Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

OBAVIJEST O RASPISANOM OGLASU ZA PRIJAM U SLUŽBU – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE I UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE

REPUBLIKA  HRVATSKA

VARAŽDINSKA  ŽUPANIJA

      OPĆINA VINICA

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 112-03/21-01/04

URBROJ: 2186/011-04-21-2

Varaždin, 20. kolovoza 2021.

Na temelju članka 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18,112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon) pročelnica, Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinica raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vinica na određeno vrijeme od  6 mjeseci uz mogućnost produženja za još šest mjeseci, zbog obavljanja povećanog opsega poslova, uz obvezni probni rad od dva mjeseca na radno mjesto:

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE I UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE – 1 izvršitelj/ica

Posebni uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist  javne uprave ili pravnog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera

–  najmanje 1 godina iskustva na odgovarajućim poslovima

 –  poznavanje rada na računalu

–  položen državni stručni ispit

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete za  prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položeni državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku godine dana od prijma u službu.

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna  provjera  znanja i sposobnosti putem pisanog  testiranja, provjere praktičnog rada i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti  smatra se da je povukao  prijavu na oglas.

Na web stranici Općine Vinica (www.vinica.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, te će na istoj web-stanici objaviti mjesto i  vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i  sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz pisanu  prijavu kandidati obavezno prilažu:

 • životopis
 • presliku osobne iskaznice ili putovnice
 • presliku domovnice
 • presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu na traženim poslovima  (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu – preslike)
 • presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu
 • presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.

Kandidat koji je ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.

U pisanoj prijavi kandidati su obvezi navesti e-mail adresu putem kojeg će biti obaviješteni o vremenu i mjestu prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Nepravodobne i neuredne prijave na oglas neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na oglas ili ne ispunjavaju formalne  uvjete oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas,  te će o tome  biti obaviješteni pisanim putem.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se zaključno do 03. rujna 2021. godine do 13:00 sati, na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica, s naznakom „ Oglas – Viši stručni suradnik za opće i upravno-pravne poslove.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                      PROČELNICA

                                                                                              Jedinstvenog upravnog odjela

Skip to content