Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU NABAVE RADOVA: RADOVI OBORINSKE ODVODNJE NA NC ULICA SV. ANE U VINICI

REPUBLIKA HRVATSKA
Varaždinska županija
OPĆINA VINICA
Povjerenstvo za provedbu postupaka
jednostavne nabave
KLASA : 406-03/22-02/01
URBROJ: 2186-11-22-2
Vinica, 27. travnja 2022.


POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
u postupku nabave radova:
RADOVI OBORINSKE ODVODNJE NA NC ULICA SV. ANE U VINICI

Naručitelj OPĆINA VINICA, Marčan, Vinička 5, 42207 VINICA, OIB: 19913793314, pokrenuo je postupak nabave za radove OBORINSKA ODVODNJA U ULICI SV. ANE U VINICI, a koji se sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16.) smatraju jednostavnim radovima te Naručitelj nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom obzirom da je procijenjena vrijednost predmeta nabave (bez PDV-a) manja od 500.000,00 kn.
Na temelju članka 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave pozivamo zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima:

I. OPIS PREDMETA NABAVE :
1. Predmet nabave :

Radovi oborinske odvodnje na NC Ulica Svete Ane u Vinici
CPV – 45232130-2 (Radovi na izgradnji cjevovoda za oborinsku odvodnju)

2. Količina predmeta nabave : Opseg i količina predmeta nabave opisani su u Troškovniku radova koji je prilogu ovog poziva (PRILOG II). Ukoliko ponuditelj propusti ponuditi neku stavku u troškovniku njegova ponuda bit će odbijena.

3. Procijenjena vrijednost nabave: 310.000 kn bez PDV-a odnosno 387.000,00 kn
4. Evidencijski broj predmeta nabave iz Plana nabave : EV 03/22

II. UVJETI NABAVE :

1. Način izvršenja – jednokratno, temeljem ugovora
2. Rok izvršenja : 30 dana od dana sklapanja Ugovora
3. Kriterij za odabir ponude : najniža cijena ponude uz obvezu ispunjenja svih uvjeta i zahtjeva traženih Pozivom i mogućnost obročnog plaćanja ugovorenih radova

4. Uvjeti i dokazi sposobnosti koje ponuditelj mora ispunjavati:

a) Izvadak iz sudskog , obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za radove koji su predmet nabave
b) Potvrda Porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od 30 dana od dana početka postupka nabave ovog predmeta kojom se dokazuje da je ponuditelj ispunio sve obveze plaćanja poreza te mirovinskog i zdravstvenog osiguranja
c) Uvjerenje ili izjava o nekažnjavanju za odgovornu osobu za zastupanje te za pravnu osobu kojom se dokazuje da nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje kaznene djelo iz članka 251. Zakona o javnoj nabavi, ne starija od 3 mjeseca od primitaka poziva za dostavu ponude (PRILOG III)
d) Podaci o solventnosti i bonitetu (BON-1, BON-2) iz kojih je vidljivo da ponuditelj nije bio u blokadi u proteklih 6 mjeseci te da prosječno raspolaže sredstvima na računu u minimalno u iznosu procijenjene vrijednosti nabave.
e) Izjava o dostavi jamstava (PRILOG IV)

Dokazi sposobnosti mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici. Izjave koje se prilažu moraju biti ovjerene od strane odgovorne osobe i s valjanim pečatom ponuditelja u originalu. Nakon donošenja zaključka o prijedlogu za odabir najpovoljnije ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, Naručitelj može najpovoljnijeg ponuditelja pozvati na dostavu izvornika ili ovjerenih preslika tražene dokumentacije.

III. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE :
a) Ponudbeni list – pravilno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja (PRILOG I)
b) Troškovnik – pravilno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja (PRILOG II)
e) Dokazi sposobnosti iz točke II.4. ovog poziva
Ponuda se piše neizbrisivom tintom ili pisačem te mora biti uvezena tako da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, a stranice se označavaju na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.
Sve tražene dokumente koji se dostavljaju u ponudi, ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici.
IV. NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku koji se nalaze u privitku ovog Poziva, a koje je potrebno u cijelosti ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja.
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva .
1. Rok za dostavu ponude : Ponude se dostavljaju najkasnije do 06. svibnja 2022. godine do 13,00 sati, bez obzira na način dostave.
2. Način dostave ponude : Ponuda se predaje neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili dostavlja preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti na prednjoj strani naznačeno:


OPĆINA VINICA, Marčan, Vinička 5, 42207 VINICA
PONUDA ZA NABAVU
Radovi oborinske odvodnje na NC Ulica Svete Ane u Vinici
N E O T V A R A J

a na poleđini: naziv i adresa ponuditelja. Ponuda se može dostaviti i u elektronskom obliku na e-mail : opcina.vinica@vinica.tcloud.hr . U slučaju dostave elektronskom poštom, troškovnik, izjave i dokazi iz točke II.4 moraju biti skenirani.

3. Otvaranje ponuda: Otvaranje ponuda provode predstavnici naručitelja i nije javno. Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati te će se kao zakašnjela ponuda vratiti ponuditelju koji ju je dostavio.
Naručitelj će o postupku otvaranja i pregleda ponuda sastaviti zapisnik o otvaranju , pregledu i ocjeni ponuda .

V. BITNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O NABAVI
Odabrani ponuditelj u obvezi je izvršiti predmet nabave sukladno roku, kvaliteti, uvjetima i pojedinačnim cijenama navedenim u ponudi te troškovniku.
1. Jamstva
a) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
b) Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

VI. OSTALO
1.Osoba zadužena za kontakt : Željko Pajtak, tel. 042 722 233, e mail : zeljko.pajtak@vinica.hr

2. Obavijest o rezultatima nabave: Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz cjelokupni predmet nabave iz ovog Poziva i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti postupak ukoliko niti jedna ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako prelazi osigurana sredstva, odnosno u drugim opravdanim slučajevima prema odluci Naručitelja.
Na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda od strane ovlaštenih predstavnika , naručitelj će odabrati najpovoljniju ponudu najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj dostavlja svim ponuditeljima na dokaziv način.
Protiv odluke o odabiru ili odluke o poništenju nije moguće izjaviti žalbu.
Na ovaj postupak ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi. Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema Ponuditeljima.


Naručitelj
Općina Vinica


Prilozi :
1. Ponudbeni list (PRILOG I)
2. Troškovnik radova (PRILOG II)
3. Izjava o nekažnjavanju (PRILOG III)
3. Izjava ponuditelja o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka (PRILOG IV)

Skip to content