Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Općine Vinica u 2021. godini

  REPUBLIKA HRVATSKA

  Varaždinska županija

         Općina Vinica

        N A Č E L N I K

Klasa: 400-08/21-01/

Urbroj: 2186/011-03-21-1

Vinica,  10. veljače  2021.

      Na temelju  članka 33. Zakona o udrugama (”Narodne novine” broj 74/14. 70/17. i 98/19.), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  (”Narodne novine” broj 26/15), članka 46.  Statuta Općine Vinica  („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj  30/20.)  te članka 11. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu financijskih potpora za programe i projekte  udruga na području Općine Vinica, načelnik Općine Vinica objavljuje

Javni poziv za financiranje programa i projekata  koje provode udruge na području Općine Vinica u 2021. godini

1. Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga  od interesa

za Općinu Vinica  radi  financiranja iz Proračuna Općine Vinica u 2021.godini.

2. Pravo podnošenja prijave

Pravo podnošenja prijedloga na javni poziv imaju sve udruge  koje su osnovane ili djeluju  na području Općine Vinica.

Za svaki prijavljeni program potrebno je ispuniti zasebnu  prijavu.

3. Područje programa/projekata od interesa za Općinu Vinica

Općina Vinica sufinancirati će slijedeće programe/projekte

– redovitu djelatnost amaterskih športskih klubova

– programe manifestacija u športu

– redovitu djelatnost udruga u kulturi

– programe poticanja i unapređenja kulturno-umjetničkog amaterizma

– programe manifestacija u kulturi

– redovitu djelatnost udruga proizašlih iz Domovinskog rata

– programe mladih, programe osoba treće životne dobi te  brige o osobama s posebnim

  potrebama

– programe posebnih interesnih skupina stanovništva (npr.vinogradari i sl.)

– programe  vannastavnih aktivnosti  te sve ostale programe udruga  koje u svojim aktivnostima promiču opće vrijednosti od interesa za Općinu.

4. Postupak i rok za podnošenje prijave

Podnositelji prijava ( udruge i neprofitne organizacije) svoje programe/prijave prijavljuju na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Općini Vinica ili sa službene web stranice Općine www.vinica.hr

Rok za dostavu prijava je 10. ožujka 2021. godine

5. Sadržaj prijave

–  detaljan opis i financijski plan programa/projekta

–  preslika rješenja o upisu u Registar udruga

–  popunjen i obrazac prijave ( Prilog I)

–  financijsko izvješće za 2020.godinu 

6. Kriteriji za vrednovanje programa/projekta

Kriteriji za vrednovanje programa/projekta propisani su člankom  24. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu financijskih potpora za programe  i projekte  udruga na području Općine Vinica  

7. Postupak odabira programa/projekata

Povjerenstvo za vrednovanje i ocjenu projekata/programa izvršiti će odabir programa i projekata te predložiti financiranje projekta u  2021.godini  prema raspoloživim  financijskim sredstvima.

S podnositeljima  čiji će programi/projekti biti  pozitivno ocijenjeni zaključiti će se posebni ugovori.

Sve udruge čiji programi budu usvojeni u  2021.godini dužne su postupati sukladno  Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14.).

                                                                                                Načelnik Općine Vinica

                                                                                                  Marijan Kostanjevac

Skip to content