Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Objave

Koncert Baroknih večeri u Općini Vinica

Jedan od  koncerata  u sklopu  festivala 51. Varaždinskih baroknih večeri  i ove će se godine održati u viničkoj župnoj crkvi Sv.Marka ev.  

Glazbu priznatih baroknih majstora izvodit će Lucija Spevec,sopran i Igor Paro, teorba, lutnja. Koncert će se održati ove subote, 25.rujna, s početkom u 19,00 sati, a ulaz je slobodan.

OBAVIJEST O RASPISANOM NATJEČAJU ZA PRIJAM VJEŽBENIKA U SLUŽBU- STRUČNI SURADNIK ZA PRIPREMU I PRAĆENJE PROJEKATA TE JAVNU NABAVU

REPUBLIKA  HRVATSKA

VARAŽDINSKA  ŽUPANIJA

      OPĆINA VINICA

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 112-06/21-01/01

URBROJ: 2186/011-04-21-2

Varaždin, 13. rujna 2021.

Na temelju članka 17. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18,112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon) pročelnica, Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinica raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam vježbenika/ice u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vinica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za radno mjesto :

STRUČNI SURADNIK ZA PRIPREMU I PRAĆENJE PROJEKATA TE JAVNU NABAVU

U svojstvu vježbenika/ice primaju se osobe sa završenim  obrazovanjem određene stručne spreme  i struke bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima  ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (12 mjeseci).

 Opći uvjeti za  prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Osim općih uvjeta za prijam u službu kao vježbenika/ice, kandidati/kandidatkinje  moraju  ispunjavati i posebne uvjete:

 • sveučilišni prvostupnik struke ili stručni  prvostupnik struke financijskog, ekonomskog, tehničkog ili pravnog smjera ili smjera javne uprave ili drugog odgovarajućeg smjera
 • bez radnog iskustva  ili s radnim iskustvom  kraćim  od 12 mjeseci

      –     poznavanje rada na računalu

       –     poznavanje bar jednog stranog jezika u govoru i pismu

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Za kandidate prijavljene na  natječaj  koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna  provjera  znanja i sposobnosti putem pisanog  testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti  smatra se da je povukao  prijavu na natječaj

Na web stranici Općine Vinica (www.vinica.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te će na istoj web-stanici i na oglasnoj ploči Općine Vinica objaviti mjesto i  vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i  sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz pisanu  prijavu koja sadržava najmanje ime i prezime kandidata/kinje, broj telefona/mobilnog telefona, adresu e-pošte, vlastoručni potpis i naznaku da se radi o prijavi za vježbenika, kandidati/kinje obavezno prilažu:

 • životopis
 • presliku osobne iskaznice ili putovnice
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.

Kandidat/kinja koji  je ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidati/kinje su obvezi navesti e-mail adresu putem kojeg će biti obaviješteni o vremenu i mjestu prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji/ce neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne  uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj te će o tome  biti obaviješteni pisanim putem.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 10 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica, s naznakom „Natječaj – VJEŽBENIK.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                      PROČELNICA

                                                                                              Jedinstvenog upravnog odjela

OBAVIJEST O OTVORENOM FOTO NATJEČAJU: „TAKO LIJEPA I BOGATA, NAŠA…VARAŽDINSKA ŽUPANIJA“

U organizaciji Radija Megaton, pod pokroviteljstvom Varaždinske županije i Turističke zajednice Varaždinske županije, otvoren je foto natječaj pod nazivom „Tako lijepa i bogata, naša…Varaždinska županija“.

Svrha natječaja je turistička promocija zavičaja, a cilj je obuhvatiti što više područja, posebnosti, manifestacija, običaja, gastronomije i drugih ljepota koje pruža Varaždinska županija.

Za najbolju fotografiju osigurana je glavna nagrada dok će preostale izabrane fotografije koje pristignu u vrijeme trajanja natječaja sudjelovati u prigodnoj izložbi koja će se organizirati za širu javnost, kako bi se prikazalo svo bogatstvo i ljepota kraja u kojem živimo.

Detaljnije informacije nalaze se u pravilniku natječaja na slijedećem linku:

OBAVIJEST O OTVORENOM JAVNOM POZIVU ZA ENERGETSKU OBNOVU OBITELJSKIH KUĆA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodjeljuje sredstva za neposredno sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu odnosno za sufinanciranje mjera sukladno Tehničkim uvjetima Poziva. Mjere koje se sufinanciraju: 

 • A1. – cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije 
 • A2. – povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće
 • A3. – ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Popisi mjera, njihovih minimalnih tehničkih uvjeta, kao i prihvatljive opreme i radova kojima se isti postižu sadržani su u Tehničkim uvjetima.

Obiteljske kuće čija se energetska obnova potiče moraju biti energetski certificirane te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):

 • D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A1 ili A2,
 • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A3.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 14. listopada 2021. godine u 9:00 sati, isključivo putem sustava za e-prijavu.

Poveznica: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=165

Obavijest pčelarima s prebivalištem na području Općine Vinica

Obavještavamo  pčelare s prebivalištem na području Općine Vinica  da sukladno Zaključku načelnika Općine, mogu podnijeti Zahtjev za isplatu potpore za zadržavanje postojećeg broja pčelinjih zajednica. Uz popunjen zahtjev potrebno je dostaviti podatak o računu na koji će se izvršiti isplata potpore te presliku prijave u Registar pčelinjaka Ministarstva poljoprivrede.

BICIKLIJADA (VARAŽDIN BREG – VINICA)

Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Varaždin povodom obilježavanja 30. godišnjice oslobođenja Grada Varaždina i Varaždinske županije organizirat će biciklijadu u subotu, 18.09.2021. godine.

Svi zainteresirani pozivaju se na sudjelovanje u biciklijadi koja će započeti u 9:00 sati kod ŠRC Mozdernjak na Varaždin Bregu, start druge etape biti će u Gornjem Knegincu, zatim u Trnovcu Bartolovečkom, kod MRC hrvatskih branitelja Varaždin, start pete etape biti će u Sračincu, a nakon Nove Vesi i Zelendvora predviđen je dolazak na cilj u Vinicu oko 13:45 sati.

Organizatori će osigurati redarsku službu i prateće vozilo, a zainteresirani će se moći priključivati biciklijadi između pojedinih etapa.

Za sve sudionike osigurane su majice te ručak na cilju u Vinici.

Biciklijada Varaždin Breg – Vinica projekt je Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Varaždin koji ima potporu Ministarstva hrvatskih branitelja, Varaždinske županije, Grada Varaždina te općina: Vinica, Petrijanec, Sračinec, Trnovec Bartolovečki i Gornji Kneginec.

Obavijest o projektu „Zajedno!“

Udruga specijalne jedinice policije „RODA“ Varaždin  provodi projekt „Zajedno!“ . Projekt se financira iz europskih fondova , a kroz projekt se omogućava  nezaposlenim, mlađim osobama , u dobnoj skupini od 15-29 godine , a koje se ne školuju i nisu prijavljene na Hrvatski zavod za zapošljavanje, uključivanje u prekvalifikaciju odnosno  dodatno osposobljavanje radi lakšeg uključivanja na tržište rada. Udruga zainteresiranim osobama može pružiti  besplatno obrazovanje ili osposobljavanje prema željama i mogućnostima. Stoga  obavještavamo i pozivamo zainteresirane osobe s područja Općine Vinica da se  jave u Jedinstveni upravni odjel Općine Vinica, osobno ili na tel. 722-233 gdje će dobiti dodatne informacije.

ODRŽAN 23. MEMORIJALNI TURNIR „MLADEN KASUN“

U nedjelju, 5. rujna Košarkaški klub Vinica organizirao je 23. Memorijalni turnir „Mladen Kasun“. Prije samog natjecanja, članovi Košarkaškog kluba Vinica zajedno su sa članovima udruge UDVDR-a Vinica i predstavnikom Udruge Specijalne jedinice policije „Roda“ Varaždin položili vijence i zapalili svijeće kod spomenika i groba Mladena Kasuna.

Košarkaški turnir svečano je otvorio Slavko Štrlek, predstavnik Udruge specijalne jedinice policije „Roda“ Varaždin, a natjecatelje je došao podržati i načelnik Općine Vinica dr.sc. Branimir Štimec, prof. koji je po završetku natjecanja najboljima dodijelio zaslužene nagrade.

Pobjedu na turniru odnio je Košarkaški klub Petrijanec, drugo mjesto zauzeo je Košarkaški klub Vinica, trećeplasirani bio je Košarkaški klub Lepoglava, a četvrto mjesto zauzeo je Košarkaški klub Kotoriba.

Najboljim igračem turnira proglašen je Nikola Hrženjak.

Skip to content