr 
Nepotpune prijave te prijave dostavljene van roka neće se uzeti u obzir. Podnositelji prijava odnosno njihova kućanstva moraju imati podmirene sve obveze prema Općini Vinica.

NAČELNIK OPĆINE VINICA
dr. sc. Branimir Štimec, prof.

 

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

REP UBLIKA HRVATSKA
Varaždinska županija
OPĆINA VINICA
Klasa : 406-09/21-01/
Urbroj: 2186/011-04-21-
Vinica, 17. prosinca 2021.
                                     

Na temelju članka 46. Statuta Općine Vinica (Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/20. i 09/21.) te članka 24. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 37/19. ) Načelnik Općine Vinica dana 17. prosinca 2021.godine donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU
POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

I

Općina Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica, OIB 19913793314,(u daljnjem tekstu: javni naručitelj) u postupku jednostavne nabave sukladno članku 298. stavak 1.točka 7. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.) a u skladu s člankom 23. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave te točkom 6.2 Poziva za prikupljanje ponuda, poništava se postupak jednostavne nabave za predmet nabave: OPREMANJE UREDSKIH PROSTORA OPĆINE VINICA, Ev.broj nabave E-17/21, objavljen na službenoj web stranici Općine Vinica www.vinica.hr dana 15.studenog 2021. godine.

II

Sukladno točki 6.2. Poziva na nadmetanje protiv Odluke odabiru ili odluke o poništenju nije moguće izjaviti žalbu.

NAČELNIK OPĆINE VINICA

Dr.sc. Branimir Štimec, prof.

Ponovljeni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 406-09/21-01/06
URBROJ: 2186/011-21-2
Vinica, 02. prosinca 2021.god.

Na temelju članka 23. stavak 1. točka 1. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 34/17) poništava se „ Natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta Općine Vinica – ZIMSKE SLUŽBE“ objavljen u broju VV 4010-09.11 „Varaždinskih vijesti“ od 09.studenog 2021.godine i na internetskoj stranici www.vinica.hr te u skladu s člankom 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 4. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (Službeni vjesnik Varaždinske županije 28/06., 24/07. i 30/12.), načelnik Općine Vinica objavljuje

PONOVLJENI NATJEČAJ
za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta Općine Vinica – ZIMSKE SLUŽBE

1. Naručitelj:
Općina Vinica
Marčan, Vinička 5, 42207 VINICA
OIB: 19913793314
2. Vrsta djelatnosti za koju se sklapa ugovor o obavljanju djelatnosti:
Komunalna djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Vinica u zimskim
uvjetima – ZIMSKA SLUŽBA
3. Vrijeme na koje se sklapa ugovor: 4 (četiri) godine.
4. Upute ponuditeljima/dokumentacija o nabavi/preuzimaju se na web stranici Općine Vinica
www.vinica.hr ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinica.
5. Način, mjesto i rok za podnošenje ponuda:
Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili osobno. Krajnji rok za dostavu ponuda je 17.
prosinca 2021. godine do 13:00 sati na adresu Općina Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica, uz
naznaku „Održavanje nerazvrstanih cesta-zimska služba – ne otvaraj” .
6. Općina Vinica pridržava pravo poništenja javnog natječaja.

Načelnik Općine Vinica
Dr.sc. Branimir Štimec, prof.

Skip to content