Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE NASTALE USLIJED PRIRODNE NEPOGODE ZBOG SUŠE NA PODRUČJU OPĆINE VINICA

Župan Varaždinske županije Odlukom (KLASA: 320-18/22-01/50, URBROJ: 2186-02/1-22-31 od 02.rujna 2022.godine proglasio je prirodnu nepogodu zbog suše za područja Gradova Ludbreg, Varaždinske Toplice I Novi Marof te za Općine: Donja Voća, Cestica, Vinica, Petrijanec, Sračinec,  Maruševec, Vidovec, Mali Bukovec, Veliki Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ, Breznica, Breznički Hum i Visoko.

Pozivamo sve ovlaštenike da najkasnije do 12. rujna 2022. godine na propisanom Obrascu PN podnesu prijavu štete od prirodne nepogode – suše:

Uz Obrazac PN , obavezno se dostavlja slijedeća dokumentacija :
– Ispunjeni obrazac Izjave o neposjedovanju osiguranja
– Preslika posjedovnog lista ili obrazac B Upisnika OPG-a za 2022.godinu
– Preslika iskaznice
– Broj tekućeg ili žiro računa prijavitelja na koji će se izvršiti isplata u slučaju odobravanja iste

Potpune prijave štete podnose se u pravilu elektronskom poštom na: opcina.vinica@vinica.tcloud.hr ili osobno u Jedinstveni upravni odjel, radnim danom u vremenu od 12,00 do 14,00 sati ili poštom na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica.

NAPOMENA:

U obrazac PN obavezno se za imovinu na kojoj je nastala šteta unose svi brojevi katastarskih čestica po katastarskim općinama, zasijana kultura na svakoj od čestica te se zasijana kultura iskazuje u m2 odnosno ha.

Podaci za dugogodišnje nasade (voćnjake i vinograde) iskazuju se u broju stabala ili trsova.

Skip to content