Provedbeni program 2021. - 2025.

Wednesday, 29 December 2021

Predgovor

Općina Vinica najljepša općina u Republici Hrvatskoj

Općina Vinica kao najljepše uređena općina u Republici Hrvatskoj. S visokim standardom predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgojno-obrazovnog sustava koji omogućuje svakom pojedincu da razvije svoje potencijale do maksimuma. U potpunosti iskorišten vjerski potencijal temeljem povijesne prošlosti koji potječe iz 1334. godine, što je vidljivo iz popisa župa Zagrebačke biskupije. Originalni zapis govori o “Item sancti Marci de Vinnicha”, dakle o župi sv. Marka u Vinici. S dobro razvijenim sportsko-rekreacijskim sustavom sa svrhom očuvanja zdravlja mještana kao i ostvarivanje sportskog rezultata. Turizam baziran na zaštićenom perivoju Arboretum Opeka, povijesnim znamenitostima, brežuljkastom reljefu, kao mjesto za odmor s pričom. Razvijenim poduzetništvom s naglaskom na nove tehnologije i standarde. Razvoja Općine Vinica usmjeren je prema sportsko turističkim potencijalima

Djelokrug

Općina Vinica u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, promet na svom području, održavanje nerazvrstanih cesta te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

U sastavu Općine su sljedeća naselja: Donje Vratno, Gornje Ladanje, Goruševnjak, Marčan, Pešćenica Vinička i Vinica Breg. U razdoblju do 2020. godine važeći strateški akt Općine Vinica bio je Plan ukupnog razvoja Općine Vinica objavljen u Službenom vjesniku Varaždinske županije br. 64/2016.

Vizija

Kroz digitalizaciju javne uprave omogućiti građanima bolju komunikaciju s općinom, inovacijama i novim proizvodima zadržati postojeće i privući nove poduzetnike, ostanak mladih u našoj općini. Velik broj turista koji dolaze na jednodnevne i višednevne izlete u posjet dvorcu Opeka, kuriji Patačić, obilazak po vinogradima. Zdraviji i fizički aktivniji građani.

Misija

Misija Općine Vinica jest osigurati sredstva iz državnog proračuna, fondova EU i ostalih izvora koji će osigurati razvoj općine, povećati kvalitetu života i društveni standard građana. Ovaj provedbeni program donosi se za razdoblje od 2021. do 2025. godine i vrijedi za mandatno razdoblje čelnika tijela.

Povezane organizacije

Unutar proračunskog razdjela Općine Vinica, djeluje Dječji vrtić Vinica. Dječji vrtić Vinica je ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje. U okviru svoje djelatnosti Dječji vrtić ostvaruje redovite programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i 5 socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima, programe za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju, programe za darovitu djecu rane i predškolske dobi, programe predškole, programe učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja te druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja, a sve u skladu sa odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.