Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Natječaji

NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADA NAJUSPJEŠNIJIM STUDENTIMA

REPUBLIKA HRVATSKA

    Varaždinska županija

        OPĆINA VINICA

ZAMJENICA  NAČELNIKA

Vinica,  01. travnja  2021.

                Na temelju članka 9. stavak 2. Odluke o nagradama najuspješnijim studentima

( „Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj   6 /14.),   Zamjenica načelnika Općine Vinica raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu nagrada najuspješnijim studentima

I.    Predmet natječaja: Dodjela nagrada najuspješnijim studentima s prebivalištem na području Općine Vinica,   

II.  Povodom Dana Općine,  Općina Vinica dodijelit će  3 nagrade najuspješnijim redovitim   studentima, svaka  u iznosu od 5.000,00 kn

III.  Nagrade će se dodijeliti prema kriterijima iz Odluke o nagradama najuspješnijim studentima,   a  kandidati trebaju zadovoljavati  slijedeće uvjete:

 • da su državljani RH
 • da imaju prebivalište na području Općine Vinica u trajanju najmanje 2 godine
 • da im je prosjek ocjena svih položenih ispita tekućeg studija, uključujući i prethodno završene razine studija,  iznad 4,49
 • da su redovno upisani u drugu ili višu godinu studija i da  nemaju zaostajanja tijekom studija.

IV  Uz prijavu koja se dobiva u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Vinica ili preuzima na    www.vinica.hr    kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • presliku važeće domovnice ili  putovnice 
 • presliku važeće osobne iskaznice ili potvrdu nadležne PU Varaždinske o duljini prebivališta na području Općine
 • potvrdu visokog učilišta o upisu u tekuću akademsku godinu (2020/21.) u statusu  redovitog studenta iz koje je vidljiva  godina studija,  naziv i vrsta studija,  trajanje studija (broj semestara) i godina upisa prve godine.
 • ovjereni prijepis ocjena svih godina tekućeg studija, a studenti diplomskih studija dostavljaju  i ovjereni prijepis ocjena prethodno završene razine studija
 • studenti na studijima u inozemstvu dokumente pod c) i d) dostavljaju i prevedene na hrvatski jezik i ovjerene kod sudskog tumača.

V       Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine

          Vinica, Marčan, Vinička 5,  zaključno  do   utorka, 13. travnja 2021. godine.

                                                                                           Zamjenica načelnika Općine Vinica

                                                                                                     Mirjana Jambriško

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu općine 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

    Varaždinska županija

        OPĆINA VINICA

        N A Č E L N I K

Klasa : 940-01/20-01/07

Urbroj: 2186/011-03-20-1

Vinica,  29.  prosinca 2020.

                    Na temelju članka 9. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“  broj 7/10.) te Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju  natječaja za prodaju  nekretnina u vlasništvu Općine Vinica od  09.prosinca  2020. godine,  načelnik Općine  objavljuje  

N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina  u vlasništvu Općine Vinica  

prikupljanjem pisanih ponuda

1.    Predmet prodaje su slijedeće nekretnine:  

a) Stan u Marčanu, Vinička 7 A,  III.kat desno, potkrovlje,  stan broj 7,  koji se sastoji  od tri  sobe, kuhinje, ostave, predsoblja, kupaonice, i WC-a , ukupne površine  71, 10 m2,  suvlasnički dio 7110/57570,  etažno vlasništvo (E 7) ),  a koji dio je neodvojivo povezan sa suvlasništvom cijele nekretnine  upisane pod A u z.k.ul. 1552, k.o. Marčan.

Pravo prvokupa  nad stanom ima sadašnji  korisnik.

Početna  cijena : 93.800,00 kn

b) Nekretnine  u Marčanu,  Vinička ulica  36, k.o. Marčan,    koje se sastoje  od : 

 •  kuće površine  64,38 m2,   gospodarske zgrada površine 60 m2  i   dvorišta površine 652,62 m2,   na čkbr. 10/1 i 7/1 u k.o. Marčan

   Početna  cijena :  93.950,00 kn

 •  pripadajućeg  poljoprivrednog  zemljišta  koje čine  čkbr. 459/4 (oranica sa  9 čhv),   čkbr. 459/7 (oranica  sa 445 čhv),   čkbr. 459/8 (šuma sa 632 čhv), čkbr. 460/1 (voćnjak sa 385 čhv),  čkbr. 461/4 (  oranica sa 20 čhv) , čkbr. 461/5 (oranica sa 1 čhv), sve u 1/1  udjela te čkbr. 462/3 ( šuma sa 644 m2) u ½ dijela udjela u vlasništvu ,

   Ukupna  početna  cijena  pripadajućeg zemljišta  :  37.070,68 kn

 c) nekretnina  u Vinici, Gorička  22,  čkbr. 458/17,  k.o. Vinica,koja se sastoji od :

 • kuće (47 m2) , dvorišta (287 m2) i vinograda (686 m2) , u 1/1  udjela

     Početna cijena  : 58.500,00 kn

d) Nekretnina u Vinici, Gorička 13,  koja se sastoji od   :

 • čkbr. 276/2, kuća sa dvorištem sa 71 čhv
 • čkbr. 277/1,  vrt kod kuće  sa 27 čhv
 • čkbr. 277/2, vrt kod kuće sa 81 čhv

     upisanih  u z.k.ul.66, k.o. Vinica u 2/56 dijela te

 • čkbr. 276/1 , kuća i dvor  u Vinici sa  40 čhv
 • čkbr. 276/3, vrt u Vinici sa 19 čhv

upisanih u z.k.ul.2548, k.o. Vinica  u 1/14 dijela

Početna cijena : 56.906,84 kn   

2.    Pravo podnošenja ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe koje prema propisima  u   

Republici Hrvatskoj mogu biti stjecatelji vlasništva

3 .   Ponuda se podnosi u pisanom obliku i obavezno sadrži :

–  ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, adresu i OIB , odnosno    naziv pravne osobe  s adresom i naznakom odgovorne osobe

– presliku osobne iskaznice  za fizičke osobe /presliku rješenja o upisu u sudski registar ili izvoda  iz sudskog  registra za pravne osobe ( ne stariji od 6 mjeseci) / presliku rješenja ili obrtnice  za obrtnike

–  oznaku nekretnine iz  točke  1. ovog natječaja za koju se podnosi pisana ponuda  s brojem katastarske čestice  i oznakom katastarske općine

–  iznos ponuđene cijene

–  dokaz o uplati jamčevine

–  broj računa i naziv banke za povrat jamčevine u slučaju da ponuda ne bude odabrana kao najpovoljnija

– izjavu ponuditelja  da u svemu prihvaća uvjete natječaja

– ugovorenu kupoprodajnu cijenu Kupac je  u pravilu dužan uplatiti jednokratno, ukoliko ugovorom nije određena mogućnost plaćanja  u maksimalno 60 obroka.

4. Sve nekretnine koje su predmet natječaja  prodaju se u stanju u kojem se nalaze  te se neće uvažavati eventualne primjedbe  o stanju ili opremljenosti istih.  Natjecatelji mogu razgledati predmetne nekretnine  u roku za podnošenje ponuda uz prethodnu najavu na tel. 042/ 722 233  na koji se mogu obratiti i za ostale informacije.

5.   Na ime jamčevine ponuditelji su dužni uplatiti iznos  od 10 %  početne cijene  nekretnine. Jamčevina se uplaćuje   na žiro-račun  Općine Vinica  IBAN HR09 23900011848600004 s pozivom na broj  7820 – OIB,  s naznakom „ jamčevina za sudjelovanje u natječaju“.  

Najpovoljnijem ponuditelju – kupcu,  jamčevina se uračunava u  cijenu dok se  ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju,  jamčevina vraća. Ponuditelj koji uspije u natječaju, a naknadno odustane  od zaključenja ugovora , nema pravo na povrat  uplaćene jamčevine.

6.   Rok za podnošenje pisanih ponuda:   15. siječnja 2021. godine do  12,00 sati. Pisane ponude dostavljaju se na adresu :

OPĆINA VINICA, MARČAN, VINIČKA 5, 42207 VINICA,  s naznakom „ Ne otvaraj – ponuda

za natječaj“

Nepravovremene i nepotpune te neodređene ponude neće  se razmatrati.

7. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude  je najviša ponuđena cijena. 

8. Pravo prvokupa za nekretninu pod 1.a)  ima  sadašnji korisnik stana, a pravo prvokupa nad ostalim nekretninama imaju vlasnici ili suvlasnici susjednih parcela.

9.Otvaranje ponuda nije javno no  svaki od ponuditelja  na pisani zahtjev može  dobiti presliku zapisnika o otvaranju ponuda. Svi ponuditelji će  pisanim putem biti obaviješteni  o donesenoj odluci, a s najpovoljnijim ponuditeljem za svaku od nekretnina biti će zaključen Ugovor o kupoprodaji.

 Sve troškove vezane uz sklapanje ugovora ( porez, troškove ovjere  i sve druge eventualne troškove vezane uz predmet natječaja)   snosi kupac.

10. Općina Vinica   zadržava pravo poništenja natječaja  u cijelosti ili dijela natječaja bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i eventualno drugih  posljedica, kao i ne prihvaćanja pojedinih zaprimljenih ponuda.

                                                                                                Načelnik Općine Vinica

                                                                                                  Marijan Kostanjevac

Skip to content