Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Upute i obavijesti kandidatima

 REPUBLIKA HRVATSKA
   Varaždinska županija
     OPĆINA VINICA
Jedinstveni upravni odjel

          Sukladno člancima 17. I 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/ 11., 4/18. i 112/19.) u „Narodnim novinama“ broj   102/ 2020. objavljen je natječaj za radno mjesto Stručni suradnik/ica za pripremu i praćenje projekata te javnu nabavu,  na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

         Prijave na natječaj podnose u roku od 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 1. Opis poslova radnog mjesta

STRUČNI SURADNIK/ICA ZA PRIPREMU I PRAĆENJE PROJEKATA TE JAVNU NABAVU

Poslovi radnog mjesta

%

Prati natječaje i javne pozive radi mogućnosti apliciranja za bespovratna sredstva za investicijske i EU projekte

10

Priprema i kompletira projektnu dokumentaciju za prijavu

40

Prati provođenje projekata te izrađuje potrebna izvješća

30

Izrađuje dokumentaciju za nadmetanje i provedbu postupka javne nabave

10

Obavlja poslove administratora na službenoj web stranici

5

Sudjeluje u pripremi proslava i manifestacija te obavlja i ostale poslove po nalogu Općinskog načelnika i pročelnika

5

  

2. Stručno znanje : 

Sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke financijskog, ekonomskog, tehničkog ili pravnog smjera ili smjera javne uprave ili drugog odgovarajućeg smjera,

– najmanje 1 godina iskustva na istim ili sličnim poslovima

– organizacijske sposobnosti

– komunikacijske vještine

– poznavanje rada na računalu

– položen državni stručni ispit

– poznavanje bar jednog stranog jezika u govoru i pismu (engleski, njemački)

 Na natječaj se može javiti i kandidat koji nema položen državni ispit pod uvjetom da posjeduje potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, uz obvezu polaganja državnog ispita u roku od godine dana od dana prijama u službu.U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje prepreke u smislu članaka 15. I 16. Zakona o službenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

3. Opći uvjeti

– punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo
– zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima
 
Uz pismenu prijavu kandidati obavezno prilažu:
        životopis
        preslika dokaza o ispunjavanju uvjeta magistra struke ili stručnog specijalista financijskog, ekonomskog, tehničkog ili pravnog smjera ili smjera javne uprave ili drugog odgovarajućeg smjera
        preslika domovnice i osobne iskaznice
        dokaz o radnom iskustvu (potvrda o radnom stažu koju izdaje HZMO)
        uvjerenje o nekažnjavanju
        izjava ovjerena kod javnog bilježnika da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
       –    preslika svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu
 

4.Podaci o plaći

Plaća je određena Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.), Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u JUO  i Odlukom o visini osnovice za obračun pšlaća u 2020. godini

Osnovnu bruto plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je namještenik/ica raspoređen, a koji iznosi 1,64 i osnovice za izračun plaće u iznosu od   5.000,00 kn uvećano za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 5. Testiranje kandidata

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju propisane uvjjete natječaja provesti će se testiranje u skladu s Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Pitanja kojima se provodi provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je objavljen natječaj odnose se na poznavanje osnova ustavnog poretka RH, lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračuna i proračunskog računovodstva,javne nabave, a temelje se na slijedećim propisima:

        Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 56/09., 135/97., 8/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10. i 5/14.)
        Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi “Narodne novine” broj 33/01.,60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.)
        Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 127/17.)
        Zakon o proračunu („Narodne novine“ 87/08., 136/12.i 15/15.)
        Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14., 115/15, 87/16. i 3/18.)
        Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16. i 101/17.
        Zakon o regionalnom razvoju („narodne novine“ broj 147/14, 123/17. i 118/18.)
        Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18. i 121/19.)
        Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.)
        Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.) 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. 

6.Pravila i postupak testiranja

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavnu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja, a pismena provjera znanja traje 60 minuta. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno :
        koristiti se literaturom ili bilješkama
        koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
        napuštati prostoriju u kojoj se obavlja provjera
        razgovarati sa ostalim kandidatima niti ih na bilo koji način ometati u radu
 

Kandidati koji se budu ponašali neprimjereno ili prekrše jedno od navedenih pravila, udaljiti će se s testiranja, a njihov rezultat neće se bodovati.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova.

Kandidati koji su uspješno prošli provjeru znanja pristupiti će na razgovor s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku Izvješće o provedenom postupku, a pročelnik donosi rješenje o prijmu u službu odabranog kandidata koje će biti dostavljeno svim kandidatima pijavljenim na natječaj.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete bit će objavljen najmanje 5 dana prije održavanja provjere na web stranici Općine Vinica www.vinica.hr i na oglasnoj ploči Općine Vinica.

 

 

 

 

 

Skip to content