Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poziv za prikupljanje ponuda uredskog namještaja


REPUBLIKA HRVATSKA
Varaždinska županija
OPĆINA VINICA
Klasa : 406-09/21-01/
Urbroj: 2186/011-04-21-2
Vinica, 15.studeni 2021.

 


POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

Vrsta postupka nabave : Postupak jednostavne nabave

Predmet Nabave : Opremanje uredskih prostora Općine Vinica

Evidencijski broj nabave : E-17/21

 

1.OPĆI PODACI

Naručitelj OPĆINA VINICA, Marčan, Vinička 5, 42207 VINICA, OIB: 19913793314, pokrenuo je postupak jednostavne nabave OPREMANJA UREDSKIH PROSTORA OPĆINE VINICA odgovarajućim namještajem, a za koji sukladno članku 12. stavak 1. točka 2. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16.) nije obvezan provesti jedan od postupaka Zakona o javnoj nabavi obzirom da je procijenjena vrijednost nabave manja od 200.000,00 kn te se nabava predmeta smatra jednostavnom nabavom.


1.1. Podaci o naručitelju
OPĆINA VINICA, Vinička 5, Marčan, 42207 Vinica
OIB: 19913793314
Tel: 042/722-233
Adresa elektroničke pošte : opcina.vinica@vinica.tcloud.hr

Osobe zadužene za kontakt:
Snježana Kovačić, tel.042/722-233, e-mail: snjezana.kovacic@vinica.hr
Maja Krznar, tel.042/722-233, e-mail: maja.krznar@vinica.hr

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i zainteresiranih gospodarskih subjekata može se odvijati isključivo u pisanom obliku, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom putem, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

1.2. Procijenjena vrijednost nabave : 110.000,00 kn ( sa uključenim PDV-a)

1.3.Opis predmeta nabave i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
Uredski namještaj, CPV oznaka 39200000-4

1.3. Vrsta postupka nabave : Jednostavna nabava

1.4. Sukob interesa: Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Općina Vinica u sukobu interesa


2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Tehnička specifikacija predmeta nabave, vrsta, količina i kvaliteta predmeta nabave
Predmet nabave je opremanje uredskih prostora Općine Vinica odgovarajućim namještajem . Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave, vrsta, kvaliteta i količina predmeta nabave iskaza su u Troškovniku (PRILOG II).
Ponuditelj ne smije mijenjati količine ili opise predmeta nabave u Troškovniku ni na bilo koji način mijenjati sadržaj Troškovnika. Ponuda mora u potpunosti zadovoljiti sve tražene uvjete iz opisa predmeta nabave u Troškovniku.
Jedinične cijene svake stavke i ukupna cijena u Troškovniku moraju biti zaokružene na dvije decimale, sve stavke troškovnika moraju biti ispunjene. Ako ponuditelj propusti ponuditi neku stavku , njegova će ponuda biti odbijena.

Prilikom popunjavanja troškovnika ponuditelj cijenu stavke izračunava množenjem jedinične cijene i količine , ukupna cijena upisuje se u kunama , bez PDV-a, a iznos PDV-a i cijena ponuda s PDV-om iskazuje se zasebno.

2.2. Mjesto izvršenja : Općina Vinica, Marčan, Vinička 5

2.3. Rok isporuke
Rok isporuke opreme je maksimalno 35 dana od dana potpisa ugovora.


3. RALOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

Ponuditelj mora dokazati da ne postoje razlozi isključenja iz postupka nabave sukladno niže navedenim odredbama.

3.1. Obvezni razlozi isključenja
Javni naručitelj obvezan je iz postupka nabave isključiti ponuditelja :

3.1.1. Gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja , donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđenog za :
a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju
– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona
– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06.,110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
b) korupciju, na temelju
– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
c) prijevaru, na temelju
– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju
– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.(novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju
– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt dostavlja Izjavu (PRILOG III). Izjavu daje osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.

3.1.2. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ,osim ako mu je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.
Kao dokaz ponuditelj dostavlja potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka jednostavne nabave .

3.2. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA

U postupku jednostavne nabave ponuditelji moraju dokazati sposobnost za obavljanje djelatnosti.

3.2.1. Uvjeti za obavljanje profesionalne djelatnosti
Gospodarski subjekt mora biti upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana.
Kao dokaz potrebno je kao prilog ponudi dostaviti :
1. Izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od 30 dana računajući od dana početka jednostavne nabave
3.2.2. Tehnička i stručna sposobnost
Tehničku i stručnu sposobnost ponuditelj dokazuje popisom izvršenih ugovora o opremanju uredskih prostora.

4. ODREDBE O PONUDI

Ponuda se dostavlja na priloženom Ponudbenom list koji mora biti potpisan i ovjeren od strane Ponuditelja, zajedno sa popunjenim i potpisanim Troškovnikom, sa priloženim traženim dokazima sposobnosti i izjavama.

4.1 Način izrade, oblik, sadržaj i način dostave ponuda

Ponuda sadrži
1. Ponudbeni list
2. Troškovnik
3. Dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja (Izjava o nekažnjavanju, Potvrda Porezne uprave)
4. Tražene dokaze pravne i poslovne sposobnosti
5. Izjave

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

4.2 Rok za dostavu ponuda

Rok za dostavu ponuda je 30. studeni 2021. u 12,00 sati.

Otvaranje ponuda nije javno.


4.3. Izmjena, dopuna ponude i odustajanje od ponude

Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva na dostavu ponuda.
U roku za dostavu ponuda ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.
Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja. Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda. Na zahtjev naručitelja, ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

4.4. Način određivanja cijene ponude

Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama: cijena ponude piše se u brojkama. U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti. Cijena je nepromjenjiva.

4.5. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

4.6. Kriterij za odabir ponuda

Kriterij za odabir ponuda je ekonomski najpovoljnija ponuda. Naručitelj će između prihvatljivih ponuda sposobnih ponuditelja odabrati ekonomski najpovoljniju ponudu na temelju slijedećih kriterija:

 

KRITERIJI OCJENJIVANJA UČEŠĆE U CIJENI MAKS. BROJ BODOVA
PO SVAKOM KRITERIJU
Najniža cijena ponude 75 % 75
Rok isporuke opreme 20 % 20
Trajanje jamstvenog roka 5 % 5
Maksimalni ukupni broj bodova 100


Najveći mogući broj bodova koji ponuditelj može dobiti je 100. Ekonomski najpovoljnija ponuda je ponuda s najvećim brojem bodova. Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Kriterij I : Cijena ponude

Naručitelj kao jedan od kriterija određuje cijenu ponude. Za ovaj kriterij ponuditelj može dobiti najviše 75 bodova. Ponuda s najnižom cijenom donosi 75 bodova, a ostale ponude dobivaju broj bodova koji će se računati na slijedeći način :

Broj bodova obzirom na cijenu ( C ) = (cijena najniže ponude / cijena promatrane ponude) x 75                                                    
                                                          

Kriterij II : Rok isporuke predmeta nabave
Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru ovog kriterija je 20 bodova. Kao kriterij primjenjuje se rok isporuke predmeta nabave u kalendarskim danima. Broj bodova koje će ponuda dobiti za ovaj kriterij određuje se primjenom formule :

Broj bodova (R) obzirom na rok isporuke = (najkraći ponuđeni rok za isporuku / ponuđeni rok promatrane ponude) x 20                a maksimalni broj bodova je 20.


Kriterij III:
Jamstvo za izvedene radove

Naručitelj kao treći kriterij određuje ponuđeni rok jamstva za isporučenu opremu. Naručitelj je odredio minimalni jamstveni rok u trajanju od 24 mjeseca Ponuda ponuditelja koji je ponudio jamstveni rok kraći od 24 mjeseca, bit će odbijena.
Bodovi za dulji jamstveni rok dodjeljivati će se prema slijedećoj formuli

Broj bodova za jamstveni rok (J) opreme = (trajanje jamstva promatrane ponude u mjesecima / najdulje ponuđeno jamstvo) x5   a maksimalni boj bodova za duljinu jamstva za opremu je 5.

Formula za izračun ukupnog broja bodova je slijedeća:

U = C + R + J, pri čemu je

U = Ukupan broj bodova ponude
C = Broj bodova ostvaren u odnosu na cijenu
R = Broj bodova ostvaren u odnosu na rok isporuke
J = Broj bodova ostvaren u odnosu na ponuđenu duljinu jamstva

5. VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA

5.1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Odabrani ponuditelj će u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice na iznos od 3.000,00 kn ovjerene kod javnog bilježnika.

5.2.Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Ponuditelj je obvezan na dan potpisa Zapisnika o primopredaji opreme naručitelju uručiti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku koje se predaje u obliku bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika na iznos od 10.000,00 kn Jamstvo za ispravnost prodane stvari utvrđuje se u minimalnom trajanju od 24 mjeseca.

6. OSTALO

6.1. Rok, način i uvjeti plaćanja
Naručitelj se obvezuje izvršiti plaćanje po ispostavljenom računu u roku od 30 dana na IBAN odabranog ponuditelja.

6.2. Odredbe o odabiru ponude ili poništenju postupka nabave
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz cjelokupni predmet nabave iz ovog Poziva i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti postupak ukoliko niti jedna ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako prelazi osigurana sredstva, odnosno u drugim opravdanim slučajevima prema odluci naručitelja.
Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude, s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, odnosno Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave naručitelj će dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način, u roku 30 (trideset ) dana od dana isteka roka za dostavu ponude.
Na Odluku o odabiru ili o poništenju postupka nije dopuštena žalba. Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi usluge.
Obavijest o rezultatima nabave:
Na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda od strane ovlaštenih predstavnika , naručitelj će odabrati najpovoljniju ponudu najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
Protiv odluke o odabiru ili odluke o poništenju nije moguće izjaviti žalbu.
Na ovaj postupak ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.


Naručitelj
Općina Vinica

Prilozi :
1. Ponudbeni list (PRILOG I)
2. Troškovnik (PRILOG II)
3. Izjava o nekažnjavanju (PRILOG III)
3. Izjava ponuditelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta (IV)

Skip to content