Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vijesti

Od danas dijelu Općine besplatan pristup internetu kroz projekt WiFi4EU

Od danas dijelu Općine besplatan pristup internetu kroz projekt WiFi4EU

Općina Vinica prošle se godine prijavom projekta uključila u inicijativu WiFi4EU kroz koju se u gradovima i općinama širom Europe promiče digitalno opismenjavanje i lakši pristup informacijama kroz besplatan Wi-Fi pristup za građane u javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, zdravstveni centri i muzeji i sl. Projekt je financiran sredstvima EU temeljem Sporazuma o dodijeli bespovratnih sredstava u okviru instrumenata za povezivanje Europe (CEF) : Program WiFi4EU u obliku vaučera u vrijednosti od 15.000,00 EUR .

– Provedbom projekta osiguran je besplatan pristup internetu za posjetitelje i stanovnike Općine Vinica postavljanjem javnih pristupnih točaka za bežični internet na lokacijama od Trga Matije Gupca u Vinici do ulaza u park Arboretum Opeka, za koje je nakon današnjeg testiranja utvrđeno da su u potpunosti u funkciji. Ove smo godine proveli postupak jednostavne nabave i odabrali izvođača radova, zaključili ugovor te omogućili ostale uvjete kao npr. potrebne ADSL priključke kako bi se mogle postaviti planirane pristupne točke. Obzirom na konfiguraciju terena i optičku vidljivost , mislim da smo maksimalno pokrili područje sa 8 vanjskih te 3 unutarnje pristupne točke, postavljenih  na mjestima gdje se u pravilu okuplja veći broj ljudi (općina, svlačionica NK Vinica,vatrogasni dom , osnovna i srednja škola, dječji vrtić, crkva i sl.) čime je projekt WIFi4EU uspješno priveden kraju. Kako bi stanovnici mogli koristiti internet, potrebno je samo potražiti  bežičnu mrežu WiFi4EU te kliknuti na start. Ovo je još jedan u nizu projekata naše općine gdje se sredstva EU koriste isključivo u interesu naših mještana, u ovom slučaju u unapređenje digitalnih tehnologija,  rekao je tom prilikom načelnik Općine Marijan Kostanjevac.

Načelnik na sastanku sa ministrom Darkom Horvatom

Načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac sastao se jučer sa Darkom Horvatom, ministrom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Sastanak u ministarstvu održan je na inicijativu načelnika, a tema sastanka bila je vezana uz potencijalne projekte koji su u djelokrugu resornog ministarstva. Prilikom posjete i radnog sastanka ministar i prisutni suradnici dali su punu potporu Općini i općinskim projektima, a ministar je naglasio kako će sve situacije koje se tiču resornog ministarstva biti rješavane brzo i učinkovito u interesu općine. Načelnik je zahvalio ministru na dosadašnjoj suradnji i naglasio da istu očekuje i dalje te tom prilikom pozvao ministra u radni posjet općini. Važno je spomenuti kako je ministar Horvat zaslužan za rješavanje dugogodišnjeg problema vatrogasnog vozila koje je zahvaljujući ministru Horvatu i premijeru Plenkoviću konačno prešlo u vlasništvo DVD-u Vinica.

-Vjerujem kako će sada konačno biti ispravljena nepravda kojom se Općina Vinica kroz resor ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja sustavno zakidala u protekle 3 godine pri čemu smo obzirom na vrijednost prijavljenih projekata ostali bez minimalno 1,5 milijuna kuna , izjavio je načelnik Marijan Kostanjevac.

Donacija jabuka za Dječji vrtić Vinica

Dječjem vrtiću Vinica danas je Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Marina Kovačića iz Vinice uručilo donaciju svojih poljoprivrednih proizvoda. OPG Marin Kovačić posjeduje 1 ha voćnjaka konzumnih jabuka koje su ove godine prvi puta rodile pa je vlasnik odlučio donacijom jabuka iznenaditi i razveseliti mališane viničkog vrtića. 

Osim plasmana svježih jabuka (zastupljene sorte su gala, zlatni delišes, idared, braeburn, jonagold i topaz) na tržište, OPG planira slijedećih godina povećati nasade jabuka te proširiti proizvodnju na preradu jabuka, prvenstveno na proizvodnju prirodnog jabučnog soka, jabučnog octa te čipsa od jabuka.

 U prisustvu načelnika Općine Vinica Marijana Kostanjevca, ravnateljica vrtića Kristina Posavi preuzela je  donaciju jabuka te zahvalila OPG- u na inicijativi.

Načelnik je tom prilikom u ime svih malih korisnika vrtića zahvalio Marinu Kovačiću i njegovom poljoprivrednom gospodarstvu na donaciji naglasivši kako je to lijepa i hvalevrijedna gesta koja zaslužuje svaku pohvalu.

Ova donacija najmanje je što naš OPG može učiniti za viničku vrtičku djecu, jabuka ima dovoljno pa poručujem mališanima da ih što prije pojedu jer slijedi nova pošiljka jabuka, naglasio je Marin Kovačić.

zazeli

Natječaj za zapošljavanje žena

Na temelju Odluke o financiranju projektnog prijedloga „ZAŽELI biti zaposlena žena“ (UP. 02.1.1.13.0231) Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-138, od 23. srpnja 2020. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0231, KLASA: 910-04/20-09/311, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-1 od 04. rujna 2020., te članka 46. Statuta Općine Vinica (Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj 30/20), Općina Vinica objavila je  na stranicama HZZ-a natječaj za zapošljavanje odnosno prijam u radni odnos 3 žene   na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Uvjeti  kao i potrebna dokumentacija za prijavu vidljivi su u NATJEČAJU .

Potrebne izjave :

Izjava o suglasnosti s uvjetima natječaja

Izjava o završenom osposobljavanju

Izjava o suglasnosti za osposobljavanje

AKTUALNO

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

REPUBLIKA HRVATSKA
   Varaždinska županija
       OPĆINA VINICA
Povjerenstvo za provedbu
             natječaja
KLASA: 112-02/20-01/02
URBROJ: 2186/011-04-20- 3
Vinica,   05.listopada 2020.
 

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 04/18.) Povjerenstvo za provedbu natječaja upućuje

POZIV
ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA
 

na natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vinica na neodređeno vrijeme na poslove stručni suradnik/ica za pripremu i praćenje projekata i javnu nabavu u NN broj 102/2020.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata koji zadovoljavaju sve propisane uvjete održati će se u ponedjeljak, 12.listopada 2020. godine u dvorani za sastanke u zgradi Općine Vinica, Marčan, Vinička 5, s početkom u 8,00 sati .

Propisane uvjete za provjeru znanja i sposobnosti zadovoljavaju slijedeći  kandidati/kinje :

1. D.B.

                                                                                                                  Povjerenstvo za provedbu natječaja

Održan sastanak u Bednji

U Općini Bednja prošli je tjedan održan sastanak o provedbi nastavka projekta ZAŽELI. Naime na prigodnoj svečanosti koju je u Slavonskom Brodu organiziralo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, načelnik Bednje Damir Poljak potpisao je ugovor kojim Općini Bednja kao nositelju projekta, te Općini Vinica kao partneru u projektu, osigurava ukupno 1.502.160,00 kuna za program zapošljavanja ukupno 17 nezaposlenih žena.

Od toga je 14 žena s područja općine Bednja, a tri su žene s područja Općine Vinica. Novo zapošljavanje žena, a riječ je mahom o onima koje spadaju u skupinu teško zapošljivih, omogućeno je uspješnom parterskom prijavom na otvoreni poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena –  Faza II“ u sklopu ESF Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. 

Bespovratnim EU sredstvima osigurava se potpora projektu u 100%-nom intenzitetu. Uz općine Bednja i Vinica, partneri u projektu su i Centar za socijalnu skrb Ivanec, Hrvatski zavod za zapošljavanje te Centar za socijalnu skrb Varaždin.

– Projektom je za područje Općine Vinica planirano zapošljavanje 3 žena, u trajanju od 12 mjeseci. Predviđeno je da svaka od njih vodi brigu o minimalno šest starih i bolesnih korisnika, kojima će pružati pomoć u kući. Osim potrebne pomoći u kući   za starije i nemoćne, ovaj projekt bit će koristan i za žene jer će im pružiti priliku da se barem privremeno zaposle, a općina će natječaj za zapošljavanje gerontodomaćica raspisati već ovaj tjedan, izjavio je tom prilikom načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac.

Upute i obavijesti kandidatima

 REPUBLIKA HRVATSKA
   Varaždinska županija
     OPĆINA VINICA
Jedinstveni upravni odjel

          Sukladno člancima 17. I 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/ 11., 4/18. i 112/19.) u „Narodnim novinama“ broj   102/ 2020. objavljen je natječaj za radno mjesto Stručni suradnik/ica za pripremu i praćenje projekata te javnu nabavu,  na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

         Prijave na natječaj podnose u roku od 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 1. Opis poslova radnog mjesta

STRUČNI SURADNIK/ICA ZA PRIPREMU I PRAĆENJE PROJEKATA TE JAVNU NABAVU

Poslovi radnog mjesta

%

Prati natječaje i javne pozive radi mogućnosti apliciranja za bespovratna sredstva za investicijske i EU projekte

10

Priprema i kompletira projektnu dokumentaciju za prijavu

40

Prati provođenje projekata te izrađuje potrebna izvješća

30

Izrađuje dokumentaciju za nadmetanje i provedbu postupka javne nabave

10

Obavlja poslove administratora na službenoj web stranici

5

Sudjeluje u pripremi proslava i manifestacija te obavlja i ostale poslove po nalogu Općinskog načelnika i pročelnika

5

  

2. Stručno znanje : 

Sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke financijskog, ekonomskog, tehničkog ili pravnog smjera ili smjera javne uprave ili drugog odgovarajućeg smjera,

– najmanje 1 godina iskustva na istim ili sličnim poslovima

– organizacijske sposobnosti

– komunikacijske vještine

– poznavanje rada na računalu

– položen državni stručni ispit

– poznavanje bar jednog stranog jezika u govoru i pismu (engleski, njemački)

 Na natječaj se može javiti i kandidat koji nema položen državni ispit pod uvjetom da posjeduje potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, uz obvezu polaganja državnog ispita u roku od godine dana od dana prijama u službu.U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje prepreke u smislu članaka 15. I 16. Zakona o službenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

3. Opći uvjeti

– punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo
– zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima
 
Uz pismenu prijavu kandidati obavezno prilažu:
        životopis
        preslika dokaza o ispunjavanju uvjeta magistra struke ili stručnog specijalista financijskog, ekonomskog, tehničkog ili pravnog smjera ili smjera javne uprave ili drugog odgovarajućeg smjera
        preslika domovnice i osobne iskaznice
        dokaz o radnom iskustvu (potvrda o radnom stažu koju izdaje HZMO)
        uvjerenje o nekažnjavanju
        izjava ovjerena kod javnog bilježnika da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
       –    preslika svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu
 

4.Podaci o plaći

Plaća je određena Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.), Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u JUO  i Odlukom o visini osnovice za obračun pšlaća u 2020. godini

Osnovnu bruto plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je namještenik/ica raspoređen, a koji iznosi 1,64 i osnovice za izračun plaće u iznosu od   5.000,00 kn uvećano za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 5. Testiranje kandidata

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju propisane uvjjete natječaja provesti će se testiranje u skladu s Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Pitanja kojima se provodi provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je objavljen natječaj odnose se na poznavanje osnova ustavnog poretka RH, lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračuna i proračunskog računovodstva,javne nabave, a temelje se na slijedećim propisima:

        Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 56/09., 135/97., 8/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10. i 5/14.)
        Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi “Narodne novine” broj 33/01.,60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.)
        Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 127/17.)
        Zakon o proračunu („Narodne novine“ 87/08., 136/12.i 15/15.)
        Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14., 115/15, 87/16. i 3/18.)
        Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16. i 101/17.
        Zakon o regionalnom razvoju („narodne novine“ broj 147/14, 123/17. i 118/18.)
        Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18. i 121/19.)
        Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.)
        Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.) 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. 

6.Pravila i postupak testiranja

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavnu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja, a pismena provjera znanja traje 60 minuta. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno :
        koristiti se literaturom ili bilješkama
        koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
        napuštati prostoriju u kojoj se obavlja provjera
        razgovarati sa ostalim kandidatima niti ih na bilo koji način ometati u radu
 

Kandidati koji se budu ponašali neprimjereno ili prekrše jedno od navedenih pravila, udaljiti će se s testiranja, a njihov rezultat neće se bodovati.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova.

Kandidati koji su uspješno prošli provjeru znanja pristupiti će na razgovor s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku Izvješće o provedenom postupku, a pročelnik donosi rješenje o prijmu u službu odabranog kandidata koje će biti dostavljeno svim kandidatima pijavljenim na natječaj.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete bit će objavljen najmanje 5 dana prije održavanja provjere na web stranici Općine Vinica www.vinica.hr i na oglasnoj ploči Općine Vinica.

 

 

 

 

 

Skip to content