Jedinstveni Upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne, stručne i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima, a osobito:

 • poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i športa, odgoja djece predškolske dobi, osnovnog obrazovanja, socijalne skrbi i udruga građana;
 • poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa gradnje i održavanja objekata  i uređaja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda;
 • poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: poslovi u svezi donošenja dokumenata prostorno-urbanističkog uređenja, zbrinjavanja otpada i zaštite okoliša, izrada izvješća;
 • poslove vođenja evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Općine, pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine, priprema natječaja i ugovora;
 • poslove vezane uz uređenje prometa na području Općine;
 • poslove vezane uz gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i Općine;
 • poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine: izrada proračuna i pratećih financijskih dokumenata te izvještaja o izvršenju proračuna, izrada godišnjeg obračuna, praćenje izvršenja proračuna,  poslovi utvrđivanja i naplate prihoda koji pripadaju Općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine Općine, vođenje poslova osiguranja imovine;
 • poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i vođenje evidencija iz oblasti radnih odnosa, osiguravanje tekućih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela ( održavanje, zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabava opreme) poslovi prijemne kancelarije, arhiviranja i otpreme pošte, poslovi nabave robe i usluga;
 • poslove unapređenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora;
 • poslove javne nabave roba, radova i usluga;
 • poslove vezane za pripremu i provođenje izbora za članove Općinskog vijeća, Općinskog načelnika, parlamentarne izbore, izbore za Predsjednika Republike Hrvatske, Vijeća mjesnih odbora i tijela mjesne uprave;
 • ostale poslove propisane zakonom, statutom i aktima Općine.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.