Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

AKTUALNO

REPUBLIKA HRVATSKA
   Varaždinska županija
       OPĆINA VINICA
Povjerenstvo za provedbu
             natječaja
KLASA: 112-02/20-01/02
URBROJ: 2186/011-04-20- 3
Vinica,   05.listopada 2020.
 

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 04/18.) Povjerenstvo za provedbu natječaja upućuje

POZIV
ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA
 

na natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vinica na neodređeno vrijeme na poslove stručni suradnik/ica za pripremu i praćenje projekata i javnu nabavu u NN broj 102/2020.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata koji zadovoljavaju sve propisane uvjete održati će se u ponedjeljak, 12.listopada 2020. godine u dvorani za sastanke u zgradi Općine Vinica, Marčan, Vinička 5, s početkom u 8,00 sati .

Propisane uvjete za provjeru znanja i sposobnosti zadovoljavaju slijedeći  kandidati/kinje :

1. D.B.

                                                                                                                  Povjerenstvo za provedbu natječaja

Skip to content