Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora mladim obiteljima radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Vinica u 2023. godini

OBJAVLJENO 12.6.2023.  |  AUTOR: Općina Vinica
Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora mladim obiteljima radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Vinica u 2023. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
Varaždinska županija
Općina Vinica
N A Č E L N I K
Klasa: 370-07/23-01/01
Urbroj: 2186/011-03-20-1
Vinica, 12. lipanj 2023. godine

Na temelju točke V. Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/20.), načelnik Općine Vinica raspisuje

J A V N I P O Z I V
za dodjelu bespovratnih potpora mladim obiteljima radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Vinica u 2023. godini

1. Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je podnošenje zahtjeva mladih obitelji za dodjelu bespovratnih financijskih potpora utvrđenih Programom mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Vinica.

Potpora rješavanju stambenog pitanja mladih može se realizirati kroz slijedeće mjere:

 • Mjera 1. Oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa prilikom gradnje, rekonstrukcije ili dogradnje kuće (prva nekretnina)
 • Mjera 2. Povrat dijela ili ukupno uplaćenog vodnog doprinosa
 • Mjera 3. Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade prvih 5 (pet) godina od dana početka korištenja nekretnine
 • Mjera 4. Sufinanciranje rate (stambenog) kredita
 • Mjera 5. Potpora za kupnju prve nekretnine

2. Korisnici mjera

Korisnici mjera iz Programa su obitelji ili samci koji u trenutku podnošenja zahtijeva imaju do navršenih 40 godina te koji (kao i njihov bračni ili izvanbračni partner, životni ili neformalni partner) u vlasništvu nemaju stan ili kuću, odnosno imaju stan ili kuću u takvom stanju da ne postoje higijenski ili tehnički uvjeti za život.

Potpore iz Programa odobravaju se samo za kupnju kuće ili stana odnosno za gradnju/rekonstrukciju/

adaptaciju kuća sa izvršnim aktom za građenje ili uporabnom dozvolom.

3. Opći uvjeti koje mlada obitelj mora zadovoljavati :

a) podnositelj zahtjeva mlađi su od 40 godina

b) podnositelj zahtjeva i članovi obitelji imaju prebivalište na području Općine Vinica

c) građevinsko zemljište ili stambena građevina koji se kupuju, grade ili rekonstruiraju nalaze se na području Općine Vinica

e) podnositelj zahtjeva i članovi obitelji osim nekretnine za koju podnose zahtjev, nemaju u svom vlasništvu/suvlasništvu drugo građevinsko zemljište, obiteljsku kuću/stan ili kuću/stan za odmor

(Izjava – Obrazac 3)

f) podnositelji zahtijeva u trenutku podnošenja zahtjeva imaju važeći zemljišno knjižni uložak kojim dokazuju vlasništvo svoje prve nekretnine; ukoliko je podnositelj zahtjeva suvlasnik, drugi suvlasnik (koji mora biti prihvatljivi korisnik iz točke 2. Javnog poziva) mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat s podnošenjem zahtjeva za korištenje ove mjere (obrazac 2)

g) podnositelj zahtjeva i njegova obitelj nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Vinica

h) nakon odobravanja korištenja bilo koje od mjera, korisnik mjere s Općinom zaključuje ugovor.

Prilikom potpisivanja je obvezan predati instrument osiguranja u obliku ovjerene zadužnice na iznos odobrene pomoći. Instrument osiguranja aktivira se u slučaju nepridržavanja uvjeta iz Ugovora.

i) korisnici bilo koje od Mjera ne smiju iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati nekretninu za koju je korištena potpora u roku od 10 godina od dana zaključenja Ugovora.

j) korisnici mogu istovremeno prijaviti i koristiti više mjera iz ovog poziva

k) sve izjave koje se prilažu moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika, akti o građenju kao i uporabne dozvole moraju imati klauzulu izvršnosti, a uz kupoprodajne ugovore obavezno se prilaže dokaz o isplati kupovine prodavatelju.

l) Primjereni su svi ugovori o stambenim kreditima sa komercijalnim bankama kao i kupoprodajni ugovori za kupnju prve nekretnine zaključeni nakon 01.01.2022. godine.

4. Obvezna dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev za potporu iz svake od Mjera

Podnositelji zahtjeva za bilo koju od Mjera obavezno prilažu slijedeću dokumentaciju:

 1. Dokaz o prijavljenom prebivalištu na području Općine Vinica: preslika osobnih iskaznica ili uvjerenje o prebivalištu (ili Izjava da će najkasnije u roku od 3 godine od dana potpisivanja Ugovora prijaviti, prebivalište i zadržati ga minimalno 10 godina – Obrazac 3) za sve članove kućanstva
 2. dokaz/akt o građenju ili drugi odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se dozvoljava gradnja (rekonstrukcija/dogradnja) obiteljske kuće ili uporabna dozvola u slučaju kupoprodaje (preslika)
 3. dokaz o vlasništvu nad nekretninom (z.k. izvadak)
 4. potvrdu o podmirenim obvezama kućanstva prema Općini Vinica

MJERA 1. Oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa prilikom gradnje, rekonstrukcije ili dogradnje kuće (prve nekretnine)

U postupku izdavanja akta o građenju (rekonstrukciji/dogradnji) obiteljske kuće mlada obitelj može se osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu.

Uz Zahtjev za ostvarivanje potpore iz ove Mjere podnositelji prilažu :

 1. Zahtjev za obračun komunalnog doprinosa

MJERA 2. Povrat dijela ili ukupnog uplaćenog vodnog doprinosa

U postupku izdavanja akata o građenju (rekonstrukciji/dogradnji) obiteljske kuće mlada obitelj može ostvariti pravo na naknadu/subvenciju odgovarajućeg dijela uplaćenog vodnog doprinosa:

a) vodni doprinos do 663,61 EUR (5.000,00 kn) - subvencija od 100% uplaćenog doprinosa

b) vodni doprinos od 663,65 do 1.327,23 EUR (5.000,01 kn do 10.000,00 kn) – subvencija od 50% uplaćenog iznosa vodnog doprinosa

Osim dokumentacije iz točke 4. ovog Poziva uz Zahtjev za ostvarivanje potpore iz ove Mjere podnositelji prilažu :

 1. Preslika rješenja o vodnom doprinosu sa dokazom o plaćanju

MJERA 3. Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade prvih 5 godina od dana korištenja prve nekretnine

Mlada obitelj može se osloboditi plaćanja komunalne naknade za prvih 5 godina korištenja prve nekretnine, a korisnici ove mjere osim korisnika koji grade (rekonstruiraju/dograđuju) prvu nekretninu mogu biti i kupci stanova ili kuća na području Općine Vinica koji osim dokumentacije iz točke 4. ovog Poziva uz Zahtjev za ovu Mjeru dostavljaju i Ugovor o kupoprodaji nekretnine.

MJERA 4. Sufinanciranje rate kredita za vrijeme trajanja subvencije

Korisnici ove mjere mlade su obitelji koje svoje stambeno pitanje (gradnja/rekonstrukcija/dogradnja) obiteljske kuće ili kupnja obiteljske kuće ili stana rješavaju stambenim kreditom komercijalne banke, nevezano na već ostvarenu subvenciju iz drugog izvora.

Prijavom i odobrenjem korištenja ove Mjere korisnici ostvaruju pravo na subvenciju mjesečne rate kredita u iznosu od 10% uz slijedeće uvjete:

 1. Maksimalni iznos kredita koji se subvencionira ne prelazi iznos od 100.000,00 EUR-a
 2. Rok otplate kredita iznosi minimalno 15 godina
 3. Trajanje subvencije iznosi 5 godina te dodatnu 1 godinu za svako maloljetno dijete te 2 godine za svako novorođeno dijete za vrijeme trajanja subvencije

Uz dokumentaciju iz članka 4.ovog Poziva, podnositelji Zahtjeva za ovu Mjeru dostavljaju:

 1. Dokaz da su korisnici stambenog kredita (preslika ugovora o kreditu s otplatnim planom ili potvrda banke o vrsti kredita, visini i anuitetu mjesečnih kredita).

MJERA 5. Potpora za kupnju prve nekretnine

Mlada obitelj može ostvariti potporu za kupnju prve nekretnine u iznosu do 3.318,07 EUR (25.000,00 kn). Osim dokumentacije navedene u članku 4. Poziva, podnositelj je uz Zahtjev dužan priložiti kupoprodajni ugovor za kupnju obiteljske kuće ili stana (nije primjeren ugovor o kupoprodaji zaključen s užim članovima obitelji!), a opravdanost i postojanje uvjeta za sklapanje ugovora i isplate potpore iz Mjere 5. utvrđuje posebno Povjerenstvo.

5.Način podnošenja zahtjeva

Podnositelj zahtjeva može biti samo vlasnik/suvlasnik nekretnine za koju se traži sufinanciranje.

Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom šalju se uz prijavni obrazac u zatvorenoj omotnici isključivo poštom preporučenom pošiljkom na adresu:

OPĆINA VINICA , Marčan, Vinička 5, 42207 VINICA s naznakom „Javni poziv - potpore za mlade obitelji“ - NE OTVARATI

Rok za dostavu zahtjeva počinje od 15. lipnja 2023. godine i traje do 15. studenog 2023. godine odnosno do iskoristivosti sredstava (objavom Obavijesti o zatvaranju javnog poziva zbog iskorištenosti financijskih sredstava u Proračunu za tekuću godinu na www.vinica.hr )

Ukoliko zahtjev nije potpun, podnositelja će se pozvati da u određenom roku nadopuni Zahtjev traženom dokumentacijom. Zahtjev za potporu će se odbiti ukoliko će izostati nadopuna dokumentacije u traženom roku.

Zahtjevi koji nisu poslani na opisani način neće se razmatrati.

Potpore se odobravaju po redoslijedu zaprimanja zahtjeva. Općina Vinica zadržava pravo provjere i uvida na terenu i provjere svih činjenica o kojima ovisi odobravanje potpore iz bilo koje od Mjera.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv građani mogu postavljati isključivu putem e – maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

NAČELNIK OPĆINE VINICA dr. sc. Branimir Štimec, prof.,v.r.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.