Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

OBAVIJEST O RASPISANOM NATJEČAJU ZA PRIJAM U SLUŽBU – STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

U Narodnim novinama broj 93/2021, (4649) objavljen je natječaj za prijam u službu na radno mjesto stručni suradnik za financije i računovodstvo.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8321481.html

REPUBLIKA HRVATSKA

    Varaždinska županija

     OPĆINA VINICA

KLASA:112-02/21-01/01

URBROJ: 2186/011-03-21-2

Vinica,   19. kolovoza  2021.

Temeljem članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj  86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.),  pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinica  objavljuje

N A T J E Č A J

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vinica, na radno mjesto

 • Stručni suradnik/ica za  financije i računovodstvo – 1 izvršitelj/ica  na neodređeno vrijeme

Potrebno stručno znanje:

 • Sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik ili stručni pristupnik struke financijskog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • najmanje 3 godina iskustva na  odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

Ostala znanja i vještine :

 • organizacijske sposobnosti
 • komunikacijske vještine
 • poznavanje rada na računalu

Kandidati moraju ispunjavati i  slijedeće opće uvjete za prijam u službu :

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvenu sposobnost za  obavljanje poslova radnog mjesta  na koje se osoba prima

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju  položeni državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku  godine dana od dana prijma u službu. Na natječaj se mogu ravnopravno  javiti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljen kandidat  za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Urednom prijavom smatra se  prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji ima pravo prednosti  kod  prijama u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se  na to pravo  i ima prednost u odnosu na ostale  kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate prijavljene na natječaj  koji ispunjavaju  propisane uvjete  provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, provjere praktičnog rada i intervjua.  Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Općine Vinica (www.vinica.hr)  naveden je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta  koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja  i sposobnosti kandidata  i iz kojeg područja  te pravni i drugi izvori za  pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrditi će  listu kandidata  koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja  te će na  istoj web stranici i na oglasnoj ploči  Općine Vinica objaviti  mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz pisanu prijavu  kandidati obavezno prilažu:

 • životopis
 • presliku osobne iskaznice ili putovnice
 • presliku domovnice,
 • presliku dokaza o stručnoj  spremi ( diploma sveučilišnog ili stručnog prvostupnika ili pristupnika struke  financijskog, ekonomskog ili  drugog odgovarajućeg smjera)
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima  evidentiranim u bazi podataka  HZMO
 • potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu na traženim poslovima (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu i sl. – preslike)
 • presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata  ne vodi kazneni postupak

(ne starije od 6 mjeseci)

 • izjavu  da za prijam  u službu ne postoje zapreke iz čl.  16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • presliku svjedodžbe o  položenom državnom stručnom ispitu

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidat koji je ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju  dužan je u prijavi  na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

U pisanoj prijavi kandidati su dužni navesti e-mail  adresu putem kojeg će biti obaviješteni  o vremenu i mjestu prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj   neće se razmatrati  niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave  na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa  ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te će o tome biti obaviješteni pisanim putem.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu OPĆINA VINICA, Vinička 5, Marčan, 42207 Vinica, s naznakom  : „Natječaj za prijam u službu“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima postupka kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                 Općina Vinica  

Skip to content