Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni pozivi i natječaji

OBAVIJEST O RASPISANOM OGLASU ZA PRIJAM U SLUŽBU – STRUČNI SURADNIK ZA PRIPREMU I PRAĆENJE PROJEKATA TE JAVNU NABAVU

REPUBLIKA  HRVATSKA

VARAŽDINSKA  ŽUPANIJA

      OPĆINA VINICA

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 112-03/21-01/03

URBROJ: 2186/011-04-21-2

Varaždin, 20. kolovoza 2021.

Na temelju članka 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18,112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon) pročelnica, Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinica raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vinica na određeno vrijeme, do povratka na posao  duže vrijeme odsutne službenice, uz obvezni probni rad od dva mjeseca na radno mjesto:

1. STRUČNI SURADNIK ZA PRIPREMU I PRAĆENJE PROJEKATA TE JAVNU NABAVU – 1 izvršitelj/ica

Posebni uvjeti:

–  sveučilišni prvostupnik struke ili stručni  prvostupnik struke financijskog, ekonomskog, tehničkog ili pravnog smjera ili smjera javne uprave ili drugog odgovarajućeg smjera,

– najmanje 3 godina iskustva na odgovarajućim poslovima

–  poznavanje rada na računalu

– poznavanje bar jednog stranog jezika u govoru i pismu

–  položen državni stručni ispit

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete za  prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položeni državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku godine dana od prijma u službu.

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna  provjera  znanja i sposobnosti putem pisanog  testiranja, provjere praktičnog rada i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti  smatra se da je povukao  prijavu na oglas.

Na web stranici Općine Vinica (www.vinica.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, te će na istoj web-stanici objaviti mjesto i  vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i  sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz pisanu  prijavu kandidati obavezno prilažu:

 • životopis
 • presliku osobne iskaznice ili putovnice
 • presliku domovnice
 • presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu na traženim poslovima  (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu – preslike)
 • presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu
 • presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.

Kandidat koji je ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.

U pisanoj prijavi kandidati su obvezi navesti e-mail adresu putem kojeg će biti obaviješteni o vremenu i mjestu prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Nepravodobne i neuredne prijave na oglas neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na oglas ili ne ispunjavaju formalne  uvjete oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas,  te će o tome  biti obaviješteni pisanim putem.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se zaključno do 03. rujna 2021. godine do 13:00 sati, na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica, s naznakom „ Oglas – Stručni suradnik za pripremu i praćenje projekata te javnu nabavu.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                      PROČELNICA

                                                                                              Jedinstvenog upravnog odjela

OBAVIJEST O RASPISANOM OGLASU ZA PRIJAM U SLUŽBU – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE I UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE

REPUBLIKA  HRVATSKA

VARAŽDINSKA  ŽUPANIJA

      OPĆINA VINICA

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 112-03/21-01/04

URBROJ: 2186/011-04-21-2

Varaždin, 20. kolovoza 2021.

Na temelju članka 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18,112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon) pročelnica, Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinica raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vinica na određeno vrijeme od  6 mjeseci uz mogućnost produženja za još šest mjeseci, zbog obavljanja povećanog opsega poslova, uz obvezni probni rad od dva mjeseca na radno mjesto:

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE I UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE – 1 izvršitelj/ica

Posebni uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist  javne uprave ili pravnog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera

–  najmanje 1 godina iskustva na odgovarajućim poslovima

 –  poznavanje rada na računalu

–  položen državni stručni ispit

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete za  prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položeni državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku godine dana od prijma u službu.

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna  provjera  znanja i sposobnosti putem pisanog  testiranja, provjere praktičnog rada i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti  smatra se da je povukao  prijavu na oglas.

Na web stranici Općine Vinica (www.vinica.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, te će na istoj web-stanici objaviti mjesto i  vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i  sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz pisanu  prijavu kandidati obavezno prilažu:

 • životopis
 • presliku osobne iskaznice ili putovnice
 • presliku domovnice
 • presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu na traženim poslovima  (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu – preslike)
 • presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu
 • presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.

Kandidat koji je ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.

U pisanoj prijavi kandidati su obvezi navesti e-mail adresu putem kojeg će biti obaviješteni o vremenu i mjestu prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Nepravodobne i neuredne prijave na oglas neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na oglas ili ne ispunjavaju formalne  uvjete oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas,  te će o tome  biti obaviješteni pisanim putem.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se zaključno do 03. rujna 2021. godine do 13:00 sati, na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica, s naznakom „ Oglas – Viši stručni suradnik za opće i upravno-pravne poslove.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                      PROČELNICA

                                                                                              Jedinstvenog upravnog odjela

NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADA NAJUSPJEŠNIJIM STUDENTIMA

REPUBLIKA HRVATSKA

    Varaždinska županija

        OPĆINA VINICA

ZAMJENICA  NAČELNIKA

Vinica,  01. travnja  2021.

                Na temelju članka 9. stavak 2. Odluke o nagradama najuspješnijim studentima

( „Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj   6 /14.),   Zamjenica načelnika Općine Vinica raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu nagrada najuspješnijim studentima

I.    Predmet natječaja: Dodjela nagrada najuspješnijim studentima s prebivalištem na području Općine Vinica,   

II.  Povodom Dana Općine,  Općina Vinica dodijelit će  3 nagrade najuspješnijim redovitim   studentima, svaka  u iznosu od 5.000,00 kn

III.  Nagrade će se dodijeliti prema kriterijima iz Odluke o nagradama najuspješnijim studentima,   a  kandidati trebaju zadovoljavati  slijedeće uvjete:

 • da su državljani RH
 • da imaju prebivalište na području Općine Vinica u trajanju najmanje 2 godine
 • da im je prosjek ocjena svih položenih ispita tekućeg studija, uključujući i prethodno završene razine studija,  iznad 4,49
 • da su redovno upisani u drugu ili višu godinu studija i da  nemaju zaostajanja tijekom studija.

IV  Uz prijavu koja se dobiva u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Vinica ili preuzima na    www.vinica.hr    kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • presliku važeće domovnice ili  putovnice 
 • presliku važeće osobne iskaznice ili potvrdu nadležne PU Varaždinske o duljini prebivališta na području Općine
 • potvrdu visokog učilišta o upisu u tekuću akademsku godinu (2020/21.) u statusu  redovitog studenta iz koje je vidljiva  godina studija,  naziv i vrsta studija,  trajanje studija (broj semestara) i godina upisa prve godine.
 • ovjereni prijepis ocjena svih godina tekućeg studija, a studenti diplomskih studija dostavljaju  i ovjereni prijepis ocjena prethodno završene razine studija
 • studenti na studijima u inozemstvu dokumente pod c) i d) dostavljaju i prevedene na hrvatski jezik i ovjerene kod sudskog tumača.

V       Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine

          Vinica, Marčan, Vinička 5,  zaključno  do   utorka, 13. travnja 2021. godine.

                                                                                           Zamjenica načelnika Općine Vinica

                                                                                                     Mirjana Jambriško

Javni poziv za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Općine Vinica u 2021. godini

  REPUBLIKA HRVATSKA

  Varaždinska županija

         Općina Vinica

        N A Č E L N I K

Klasa: 400-08/21-01/

Urbroj: 2186/011-03-21-1

Vinica,  10. veljače  2021.

      Na temelju  članka 33. Zakona o udrugama (”Narodne novine” broj 74/14. 70/17. i 98/19.), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  (”Narodne novine” broj 26/15), članka 46.  Statuta Općine Vinica  („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj  30/20.)  te članka 11. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu financijskih potpora za programe i projekte  udruga na području Općine Vinica, načelnik Općine Vinica objavljuje

Javni poziv za financiranje programa i projekata  koje provode udruge na području Općine Vinica u 2021. godini

1. Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga  od interesa

za Općinu Vinica  radi  financiranja iz Proračuna Općine Vinica u 2021.godini.

2. Pravo podnošenja prijave

Pravo podnošenja prijedloga na javni poziv imaju sve udruge  koje su osnovane ili djeluju  na području Općine Vinica.

Za svaki prijavljeni program potrebno je ispuniti zasebnu  prijavu.

3. Područje programa/projekata od interesa za Općinu Vinica

Općina Vinica sufinancirati će slijedeće programe/projekte

– redovitu djelatnost amaterskih športskih klubova

– programe manifestacija u športu

– redovitu djelatnost udruga u kulturi

– programe poticanja i unapređenja kulturno-umjetničkog amaterizma

– programe manifestacija u kulturi

– redovitu djelatnost udruga proizašlih iz Domovinskog rata

– programe mladih, programe osoba treće životne dobi te  brige o osobama s posebnim

  potrebama

– programe posebnih interesnih skupina stanovništva (npr.vinogradari i sl.)

– programe  vannastavnih aktivnosti  te sve ostale programe udruga  koje u svojim aktivnostima promiču opće vrijednosti od interesa za Općinu.

4. Postupak i rok za podnošenje prijave

Podnositelji prijava ( udruge i neprofitne organizacije) svoje programe/prijave prijavljuju na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Općini Vinica ili sa službene web stranice Općine www.vinica.hr

Rok za dostavu prijava je 10. ožujka 2021. godine

5. Sadržaj prijave

–  detaljan opis i financijski plan programa/projekta

–  preslika rješenja o upisu u Registar udruga

–  popunjen i obrazac prijave ( Prilog I)

–  financijsko izvješće za 2020.godinu 

6. Kriteriji za vrednovanje programa/projekta

Kriteriji za vrednovanje programa/projekta propisani su člankom  24. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu financijskih potpora za programe  i projekte  udruga na području Općine Vinica  

7. Postupak odabira programa/projekata

Povjerenstvo za vrednovanje i ocjenu projekata/programa izvršiti će odabir programa i projekata te predložiti financiranje projekta u  2021.godini  prema raspoloživim  financijskim sredstvima.

S podnositeljima  čiji će programi/projekti biti  pozitivno ocijenjeni zaključiti će se posebni ugovori.

Sve udruge čiji programi budu usvojeni u  2021.godini dužne su postupati sukladno  Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14.).

                                                                                                Načelnik Općine Vinica

                                                                                                  Marijan Kostanjevac

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu općine 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

    Varaždinska županija

        OPĆINA VINICA

        N A Č E L N I K

Klasa : 940-01/20-01/07

Urbroj: 2186/011-03-20-1

Vinica,  29.  prosinca 2020.

                    Na temelju članka 9. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“  broj 7/10.) te Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju  natječaja za prodaju  nekretnina u vlasništvu Općine Vinica od  09.prosinca  2020. godine,  načelnik Općine  objavljuje  

N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina  u vlasništvu Općine Vinica  

prikupljanjem pisanih ponuda

1.    Predmet prodaje su slijedeće nekretnine:  

a) Stan u Marčanu, Vinička 7 A,  III.kat desno, potkrovlje,  stan broj 7,  koji se sastoji  od tri  sobe, kuhinje, ostave, predsoblja, kupaonice, i WC-a , ukupne površine  71, 10 m2,  suvlasnički dio 7110/57570,  etažno vlasništvo (E 7) ),  a koji dio je neodvojivo povezan sa suvlasništvom cijele nekretnine  upisane pod A u z.k.ul. 1552, k.o. Marčan.

Pravo prvokupa  nad stanom ima sadašnji  korisnik.

Početna  cijena : 93.800,00 kn

b) Nekretnine  u Marčanu,  Vinička ulica  36, k.o. Marčan,    koje se sastoje  od : 

 •  kuće površine  64,38 m2,   gospodarske zgrada površine 60 m2  i   dvorišta površine 652,62 m2,   na čkbr. 10/1 i 7/1 u k.o. Marčan

   Početna  cijena :  93.950,00 kn

 •  pripadajućeg  poljoprivrednog  zemljišta  koje čine  čkbr. 459/4 (oranica sa  9 čhv),   čkbr. 459/7 (oranica  sa 445 čhv),   čkbr. 459/8 (šuma sa 632 čhv), čkbr. 460/1 (voćnjak sa 385 čhv),  čkbr. 461/4 (  oranica sa 20 čhv) , čkbr. 461/5 (oranica sa 1 čhv), sve u 1/1  udjela te čkbr. 462/3 ( šuma sa 644 m2) u ½ dijela udjela u vlasništvu ,

   Ukupna  početna  cijena  pripadajućeg zemljišta  :  37.070,68 kn

 c) nekretnina  u Vinici, Gorička  22,  čkbr. 458/17,  k.o. Vinica,koja se sastoji od :

 • kuće (47 m2) , dvorišta (287 m2) i vinograda (686 m2) , u 1/1  udjela

     Početna cijena  : 58.500,00 kn

d) Nekretnina u Vinici, Gorička 13,  koja se sastoji od   :

 • čkbr. 276/2, kuća sa dvorištem sa 71 čhv
 • čkbr. 277/1,  vrt kod kuće  sa 27 čhv
 • čkbr. 277/2, vrt kod kuće sa 81 čhv

     upisanih  u z.k.ul.66, k.o. Vinica u 2/56 dijela te

 • čkbr. 276/1 , kuća i dvor  u Vinici sa  40 čhv
 • čkbr. 276/3, vrt u Vinici sa 19 čhv

upisanih u z.k.ul.2548, k.o. Vinica  u 1/14 dijela

Početna cijena : 56.906,84 kn   

2.    Pravo podnošenja ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe koje prema propisima  u   

Republici Hrvatskoj mogu biti stjecatelji vlasništva

3 .   Ponuda se podnosi u pisanom obliku i obavezno sadrži :

–  ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, adresu i OIB , odnosno    naziv pravne osobe  s adresom i naznakom odgovorne osobe

– presliku osobne iskaznice  za fizičke osobe /presliku rješenja o upisu u sudski registar ili izvoda  iz sudskog  registra za pravne osobe ( ne stariji od 6 mjeseci) / presliku rješenja ili obrtnice  za obrtnike

–  oznaku nekretnine iz  točke  1. ovog natječaja za koju se podnosi pisana ponuda  s brojem katastarske čestice  i oznakom katastarske općine

–  iznos ponuđene cijene

–  dokaz o uplati jamčevine

–  broj računa i naziv banke za povrat jamčevine u slučaju da ponuda ne bude odabrana kao najpovoljnija

– izjavu ponuditelja  da u svemu prihvaća uvjete natječaja

– ugovorenu kupoprodajnu cijenu Kupac je  u pravilu dužan uplatiti jednokratno, ukoliko ugovorom nije određena mogućnost plaćanja  u maksimalno 60 obroka.

4. Sve nekretnine koje su predmet natječaja  prodaju se u stanju u kojem se nalaze  te se neće uvažavati eventualne primjedbe  o stanju ili opremljenosti istih.  Natjecatelji mogu razgledati predmetne nekretnine  u roku za podnošenje ponuda uz prethodnu najavu na tel. 042/ 722 233  na koji se mogu obratiti i za ostale informacije.

5.   Na ime jamčevine ponuditelji su dužni uplatiti iznos  od 10 %  početne cijene  nekretnine. Jamčevina se uplaćuje   na žiro-račun  Općine Vinica  IBAN HR09 23900011848600004 s pozivom na broj  7820 – OIB,  s naznakom „ jamčevina za sudjelovanje u natječaju“.  

Najpovoljnijem ponuditelju – kupcu,  jamčevina se uračunava u  cijenu dok se  ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju,  jamčevina vraća. Ponuditelj koji uspije u natječaju, a naknadno odustane  od zaključenja ugovora , nema pravo na povrat  uplaćene jamčevine.

6.   Rok za podnošenje pisanih ponuda:   15. siječnja 2021. godine do  12,00 sati. Pisane ponude dostavljaju se na adresu :

OPĆINA VINICA, MARČAN, VINIČKA 5, 42207 VINICA,  s naznakom „ Ne otvaraj – ponuda

za natječaj“

Nepravovremene i nepotpune te neodređene ponude neće  se razmatrati.

7. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude  je najviša ponuđena cijena. 

8. Pravo prvokupa za nekretninu pod 1.a)  ima  sadašnji korisnik stana, a pravo prvokupa nad ostalim nekretninama imaju vlasnici ili suvlasnici susjednih parcela.

9.Otvaranje ponuda nije javno no  svaki od ponuditelja  na pisani zahtjev može  dobiti presliku zapisnika o otvaranju ponuda. Svi ponuditelji će  pisanim putem biti obaviješteni  o donesenoj odluci, a s najpovoljnijim ponuditeljem za svaku od nekretnina biti će zaključen Ugovor o kupoprodaji.

 Sve troškove vezane uz sklapanje ugovora ( porez, troškove ovjere  i sve druge eventualne troškove vezane uz predmet natječaja)   snosi kupac.

10. Općina Vinica   zadržava pravo poništenja natječaja  u cijelosti ili dijela natječaja bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i eventualno drugih  posljedica, kao i ne prihvaćanja pojedinih zaprimljenih ponuda.

                                                                                                Načelnik Općine Vinica

                                                                                                  Marijan Kostanjevac

LAG Sjeverozapad objavio Natječaj za TO 6.3. „ Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

LAG Sjeverozapad objavio  08. prosinca 2020. godine 2. LAG Natječaj iz LRS LAG-a Sjeverozapad za TO 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Prihvatljivi prijavitelji su OPG-i s područja LAG obuhvata, a to su općine: Bednja, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Vidovec i Vinica te gradovi: Ivanec, Lepoglava i Varaždin.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 11.01.2021. do 15.02.2021. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.964.990,55 HRK, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.592,50 HRK.

Sve ostale potrebne informacije o obrascima, uvjetima i načinu prijave mogu se pronaći na stranicama LAG-a Sjeverozapad: https://www.lagsz.hr/mjera-6-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/

– Molimo sve koji se bave poljoprivredom i koji spadaju u tu kategoriju mladih poljoprivrednika da provjere link te da ukoliko imaju mogućnosti da se na isti jave. Svi oni koji će imati uvjete mogu se javiti u Općinu kako bi zajednički došli do konzultanata, izjavio je načelnik Općine Vinica, Marijan Kostanjevac.

OPĆINA VINICA ĆE ISPLATITI BOŽIĆNICE UZ PRIMJENU EPIDEMIOLOŠKIH MJERA

Svi umirovljenici na području Općine Vinica, čija ukupna primanja (inozemna mirovina i hrvatska mirovina) koji ne premašuju limit od ukupno 1.900,00 kn, od Općine će dobiti tako zvanu „božićnicu“ u iznosu od 200,00 kn. Jednako tako potporu mogu ostvariti i svi oni koji su nezaposleni i stariji od 50 godina te su prijavljeni na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje minimalno 60 dana, jednako kao i oni koji ostvaruju pravo na naknadu za tuđu pomoć i njegu bez drugih prihoda.

– Ove smo godine povećali cenzus u visini mirovine za 150,00 kn, a samu naknadu za 50,00 kn, želeći tako obuhvatiti veći broj penzionera. Zbog epidemioloških mjera i same situacije naknade će se dijeliti u prizemlju zgrade Općine od 15. prosinca do 18. prosinca 2020. godine i to u vremenu od 11:00 do 14:00 sati uz sve propisane epidemiološke mjere (svaki korisnik naknade mora nositi masku te se pridržavati uputa djelatnika Općine koji će koordinirati isplatu potpora).

Zbog svih navedenih činjenica i preporuka, isplate božićnica će se vršiti slijedećim rasporedom:

15. PROSINAC naselje Gornje Ladanje

16. PROSINAC naselje Vinica

17. PROSINAC naselje Donje Vratno, Vinica breg i Goruševnjak

18. PROSINAC naselje Marčan i Pešćenica Vinička

 Molimo da se svi korisnici pridržavaju termina koji su navedeni kako bi se isplata mogla vršiti prema svim propisanim mjerama.

U SRIJEDU AKCIJA DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI

Udruga mladih UMAMI Vinica u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Varaždin, Odjelom za transfuzijsku medicinu Zagreb i Općinom Vinica organizira dobrovoljno darivanje.

Dobrovoljno darivanje krvi održati će se u srijedu 9. prosinca 2020. godine od 13 do 16 sati u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donje Vratno.

Dobrovoljno darivanje krvi u ovim trenucima potrebnije je nego ikada. Dođite i jednom dozom krvi spasite čak 3 života.

AKTUALNO

Javni poziv za dodjelu novčanih potpora učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja

REPUBLIKA HRVATSKA
   Varaždinska županija
       OPĆINA VINICA
        NAČELNIK
Klasa: 602-03/20-01/03
Urbroj: 2186/011-03-20-1
Vinica, 22. rujna   2020.
 

     

Na temelju članka 4. Odluke o pružanju novčane potpore učenicima srednjih škola koji se školuju za deficitarna zanimanja, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu novčanih potpora učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja

Općina Vinica       će u nastavnoj godini 2020/2021. učenicima s prebivalištem na području Općine Vinica dodjeljivati novčane potpore       u iznosu od 200,00 kn mjesečno 

Pravo na mjesečnu novčanu potporu mogu ostvariti učenici upisani u redovne dvogodišnje ili trogodišnje srednjoškolske obrazovne programe za zanimanja koja se Preporukom HZZ-a smatraju deficitarnim (armirač, fasader, zavarivač, krojač, tesar, zidar, limar, elektroinstalater, vozač motornog vozila, bravar, instalater kućnih instalacija, rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima, keramičar oblagač, autolakirer, automehatroničar, kuhar, soboslikar, konobar, mesar, autolimar, monter suhe gradnje, stolar, pekar, obućar, galanterist, strojobravar, dimnjačar, prodavač, grafičar tiska, slastičar, tapetar) te četverogodišnje srednjoškolske programe (elektrotehničar) pod uvjetom da su oni kao i njihovi roditelji/staratelji/zakonski skrbnici imaju prebivalište na području Općine Vinica       

Uz ispunjen obrazac prijave učenici dostavljaju :

– potvrdu škole o redovitom upisu u školsku godinu s naznakom obrazovnog programa    te razreda

–   presliku osobne iskaznice kao i preslike osobnih iskaznica roditelja/staratelja/ zakonskih skrbnika   ili uvjerenja o prebivalištu

        broj žiro računa na koji će se isplaćivati potpora

Rok za podnošenje prijava je 19. listopada 2020., a mogu se dostaviti osobno ili poštom na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5. Nepotpune prijave te prijave dostavljene van roka neće se uzeti u obzir.

                                                                                    Načelnik Općine Vinica

                                                                                       Marijan Kostanjevac

AKTUALNO

Javni poziv za dodjelu novčanih potpora učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja

REPUBLIKA HRVATSKA
   Varaždinska županija
       OPĆINA VINICA
        NAČELNIK
Klasa: 602-03/20-01/03
Urbroj: 2186/011-03-20-1
Vinica, 22. rujna   2020.
 

    

Na temelju članka 4. Odluke o pružanju novčane potpore učenicima srednjih škola koji se školuju za deficitarna zanimanja, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu novčanih potpora učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja

Općina Vinica       će u nastavnoj godini 2020/2021. učenicima s prebivalištem na području Općine Vinica dodjeljivati novčane potpore       u iznosu od 200,00 kn mjesečno 

Pravo na mjesečnu novčanu potporu mogu ostvariti učenici upisani u redovne dvogodišnje ili trogodišnje srednjoškolske obrazovne programe za zanimanja koja se Preporukom HZZ-a smatraju deficitarnim (armirač, fasader, zavarivač, krojač, tesar, zidar, limar, elektroinstalater, vozač motornog vozila, bravar, instalater kućnih instalacija, rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima, keramičar oblagač, autolakirer, automehatroničar, kuhar, soboslikar, konobar, mesar, autolimar, monter suhe gradnje, stolar, pekar, obućar, galanterist, strojobravar, dimnjačar, prodavač, grafičar tiska, slastičar, tapetar) te četverogodišnje srednjoškolske programe (elektrotehničar) pod uvjetom da su oni kao i njihovi roditelji/staratelji/zakonski skrbnici imaju prebivalište na području Općine Vinica       

Uz ispunjen obrazac prijave učenici dostavljaju :

– potvrdu škole o redovitom upisu u školsku godinu s naznakom obrazovnog programa    te razreda

–   presliku osobne iskaznice kao i preslike osobnih iskaznica roditelja/staratelja/ zakonskih skrbnika   ili uvjerenja o prebivališta

–      broj žiro računa na koji će se isplaćivati potpora

Rok za podnošenje prijava je 19. listopada 2020., a mogu se dostaviti osobno ili poštom na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5. Nepotpune prijave te prijave dostavljene van roka neće se uzeti u obzir.

Podnositelji prijava odnosno njihova kućanstva moraju imati podmirene sve obveze prema Općini Vinica.

                                                                                    Načelnik Općine Vinica

                                                                                       Marijan Kostanjevac

 

OBRAZAC PRIJAVE 

Skip to content