Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu općine 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

    Varaždinska županija

        OPĆINA VINICA

        N A Č E L N I K

Klasa : 940-01/20-01/07

Urbroj: 2186/011-03-20-1

Vinica,  29.  prosinca 2020.

                    Na temelju članka 9. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“  broj 7/10.) te Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju  natječaja za prodaju  nekretnina u vlasništvu Općine Vinica od  09.prosinca  2020. godine,  načelnik Općine  objavljuje  

N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina  u vlasništvu Općine Vinica  

prikupljanjem pisanih ponuda

1.    Predmet prodaje su slijedeće nekretnine:  

a) Stan u Marčanu, Vinička 7 A,  III.kat desno, potkrovlje,  stan broj 7,  koji se sastoji  od tri  sobe, kuhinje, ostave, predsoblja, kupaonice, i WC-a , ukupne površine  71, 10 m2,  suvlasnički dio 7110/57570,  etažno vlasništvo (E 7) ),  a koji dio je neodvojivo povezan sa suvlasništvom cijele nekretnine  upisane pod A u z.k.ul. 1552, k.o. Marčan.

Pravo prvokupa  nad stanom ima sadašnji  korisnik.

Početna  cijena : 93.800,00 kn

b) Nekretnine  u Marčanu,  Vinička ulica  36, k.o. Marčan,    koje se sastoje  od : 

  •  kuće površine  64,38 m2,   gospodarske zgrada površine 60 m2  i   dvorišta površine 652,62 m2,   na čkbr. 10/1 i 7/1 u k.o. Marčan

   Početna  cijena :  93.950,00 kn

  •  pripadajućeg  poljoprivrednog  zemljišta  koje čine  čkbr. 459/4 (oranica sa  9 čhv),   čkbr. 459/7 (oranica  sa 445 čhv),   čkbr. 459/8 (šuma sa 632 čhv), čkbr. 460/1 (voćnjak sa 385 čhv),  čkbr. 461/4 (  oranica sa 20 čhv) , čkbr. 461/5 (oranica sa 1 čhv), sve u 1/1  udjela te čkbr. 462/3 ( šuma sa 644 m2) u ½ dijela udjela u vlasništvu ,

   Ukupna  početna  cijena  pripadajućeg zemljišta  :  37.070,68 kn

 c) nekretnina  u Vinici, Gorička  22,  čkbr. 458/17,  k.o. Vinica,koja se sastoji od :

  • kuće (47 m2) , dvorišta (287 m2) i vinograda (686 m2) , u 1/1  udjela

     Početna cijena  : 58.500,00 kn

d) Nekretnina u Vinici, Gorička 13,  koja se sastoji od   :

  • čkbr. 276/2, kuća sa dvorištem sa 71 čhv
  • čkbr. 277/1,  vrt kod kuće  sa 27 čhv
  • čkbr. 277/2, vrt kod kuće sa 81 čhv

     upisanih  u z.k.ul.66, k.o. Vinica u 2/56 dijela te

  • čkbr. 276/1 , kuća i dvor  u Vinici sa  40 čhv
  • čkbr. 276/3, vrt u Vinici sa 19 čhv

upisanih u z.k.ul.2548, k.o. Vinica  u 1/14 dijela

Početna cijena : 56.906,84 kn   

2.    Pravo podnošenja ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe koje prema propisima  u   

Republici Hrvatskoj mogu biti stjecatelji vlasništva

3 .   Ponuda se podnosi u pisanom obliku i obavezno sadrži :

–  ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, adresu i OIB , odnosno    naziv pravne osobe  s adresom i naznakom odgovorne osobe

– presliku osobne iskaznice  za fizičke osobe /presliku rješenja o upisu u sudski registar ili izvoda  iz sudskog  registra za pravne osobe ( ne stariji od 6 mjeseci) / presliku rješenja ili obrtnice  za obrtnike

–  oznaku nekretnine iz  točke  1. ovog natječaja za koju se podnosi pisana ponuda  s brojem katastarske čestice  i oznakom katastarske općine

–  iznos ponuđene cijene

–  dokaz o uplati jamčevine

–  broj računa i naziv banke za povrat jamčevine u slučaju da ponuda ne bude odabrana kao najpovoljnija

– izjavu ponuditelja  da u svemu prihvaća uvjete natječaja

– ugovorenu kupoprodajnu cijenu Kupac je  u pravilu dužan uplatiti jednokratno, ukoliko ugovorom nije određena mogućnost plaćanja  u maksimalno 60 obroka.

4. Sve nekretnine koje su predmet natječaja  prodaju se u stanju u kojem se nalaze  te se neće uvažavati eventualne primjedbe  o stanju ili opremljenosti istih.  Natjecatelji mogu razgledati predmetne nekretnine  u roku za podnošenje ponuda uz prethodnu najavu na tel. 042/ 722 233  na koji se mogu obratiti i za ostale informacije.

5.   Na ime jamčevine ponuditelji su dužni uplatiti iznos  od 10 %  početne cijene  nekretnine. Jamčevina se uplaćuje   na žiro-račun  Općine Vinica  IBAN HR09 23900011848600004 s pozivom na broj  7820 – OIB,  s naznakom „ jamčevina za sudjelovanje u natječaju“.  

Najpovoljnijem ponuditelju – kupcu,  jamčevina se uračunava u  cijenu dok se  ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju,  jamčevina vraća. Ponuditelj koji uspije u natječaju, a naknadno odustane  od zaključenja ugovora , nema pravo na povrat  uplaćene jamčevine.

6.   Rok za podnošenje pisanih ponuda:   15. siječnja 2021. godine do  12,00 sati. Pisane ponude dostavljaju se na adresu :

OPĆINA VINICA, MARČAN, VINIČKA 5, 42207 VINICA,  s naznakom „ Ne otvaraj – ponuda

za natječaj“

Nepravovremene i nepotpune te neodređene ponude neće  se razmatrati.

7. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude  je najviša ponuđena cijena. 

8. Pravo prvokupa za nekretninu pod 1.a)  ima  sadašnji korisnik stana, a pravo prvokupa nad ostalim nekretninama imaju vlasnici ili suvlasnici susjednih parcela.

9.Otvaranje ponuda nije javno no  svaki od ponuditelja  na pisani zahtjev može  dobiti presliku zapisnika o otvaranju ponuda. Svi ponuditelji će  pisanim putem biti obaviješteni  o donesenoj odluci, a s najpovoljnijim ponuditeljem za svaku od nekretnina biti će zaključen Ugovor o kupoprodaji.

 Sve troškove vezane uz sklapanje ugovora ( porez, troškove ovjere  i sve druge eventualne troškove vezane uz predmet natječaja)   snosi kupac.

10. Općina Vinica   zadržava pravo poništenja natječaja  u cijelosti ili dijela natječaja bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i eventualno drugih  posljedica, kao i ne prihvaćanja pojedinih zaprimljenih ponuda.

                                                                                                Načelnik Općine Vinica

                                                                                                  Marijan Kostanjevac

Skip to content